Publication details

Ještě k doznání a prohlášení o vině v řízení proti právnické osobě

Title in English Once Again About Confession of Accused and Statement of Guilt In Criminal Proceedings Against Legal Entity
Authors

ČEP David

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Ještě k prohlášení viny v trestním řízení proti právnické osobě Předkládaný příspěvek se zabývá jednou z podmínek aplikace odklonů a dohody o vině trestu v trestním řízení proti právnické osobě, totiž prohlášením viny. Kriticky analyzuje stávající rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, podle níž může takové prohlášení – ať už jde o doznání ve smyslu § 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu nebo o prohlášení o tom, že obviněný spáchal skutek, pro který je stíhán ve smyslu § 175a odst. 3 a § 309 odst. 1 tr. řádu – učinit osoba, jejíž protiprávní čin představuje základ trestného činu právnické osoby. Autor uvedený výklad podrobuje dílčí kritické analýze a nabízí další argumenty ve prospěch závěru, že takové prohlášení náleží učinit osobě, která je oprávněna za právnickou osobu činit úkony v trestním řízení (§ 34 odst. 1 TOPOZ).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info