Publication details

Aktuální trendy v kardiorespirační rehabilitaci ve Fakultní nemocnici Brno

Authors

VYSOKÝ Robert DOSBABA Filip BAŤALÍK Ladislav

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Kardiovaskulární rehabilitace (KR) je ve Fakultní nemocnici Brno poskytována ve spolupráci Rehabilitačního oddělení a Interní kardiologické kliniky a participuje na ní tým fyzioterapeutů a lékařů. V současnosti poskytujeme všechny fáze KR nejen u standardní skupiny pacientů s ICHS, ale také u pacientů po kardiochirurgických operacích (nejčastěji CABG, náhrady chlopní) a pacientů s ostatními hromadnými onemocněními neinfekčnho výskytu. Ve spolupráci s Fakultou sportovních studií, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity Brno a Mezinárodním centrem klinického výzkumu FNUSA Brno řešíme několik výzkumných grantů. V přednášce budou představeny dva nejvýznamnější. Prvním výzkumným zaměřením našeho pracoviště je interní grant FN Brno „Vliv desetitýdenního kombinovaného tréninku s řízeným ventilačním tréninkem na kardiorespirační ukazatele u pacientů s chronickým srdečním selháním“. Vhodně nastavená pohybová aktivita by měla být nedílnou součástí komplexní léčby pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Řada mezinárodních studií potvrzuje pozitivní vliv pohybové aktivity na kvalitu života, počet rehospitalizací, ale i na morbiditu. Současný projekt probíhá ve spolupráci Rehabilitačního oddělení a Interní kardiologické kliniky FN Brno. Trénink je koncipován jako desetitýdenní, přičemž pacienti dochází k řízené rehabilitaci 2x za týden. Vstupními kritérii jsou anamnéza stabilního chronického systolického srdečního selhání na podkladě ischemické choroby srdeční či dilatační kardiomyopatie delší než 3 měsíce s ejekční frakcí levé komory (EF LK) < 45%, NYHA II-III. Před a po ukončení tréninků je proveden spiroergometrický zátěžový test, šesti-minutový test chůze, jsou stanoveny hladiny natriuretických peptidů (BNP, NT-proBNP), pro objektivizaci subjektivního zlepšení pacienti vyplňují dotazník kvality života. Při stanovení efektivity tréninku a přínosu pro pacienta je kladen důraz především na hodnotu poměru minutové ventilace a výdeje oxidu uhličitého (VE/VCO2slope), jež je považován zahraničními studiemi za silný prognostický ukazatel. Druhým neméně významným výzkumným zaměřením našeho procoviště je interní grant FN Brno „Využití telemedicínských technologií v Kardiovaskulární rehabilitaci. I přes celosvětově uznávané přínosy KR je aktivní zájem nemocných v mnoha zemích nízký, včetně České Republiky. Redakční rada Heart Journal došla ve svém úvodníku ke konstatování, že KR by se měla zaměřit na zefektivnění účasti nemocných podle jejich preferencí a potřeb. Jeden takový přístup, který má být prozkoumávaný pro zefektivnění poskytování KR, je použití Telemedicíny. Telemedicína zahrnuje komunikaci prostřednictvím mobilní technologie a internetu mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče na dlouhou vzdálenost. Mobilní technologie jsou další možností přístupu v podpoře změny lidského chování a sociální funkce nemocných. Tyhle alternativní metody jsou svým zaměřením velice aktuální a současně i svojí nízkonákladovostí přínosné pro pacienty, kteří nemají prostor nebo prostředky účastnit se ambulantní fáze KR poskytované převážně ve velkých sídlech. Systematický přehled Telemedicínských studií (n = 3145) ukázal výrazné zlepšení rizikových faktorů KVO včetně adherence k tréninku a objemu pohybové aktivity. I když tyto nálezy podporují Telemedicínu, výzkum byl omezen na technologie, které omezí účastníky do určitých pevných míst. Jako takové je třeba prozkoumat technologie, které podporují zvýšenou flexibilitu programu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info