Publication details

Finanční gramotnost v kontextu rozvoje digitálních kompetencí žáků základních škol

Title in English Financial Literacy in the Context of Development of Digital Competencies of the Primary School Pupils
Authors

MARINIČ Peter KYÁNKOVÁ Andrea

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Východiska: Problematika kurikula základních škol se stala v poslední době velice zajímavým a aktuálním tématem, a to hned z několika důvodů. Koncem roku 2020 byla schválená Strategie 2030+ Vládou ČR, kde je rovněž obsažená revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV) s cílem posílit vzdělávaní v oblasti informatiky a současně revidovat vzdělávací obsah v jiných oblastech. Rovněž byla v roce 2020 aktualizovaná Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 (NSFV 2.0), která aktualizuje požadavky na finanční vzdělávání se zaměřením na žáky základních a středních škol. Nicméně vzájemné provázání obou uvedených oblastí, tedy jak posilování kompetencí žáků v oblasti informatiky, tak v oblasti finanční gramotnosti, není v aktualizované verzi RVP ZV patřičně propojováno a ukotvováno. Za předpokladu, že tím má být vytvořen prostor pro svobodnější začlenění problematiky finančního vzdělávání do kurikula základních škol, konkrétně prostřednictvím školních vzdělávacích programů (ŠVP), které navíc zohlední personální a materiálové možnosti jednotlivých škol, lze tuto skutečnost považovat za pozitivní, ale současně otevírající prostor pro polemiku. Cíle: Hlavním cílem příspěvku je identifikovat přístup jednotlivých základních škol k implementaci problematiky finančního vzdělávání do jejich ŠVP prostřednictvím analýzy ŠVP vybraných 28 základních škol v Brně. Dílčím cílem je identifikace možností propojení finančního vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí, které vyplývají z provedené analýzy a jsou v souladu s aktuálním vývojem národních strategií. Metody: V první etapě realizace výzkumu jsme provedli obsahovou analýzu strategických dokumentů, konkrétně NSFV 2.0, revidovaného RVP ZV a RVP ZV před revizí pro identifikaci dopadu změn a vzájemné provázanosti těchto dokumentů. Výsledky této fáze jsme využili pro další krok v podobě analýzy ŠVP vybraných základních škol, kde jsme identifikovali konkrétní podobu přístupu jednotlivých škol. Výsledky: I když je problematika finančního vzdělávání deklaratorně začleněná do kurikula základních škol již od roku 2013, její konkretizace se v RVP ZV neprojevuje ani po revizi. Implementace je provedená jenom v podobě krátkých zmínek v RVP, což vyplývá i z relativně samostatného postavení NSFV 2.0. Rovněž provázanost finančního vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti informatiky není konkretizována, a to i navzdory tomu, že součásti finanční gramotnosti je i informační gramotnost, jako schopnost vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat informace a na jejich základě uskutečňovat finanční rozhodnutí. Dále pak jsme identifikovali nejednotný přístup k implementaci problematiky finanční gramotnosti na úrovni jednotlivých škol, což bylo očekávané, jelikož ani samotní aktéři podílející se na aktualizaci NSFV 2.0 se nedovedli shodnout na jednotném přístupu. K finančnímu vzdělávání je tedy přistupováno různorodě, a to jak z pohledu obsahového, tak z pohledu formálního. Závěr: Provedená analýza poukazuje na skutečnost nekomplexního, relativně samostatného přístupu k finančnímu vzdělávání. To umožňuje variabilitu implementace dané problematiky do ŠVP jednotlivých škol, na druhé straně ale omezuje konkretizaci synergických efektů. Ty se snažíme konkretizovat pro možnost dalšího rozpracování.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info