Publication details

Úloha cytotoxických gamma-delta T buněk na terapeutické rezistenci a recidivě Glioblastoma Multiforme

Title in English Role of cytotoxic gamma-delta T cells in therapeutic resistance and recurrence of Glioblastoma Multiforme
Authors

KNIGHT Andrea KOHLOVÁ Barbora PISKÁČEK Martin ZMÁTLO Vít TOMANDLOVÁ Marie SOVA Marek JURÁŇ Vilém KAZDA Tomáš VYBÍHAL Václav FADRUS Pavel

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Gamma-delta (??) T lymfocyty patří mezi významné efektorové buňky přirozené imunity s prokázanou protinádorovou reaktivitou proti agresivnímu nádoru mozku glioblastoma multiforme (GBM) (Knight et al., PLoS One 2013). Terapeutické přístupy imunoterapie GBM mají omezenou úspěšnost, zejména v důsledku ochranné bariéry mozku a imunosupresivního mikroprostředí nádoru. Cílem projektu je detailní analýza V?1 a V?2 populací ?? T lymfocytů infiltrovaných v nádorové tkáni a párových vzorcích periferní krve pacientů GBM. V projektu je zařazeno 33 pacientů GBM; 16 žen (48%) a 17 mužů (52%), medián věku pacientů byl 60 let (rozmezí 33-80let). Všichni pacienti byli operování na Neurochirurgické klinice FN Brno se snahou o maximální možnou cytoredukci a získání reprezentativních vzorků patologické tkáně. Po operaci byla u pacientů v Neuroonkologickém centru Brno na Neuroonkologické komisi MOÚ indikována komplexní onkologická terapie zahrnující standardní terapii podle Stuppova protokolu tj. konkomitantní chemo-radioterapií a adjuvantní chemoterapii temozolomidem, která včetně paliativních režimů probíhá na Klinice radiační onkologie a Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu. Populace CD3+V?1 ?? T buněk byla určena u zdravých dárců (HD, n=35, medián věku je 61 let) v periferní krvi průtokovou cytometrií v rozmezí 0,1-6,5% (medián 1,8%), CD3+V?2 ?? T lymfocyty u HD stanoveny v rozmezí 0,3-12,5% (medián 3,6%). U GBM pacientů byl nalezen signifikantní nárůst V?1 ?? T buněk (P<0,01) ve srovnání se zdravými dárci. V?2 ?? T buňky byly u GBM pacientů sníženy (P<0,05). Vzorky tumorů zpracováváme pomocí enzymatických kitů (disociátor Miltenyi), buněčné suspenze jsou analyzovány průtokovou cytometrií pro stanovení exprese receptorů NKG2D, DNAM1, TIGIT, PD-1 a Tim3. Nádorové buňky jsou fenotypovány protilátkami stresových ligandů MICA/B, ULBP a CD122, CD155. Dále jsme demonstrovali cytotoxickou reaktivitu ?? T lymfocytů vůči nádorovým liniím U251 a U373, a zejména vůči primárním nádorovým buňkám. Popsali jsme významnou úlohu EphA2 tyrosin kinázy v interakcích s V?1 T lymfocyty. Blokováním exprese EphA2 protilátkou a pomocí inhibitoru ALW-II-41-27 jsme pozorovali významné snížení specifické cytotoxicity. Analýza solubilních proteinů v plazmě pacientů metodou Luminex určila významně zvýšené hladiny MICA, check-point inhibitoru B7-H3 (CD276) a PD-L1 (B7-H1, CD274).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info