Publication details

Zkoumání kognitivních procesů u dětí s grafomotorickými obtížemi

Investor logo
Authors

ŠAFÁROVÁ Katarína

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Grafomotorické dovednosti vznikají kombinací kognitivních, percepčních a motorických schopností, které člověku umožňují kreslit, a také psát. Pro dítě, které má problémy s grafomotorikou, je psaní obtížné, protože dochází k nesouladu mezi jeho myšlenkami a schopností je vyjádřit skrze psaní. V příspěvku představíme částečné výsledky výzkumného projektu, který je zaměřen na zkoumání grafomotorických obtíží dětí mladšího školního věku za pomoci záznamu a analýzy on-line písma. Námi vytvořený protokol je složen ze tří sérií různých typů úkolů: (1) úlohy se základními grafomotorickými elementy (7 úkolů); (2) úlohy zaměřené na kognitivní procesy (22 úkolů); (3) psaní (4 úkoly). Protokoly určené pro různý věk dětí se od sebe vzájemně lehce odlišují, přičemž obtížnost každého z nich roste úměrně věku dětí, pro které je určen.. Dětem mladšího školního věku (2-4. třída základních škol) byla administrována komplexní figura založená na principu Rey-Osterreithovy komplexní figury. Tyto děti byly dále rozděleny do dvou skupin, a to na děti s grafomotorickými obtížemi a děti s typickým vývojem psaní, tedy bez těchto obtíží. Na vzorku celkem XXX dětí jsme u obou skupin provedli srovnání klinických parametrů (například velikost písma, rychlost psaní, tlak na podložku atp.) a pokročilých parametrů (například rezidua šumu), zaznamenaných trajektorií na povrchu digitizéru, tzv. on surface pohybu a nad ním, tzv. in-air pohybu. Zároveň byly tyto parametry posuzované také ve vztahu k celkovým skórům námi vytvořené komplexní figury a Skríningové sebeposuzovací škály pro zjištění úrovně písemného projevu pro děti (Handwriting Proficeincy Screening Qusestionnaire for Children).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info