Publication details

Jinakost, znevýhodnění, nadání? Diskurs práce s diverzitou žáků v plánovaném kurikulu studentů učitelství

Investor logo
Authors

KRATOCHVÍLOVÁ Jana VLČKOVÁ Kateřina LOJDOVÁ Kateřina

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cíle v ČJ: Cílem příspěvku je představit výsledky analýzy plánovaného kurikula studentů učitelství oborů anglický jazyk a výchova k občanství Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity z hlediska jejich přípravy na práci s diverzitou žáků v základním vzdělávání. Zaměřujeme se na to, v jakém diskursu je diverzita v kurikulu studentů učitelství tematizována, které aspekty diverzity a v jakých kontextech jsou v kurikulu analyzovaných předmětů deklarovány. Teoretická východiska v ČJ: S širším pojetím inkluze v rámci společného vzdělávání v České republice souvisí komplexnější pojetí diverzity. Na diverzitu lze nahlížet z jak z hlediska etnického, kulturního, sociálního, tak z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb, ale i osobních charakteristik žáka (nadání, učební a zájmové preference, komunikační styl, atd.; Nieto, 2004; Kasíková & Straková, 2011). Současné přístupy k práci s diverzitou vychází z principu „rovný není stejný“ a respektování jak podobností, tak rozdílů mezi lidmi (Powel & Powel, 2016). Diverzita je konceptualizována jako vyjednávaná a konstruovaná v každodenních interakcích (interakcionistická perspektiva). K tomu učitel potřebuje implementovat ve výuce takové strategie, které umožňují reagovat na rozmanité potřeby žáků. Právě v práci s diverzitou učitelé a studenti učitelství pociťují zatím rezervy. Metodologie v ČJ: Příspěvek je součástí širšího výzkumu GAČR 19-06763S „Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů“ postaveného na pozorování, rozhovorech, analýze školních dokumentů a produktů činnosti v rámci tzv. multi-sited etnografie vhodné k souběžnému studiu vazeb mezi více souvisejícími kontexty (univerzita a ZŠ). Prezentovaný příspěvek představuje výsledky diskursivní analýzy kurikula pedagogických předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru anglický jazyk a výchova k občanství na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Závěry v ČJ: Téma diverzity ve smyslu různorodosti učících se jedinců je v kurikulu studentů učitelství v bakalářském a navazujícím magisterském studiu zahrnuto jak v jazyce sylabů předmětů (způsob zpracování sylabů), tak i v obsazích těchto předmětů. V obsazích předmětů je diverzita tematizována v diskursech dle východisek těchto předmětů: např. konstruktivistický diskurs, speciálně pedagogický diskurs, multikulturní diskurs. Ukazuje se tak široká škála diverzity v kurikulu studentů učitelství akcentující různé oblasti a různá pojetí diverzity ve vzdělávání.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info