Publication details

Nová média, nová publika? Čtyři dimenze proměny současných mediálních publik

Investor logo
Authors

MACEK Jakub

Year of publication 2016
Citation
Description Nástup nových médií – tedy digitálních médií, jež mají zhusta síťovou a mobilní povahu – se nepřehlédnutelně promítl jak do způsobů, jimiž nakládáme s mediálními obsahy, tak i do podob sociálních interakcí, do našeho vztahu k privátnímu a veřejnému prostoru i do způsobů, jimiž zakoušíme každodenní realitu jako časově a prostorově strukturovanou. Přednáška shrnuje závěry tříletého výzkumu „Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí“ (GAČR, 2013–2015) a věnuje se čtyřem základním dimenzím probíhající transformace současných českých mediálních publik: (1) dematerializaci mediálních obsahů a s ní spojené fragmentaci mediálních praktik a proměně vztahu mezi mediálními publiky a producenty obsahů, (2) zintenzivňující se mediatizaci každodenního života individuálních sociálních aktérů a sociálních interakcí, (3) proměně vztahu členů mediálních publik ke sdílenému veřejnému a politickému prostoru a (4) časoprostorové transformaci každodenního života.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info