Publication details

Kde sa chodí voliť? Faktory ovplyvňujúce geografické rozloženie volebnej účasti v slovenských parlamentných voľbách

Title in English Where do voters appear at ballots? Factors influencing the geographical distribution of voter turnout in Slovak parliamentary elections
Authors

KEVICKÝ Dominik

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Tento príspevok sa venuje geografii volebnej účasti v parlamentných voľbách na Slovensku od roku 1998. Cieľom príspevku je interpretovať geografickú premenlivosť volebnej účasti a empiricky overiť vypovedajúcu schopnosť piatich teórií volebnej účasti. Pre výskum priestorovej diferenciácie volebnej účasti boli použité hlavne metódy regresnej a korelačnej analýzy a priestorovej autokorelácie. Analýzy ukázali, že v období od volieb v roku 1998 dochádzalo ku koncentrácii volebnej účasti do vybraných regiónov Slovenska. Regióny s vysokou volebnou účasťou sa nachádzajú hlavne na západnom a severnom Slovensku, naopak regióny s nízkou účasťou sú hlavne na východnom a južnom Slovensku. Volebná účasť je vyššia v regiónoch s vyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, vyšším podielom ľudí v poproduktívnom veku a s nižšou nezamestnanosťou. Od roku 1998 až do volieb v roku 2010 bola volebná účasť vyššia i v regiónoch s vyšším podielom maďarského obyvateľstva, avšak v posledných troch voľbách (2012, 2016 a 2020) bola účasť v týchto regiónoch podpriemerná. Volebná účasť je vyššia v najmenších obciach a najväčších mestách a naopak nízka v stredne veľkých mestách. Geografia volebnej účasti bola na Slovensku v sledovanom období 1998 – 2020 pomerne stabilná, s malými zmenami medzi jednotlivými voľbami.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info