Publication details

Sociálna kohézia v slovenskej spoločnosti a vstup do EÚ.

Title in English A Social Cohesion of the Slovak Society and the EU enlargement.
Authors

VAŠEČKA Michal

Year of publication 2004
Type Article in Proceedings
Conference Slovenská ekonomika v procese integrácie a jej reflexia vo vzdelávacom procese
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Web http://www.jasr.sk
Field Sociology, demography
Keywords education; knowledge based economy; social capital; marginalized groups
Description Významná časť politikov a osobností spoločenského života si začala na rozdiel od minulosti uvedomovať nevyhnutnosť investovať čas, finančné prostriedky, sociálny kapitál, a predovšetkým politickú vôľu do riešenia tzv. rómskej problematiky. Tento posun vo vnímaní rómskeho problému u politickej a spoločenskej elity na Slovensku treba hodnotiť veľmi pozitívne a bez ohľadu na motiváciu aktérov. Vo všeobecnosti možno rozlíšiť tri dôvody zvýšeného záujmu o rómsku problematiku: 1. Morálne a ľudskoprávne dôvody. Čoraz viac predstaviteľov majority si začína uvedomovať dlh, ktorý majorita má voči Rómom vzhľadom na nevhodné či priamo diskriminačné postupy praktizované v minulosti na území Slovenska. Tento prístup je však zatiaľ vlastný len menšine predstaviteľov majority, ktorí vyznávajú princípy liberálnej demokracie. 2. Integračno-pragmatické dôvody. Signifikantná časť predstaviteľov majority chápe nevyhnutnosť úspešného riešenia nepriaznivej situácie, v ktorej sa Rómovia na Slovensku nachádzajú vzhľadom na integračné ambície Slovenska do EÚ a NATO. 3. Sebaobranné dôvody. Veľká časť predstaviteľov majority, reprezentujúca predovšetkým parlamentnú opozíciu, začína pristupovať k riešeniu rómskeho problému vzhľadom na obavy, ktoré vzbudzujú demografický vývoj Rómov a potenciálna nekontrolovateľná reprodukcia negatívnych javov spojených s chudobou a marginalizáciou Rómov.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info