Publication details

Pyrenejský polostrov z pohľadu hostiteľsky špecifických parazitov kaprovitých rýb

Title in English Iberian Peninsula from the viewpoint of host-specific parasites of cyprinid fish
Authors

BENOVICS Michal VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ Andrea

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Epikontinentálna fauna Pyrenejského polostrova je úzko spätá s vývojom a historickým formovaním pevniny tohto pozoruhodného regiónu. Čo sa týka sladkovodných rýb, tak v zastúpení čeľadí, je lokálna fauna druhovo chudobnejšia v porovnaní so zvyšnými juhoeurópskymi polostrovmi a väčšina recentných druhov sa radí do čeľade Cyprinidae. Tieto ryby sú zvyčajnými hostiteľmi pre rôzné taxóny hostiteľsky špecifických Monogenea, ako napríklad Dactylogyridae, Gyrodactylidae a Diplozoidae. Najzaujímavejšou skupinou pre štúdium hostiteľsko-parazitických vzťahov sa však javí najmä rod Dactylogyrus, ktorého zástupcovia sa vyznačujú vysokou úrovňou hostiteľskej špecificity a ich distribúcia je limitovaná len na kaprovité ryby. Z dôvodu úzkej hostiteľskej špecificity sa teda dá predpokladať, že evolučná história parazitov rodu Dactylogyrus je úzko spätá s evolučnou históriou a historickou disperziou ich hostiteľov. Počas rokov 2016 a 2017 sme nazbierali parazitologický materiál z 28 endemických druhov kaprovitých rýb vo vybraných povodiach Pyrenejského polostrova. Na základe morfológie, kombinovanej s molekulárnymi dátami, sme identifikovali 21 druhov Dactylogyrus, z ktorých 14 je potencionálne nových pre vedu. Endemické kaprovité ryby boli parazitované 1 až 5 druhmi Dactylogyrus, pričom najväčšia druhová diverzita bola zistená u zástupcov rodov Luciobarbus a Squalius. Zaujímavým sa javí, že zatiaľ čo ryby rodu Barbus zdieľajú v ostatných európskych regiónoch rovnaké, alebo morfologicky podobné druhy Dactylogyrus, v rámci Pyrenejského polostrova je jediný zástupca tohto rodu (Barbus haasi) parazitovaný výhradne druhmi Dactylogyrus typickými pre lokálne druhy Luciobarbus. Rekonštrukcia evolučnej minulosti odhalila 4 dobre podporené skupiny a ďalšie analýzy podporujú hypotézu viacnásobného pôvodu kaprovitých rýb v tomto regióne.
Related projects: