Publication details

Faktory ovlivňujúci výskyt dekubitu na chirurgickém pracovišti

Authors

VEVERKOVÁ Lenka

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description t Cíl: Vznik dekubitu je jedna z možných pooperačních komplikací. Cílem naší studie byla retrospektivní analýza dat a zjištění možných rizikových faktorů vzniku dekubitů u pacientů hospitalizovaných a podstupujících operaci ve dvouletém období, v letech 2017- 2018. Metodika: Retrospektivně jsme analýzovali administrativní data z nemocničního informačního systému a z dat (I-hojeni.cz). Statistická analýza byla provedena pomocí Pearsonova chí-kvadrátu na hladině významnosti 0.05. Sledovali jsme nemocné hospitalizované na naší klinice, u kterých se vyskytl dekubitus tyto faktory: věk, BMI, počet a stupeň dekubitů, výskyt komorbidit onemocnění kardiovaskulárního aparátu, diabetes mellitus, chronické renální selhání, neurologické onemocnění v předchorobí a výskyt onkologické diagnózy v anamnéze. Výsledky: Z celkového 6419 počtu hospitalizovaných pacientů na I.chirurgické klinice FNUSA a LF MU Brno v období 2017 – 2018 podstoupila většina nemocných operační výkon (n = 5851 – 91,15%). Nově se vytvořil dekubitus u 86 pacientů, t.j. 1,46%. Průměrný věk pacientů byl 79,85 let, jednalo sevětšinou o ženy. Poměr mužů a žen byl (40:46). Věk nemocného je predikujícím faktorem vzniku dekubitu. Body Mass Index (BMI) byl průměrně 24,13. extrémní hodnota byla 13,6 a na opačném koni 41,6). V našem souboru hodnota BMI nebylo predikujícím faktorem vzniku,není statisticky významný vztah mezi BMI a vznikem dekubitů. Průměrný stupeň dekubitu byl 2,04. Počet dekubitů na jednoho nemocného byl 1,5. Nejčastěji se vyskytovaly dekubity na patě, následně na hýždích a sakru. Doba mezi přijetím nemocného do operace trvala v průměrů 2,79 dne ( 0-16 dní). Faktor této doby je v literatuře popisován jako rozhodující pro vznik dekubitů, v naší skupině tomu tak nebylo. Neurologické onemocnění v anamnéze, které se vyskytlo u 56 nemocných t.j. (65,11%), jsou predikujícím faktorem, byť jsme neprokázali tuto skutečnost jako statisticky významnou, podobně jako onkologická onemocnění v předchorobí u 30 pacientů (24,41%), také nebylo statisticky potvrzeno, že je to faktor významný. Z celkového počtu 86 nemocných s dekubitem zemřelo 19 pacientů tj. (22,09%). Závěr: Procento nemocných s dekubity na chirurgickém pracovišti je zanedbatelný, oproti počtu operovaných nemocných. Snad proto dosud nejsou jasně stanovená rizika vzniku dekubitů u chirurgicky nemocných oproti jiným komplikacím operačního výkonu, např. přesným kriteriím vzniku infekce. V námi provedené jedinečné analýze se jeví určité faktory jako rizikové, ale vzhledem malému počtu takto nemocných, resp, chybě malých čísel nelze toto jezdnoznačně stanovit. Za každým nemocným s dekubitem je ale nutné vidět příběh člověka a léčba je velmi nákladná a zdlouhavá. Patient ve vy\sokém riziku vzniku debibitu na chirurgickém pracovišti je muž straší ve věku 70 let a více po chirurgickém výkonu, v anamnéze léčený pro nádorové onemocnění, druhou skupinou je muž či žena vyššího věku osmdesát let a více po chirurgickém výkonu v důsledku traumatu. Zajisté by stálo za to mít data z multicentrické studie která by nám naše hypotézy mohla potvrdit či vyvrátit na základě Evidence Base Medicine

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info