Publication details

Stojíme na jejich straně! ... Protože dvě jsou víc než jedna.

Title in English We Stand on their Side! ... Because Two are More Than One.
Authors

KOLÁŘOVÁ Jitka LINDOVSKÁ Eliška FRIŠAUFOVÁ Magda

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Description V závěrečné výzkumné zprávě předkládáme analýzu tématu ženského bezdomovectví a násilí ve dvou městech České republiky, realizovanou organizacemi Jako doma – Homelike, o.p.s. a ASLIDO, z.s v rámci projektu Společně jako doma bez násilí. Cílem výzkumu bylo porozumět tématu ženského bezdomovectví v souvislosti s násilím a analyzovat stávající možnosti podpory těmto ženám. Na základě cíle výzkumu jsme formulovaly hlavní výzkumnou otázku: „Jakou roli hraje násilí a stávající systém pomoci a podpory v životní situaci bezdomovectví a násilí z pohledu žen bez domova a pomáhajících pracovníků?“ V první kapitole se věnujeme vymezení základních pojmů. Popisujeme ženské bezdomovectví a vyloučení z bydlení s jeho specifiky. V obecné rovině popisujeme násilí a jeho formy, zaměřujeme se na násilí ve vztahu k ženskému bezdomovectví popsanému v dostupné literatuře. Druhá kapitola je kapitolou metodologickou. Předestíráme v ní participativní výzkum jako zastřešující metodologii výzkumu, věnujeme se popisu organizace výzkumu, výběru výzkumného souboru a jeho charakteristikám. Popisujeme metody sběru dat a analýzy dat a v neposlední řadě se věnujeme etickým aspektům výzkumu a jeho validitě. Ve třetí kapitole představujeme analytickou práci s daty v podobě specifikace výzkumných subkategorií a kategorií. Čtvrtá kapitola popisuje způsoby násilí a jeho aktéry, jak je identifikovaly účastnice výzkumu bez domova. V páté kapitole analyzujeme strategie řešení násilných situací od prevence násilí, přes strategie zastavení aktuálního násilí, odchodové strategie až po strategie pomoci druhým a strategie řešení institucionálního násilí. Kapitola šestá rozkrývá ženami identifikované bariéry pomoci a podpory jak na individuální, tak na systémové úrovni. Zároveň se věnuje popisu podpůrných faktorů změny životní situace žen. V sedmé kapitole analyzujeme stávající systém pomoci a podpory pohledem pomáhajících pracovníků. V osmé kapitole shrnujeme výstupy setkání žen k validitě výzkumu.