Publication details

Faktory utvářející společenstva měkkýšů nížinných stojatých vod

Authors

LORENCOVÁ Erika HORSÁK Michal

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Sladkovodní měkkýši dosahují nejvyšší diverzity v mělkých nížinných stojatých vodách s bohatou litorální vegetací a spíše jemným substrátem dna. Významný vliv na lokální populace měkkýšů může mít degradace stanovišť, jako je znečištěním nebo zavlékání nepůvodních druhů, spojená s činností člověka. Pochopení procesů ovlivňujících distribuci, druhovou bohatost a složení populací těchto druhů je důležité po ochranu těchto ohrožených ekosystémů. V této studii jsme sledovali 62 těles v nížině řeky Dyje, vyskytujících se v zemědělské záplavové oblasti o rozloze 50 km2. V analýzách bylo sledováno 17 environmentálních prediktorů, které byly rozděleny na proměnné specifické pro místa odběru vzorků a proměnné společné pro celé těleso. Celkem jsme nalezli 33 druhů na 59 z 62 sledovaných lokalit. Druhová bohatost stejně jako abundance rostla především s velikostí tělesa, a s klesajícím množstvím živin, vyjádřených koncentrací chlorofylu-a a sinic. Druhová skladba populací byla řízena především koncentrací živin, hrubostí substrátu a napojením tělesa tekoucí vody. Proměnné popisující odběrová místa vysvětlily společně s proměnnými charakterizujícími celé těleso 18,5 % variability, přičemž pouze 3,5 % variability tyto dvě skupiny proměnných sdílely. Proměnné odlišné mezi místy odběru vysvětlily sami 7,7 % variability druhových dat, kdy nejvýznamnějšími proměnnými byly průhlednost a přítomnost okřehku. Proměnné popisující celou lokalitu, jako konduktivita vody a příslušnost lokality k rybářské oblasti, vysvětlili 6,5 % změn duhového složení. V této studii jsme určili hlavní ekologické faktory utvářející společenstva sladkovodních měkkýšů modelové oblasti, potvrdili, že distribuce měkkýšů v rámci tělesa je spojeno především s množstvím vegetace, a vytvořili metodiku, kterou bude možné aplikovat na větší prostorovou škálu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info