Publication details

Detekce opakujících se odpovědí v dotazníkových metodách pomocí autokorelací

Authors

GOTTFRIED Jaroslav JEŽEK Stanislav KRÁLOVÁ Maria

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Attached files
Description Příspěvek se zabývá otázkou validity odpovědí na sebeposuzující položky a možností její kontroly. V kontextu praktické psychodiagnostiky se týká zvláště dotazníkových dat získaných skupinovou administrací, jako je tomu u mnohých screeningových metod. Úvodní část se věnuje tématu validity odpovědí respondentů, možným nevalidním stylům odpovídání a obtížnosti zhodnocení validity odpovídání při skupinové administraci a hromadném vyhodnocování. Příspěvek rovněž definuje podobu jednoho z možných stylů nevalidního odpovídání – používání opakujících se odpovědí. V druhé části je představena podstata autokorelační analýzy, její základní matematické a statistické principy a možnosti jejího uplatnění při analýze dat sebeposuzovacích dotazníkových metod. Za hlavní výhody autokorelační analýzy lze považovat především její rychlost a technickou jednoduchost. Z pohledu praktikujícího diagnostika pak její nevýhody mohou spočívat především v nárocích na elektronický formát dat a dalších charakteristikách, které mohou zkreslit výsledky, jako je celkový počet položek testu, podoba škál s možnostmi odpovědí, aj. Rovněž absence důkazů o efektivitě autokorelační analýzy na empirických datech může oprávněně vyvolávat pochybnosti, nicméně lze předpokládat, že senzitivita a specificita autokorelační analýzy bude vždy velmi závislá na použité metodě a kontextu její administrace, a proto její obecná účinnost nemůže být jednoduše zhodnocena. Na závěr přednášky bude představena ukázková autokorelační analýza skrze naši Shiny aplikaci, která bude veřejně přístupná i online. V souhrnu je autokorelační analýza zhodnocena jako potenciálně velmi užitečná metoda ke screeningu nevalidních dotazníkových odpovědí pro užití výzkumníky a některými praktiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info