Publication details

Sdílené pracovní místo a projevy smluvní autonomie

Title in English Job-sharing and Manifestations of Contractual Autonomy
Authors

ZAPLETAL Roman

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Právní rozhledy
Citation
Keywords Job-sharing; Contractual Autonomy; Autonomy of Will; Termination of Job-sharing by Notice; Ending of Job-sharing; Basic Employment Relationships; Atypical Employment Relationships; Labour Code Amendments
Description Předkládaný text se zabývá vybranými projevy autonomie vůle smluvních stran základního pracovněprávního vztahu (resp. jejich smluvní autonomie) při vzniku pracovního poměru, jakož i v jeho průběhu, a to na příkladu institutu sdíleného pracovního místa (tzv. job-sharing). Nejprve stručně vymezuje samotné koncepční pojetí sdílení pracovního místa v rámci nynějšího pracovněprávního diskurzu a následně jej propojuje s jednou z vůdčích soukromoprávních zásad, spoluutvářejících pomyslný piedestal pro kodifikaci tuzemského soukromého práva (občanského zákoníku), k nimž autonomie vůle bezesporu přináleží. Bližší pozornost je následně věnována především samotné dohodě o sdíleném pracovním místě jakožto elementárnímu předpokladu pro praktickou aplikaci předmětného institutu, a to s akcentem na možné způsoby aplikovatelné při skončení (rozvázání) uzavřené dohody. Předmětem analýzy jsou v uvedeném smyslu možnosti jak zákoníkem práce výslovně formulované pro rozvázání dohody o sdíleném pracovním místě (konsenzuálně dohodou, anebo direktivně výpovědí), tak další v úvahu přicházející varianty, v jejichž důsledku v dané situaci dochází k zániku ujednaného režimu job-sharingu (na základě učiněného právního jednání či nastalé právní události).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info