Publication details

Význam epidermálního růstového faktoru v etiopatogenezi recidivující aftózní stomatitidy

Title in English The importance of epidermal growth factor in the etiopathogenesis of recurrent aphthous stomatitis
Authors

DEISSOVÁ Tereza ZÁKOSTELSKÁ-JIRÁSKOVÁ Zuzana SLEZÁKOVÁ Simona BÁRTOVÁ Jiřina PETANOVÁ Jitka KUKLÍNEK Pavel FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Recidivující aftózní stomatitida (RAS) je multifaktoriální onemocnění s významným podílem genetické složky. Onemocnění se manifestuje v podobě bolestivých orálních vředů (aft), které se mohou hojit i několik týdnů. Epidermální růstový faktor (EGF) má v procesu hojení významnou úlohu. Cílem naší studie bylo analyzovat varianty v genech EGF a jeho receptoru (EGFR) u pacientů s RAS a zdravých kontrol, zjistit sérové a slinné koncentrace EGF v různých fázích tohoto onemocnění a porovnat je s hodnotami u zdravých jedinců. Metody: Do studie kontrol a případů bylo zahrnuto celkem 335 jedinců: 87 pacientů s RAS a 248 zdravých osob. Genotypizace polymorfizmů +61A/G EGF (rs4444903) a +147531A/G EGFR (rs2227983) byla provedena pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) s využitím 5´fluorescenčně značených TaqMan® sond. Sérové a slinné koncentrace EGF byly zjištěny na základě imunoenzymatické reakce (ELISA) u 39 pacientů (v aktivní fázi nemoci – s aftami a/nebo klidovém stádiu nemoci – bez aft) a 21 zdravých jedinců. Výsledky: Alelové, genotypové a haplogenotypové frekvence polymorfizmů EGF a/nebo EGFR se mezi studovanými skupinami významně nelišily (P>0,05). Ve srovnání s kontrolní skupinou, byl u pacientů s RAS zjištěn nižší medián sérové koncentrace EGF (P<0,05). Mediány slinných koncentrací EGF se mezi skupinami pacientů a kontrol nelišily (P>0,05). Sérová koncentrace EGF negativně korelovala se slinnou koncentrací EGF u pacientů s RAS v klidovém stádiu – bez aft (P<0,05). Závěr: EGF je jedním z klíčových faktorů tkáňové regenerace a jeho snížené koncentrace se mohou podílet na zhoršeném hojení aft u pacientů s RAS. Poděkování: Studie byla podpořena ze specifického výzkumu MUNI/A/1546/2018 a z prostředků poskytnutých Lékařskou fakultou MU juniorskému výzkumníkovi Petře Bořilové Linhartové.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info