Publication details

Srovnání počtu a alelické četnosti mutací genu TP53 u pacientů před první terapií a pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií.

Authors

VONKOVÁ Barbara PAVLOVÁ Šárka MALČÍKOVÁ Jitka KOTAŠKOVÁ Jana PLEVOVÁ Karla ŽENATOVÁ Marcela HYNŠT Jakub PANOVSKÁ Anna BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael TICHÝ Boris PÁL Karol MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects: