Publication details

Mediace v perspektivě práva a sociální změny

Authors

VEČEŘA Miloš URBANOVÁ Martina

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation
Description Právo odráží existující společenské podmínky, na druhé straně sehrává důležitou roli při jejich změně, kterou může i samo vyvolávat. Cílem příspěvku je pohled na mediaci sociologicko-právním způsobem, především se zaměřením na působení sociálních vlivů promítajících se do právní úpravy a ovlivňujících podobu práva, které pak zpětně působí na společnost. Autoři příspěvku ukazují na příkladu mediace vliv společenských podmínek na tvorbu práva a jeho roli při změně sociální situace. Právní zakotvení mediace bylo nesporně podmíněno změnami v sociální realitě. K nim patří především společensko-politické změny v roce 1989, které vytvořily podmínky pro transpozici mediačních postupů ze zahraničí, zejména z USA. Mediace u nás vznikla jako občanská iniciativa zdola společnosti a tato občanská iniciativa ovlivnila i její podobu v oblasti práva. Tu pak dotvářely představy normotvůrce, ale i vývoj mediace v evropském kontextu, včetně procesu evropeizace práva. Byly to právě sociální vlivy, které umožnily právní zakotvení mediace nejprve v oblasti trestněprávní (zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě), poté v občanskoprávní oblasti, kam se mediace dostává až s novelou občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., účinnou od 1. října 2008. Právně nejvýznamnějším faktorem v rozšiřování mediace bylo však až přijetí samostatného zákona o mediaci (zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů), který nabyl účinnosti 1. září 2012. Mediace se tak stala součástí systému práva, jehož role v kontextu pozdně moderní společnosti a demokratického právního státu narůstá.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info