Publication details

Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli

Investor logo
Authors

LOJDOVÁ Kateřina ŠKARKOVÁ Lucie LUKAS Josef

Year of publication 2017
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem výzkumu je popsat pojetí řízení třídy u studentů učitelství na praxi na druhém stupni českých základních škol v souvislosti s pojetím řízení třídy jejich provázejících učitelů (zkušení učitelé). Právě řízení třídy je pro studenty učitelství na praxi obtížné a je součástí „kontraktu“ o spolupráci mezi studentem a jeho provázejícím učitelem. V našem výzkumu zjišťujeme, jaká pojetí řízení třídy si na praxi přinášejí studenti učitelství a jak provázející učitelé ovlivňují přístup studentů učitelství k řízení třídy. Problematika řízení třídy se jeví jako stěžejní téma u studentů učitelství. Skrze strategie řízení třídy učitel ovlivňuje fyzický a sociální prostor školní třídy za účelem vytvoření prostředí, ve kterém se žáci mohou učit (Christofferson, Sullivan, & Bradley, 2015). Dovednost řídit třídu je stěžejní pro to, aby žáci dosahovali dobrých výsledků v učení a také k tomu, aby učitelé neopouštěli svoji profesi (Stronge, Ward, & Grant, 2011). Obzvláště první rok v učitelské profesi bývá označován jako zátěžový. Množství učitelů pak opouští profesi během prvních tří let (Smith & Ingersoll, 2004). Přestože je nutnost efektivního řízení třídy často zmiňována, výzkumu strategií řízení třídy u studentů učitelství na praxi a jejich provázejících učitelů je věnována malá pozornost. Stávající výzkum ukazuje, že učitelé na začátku kariéry využívají spíše reaktivní strategie nežli strategie proaktivní (Reupert & Woodcock, 2010). Studenti učitelství uplatňují častěji než učitelé trestání za porušení kázně a také častěji odměňují za vhodné chování (Sueb, 2013). Výzkumná otázka pro zní: Jak je pojetí řízení třídy u studentů učitelství ovlivňováno jejich provázejícími učiteli? K zodpovězení výzkumné otázky využíváme smíšený design (Creswell & Plano Clark, 2011). Výzkumný vzorek se skládá z šesti studentů učitelství a jejich šesti provázejících učitelů. U každého studenta a učitele jsme natáčeli 6 hodin výuky, realizovali jsme rozhovor, dotazník, a analýzu deníku studenta v průběhu praxe. Tento příspěvek prezentuje pojetí řízení třídy u studentů ve vztahu k jejich provázejícím učitelům na základě polostrukturovaných rozhovorů. První výsledky ukazují tři módy pojetí řízení třídy studenty učitelství ve vztahu k jejich provázejícím učitelům. V prvním módu studenti přejímají pojetí řízení třídy jejich provázejícího učitele. Tento mód nazýváme módem návštěvníků. Ve druhém módu studenti přejímají pojetí řízení třídy svého provázejícího učitele jen částečně a staví se k němu více poučeně. Hovoříme zde o módu mentee. Ve třetím módu pak studenti vystupují aktivně ve vztahu k provázejícímu učiteli i k řízení třídy, například utvářením vlastních pravidel. Zde hovoříme o módu autonomních asistentů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info