Publication details

Fluktuační asymetrie diplozoonů (Monogenea; Plathelminthes) - pilotní studie

Authors

PEČÍNKOVÁ Martina KOUBKOVÁ Božena ŘEHULKOVÁ Eva GELNAR Milan

Year of publication 2004
Type Article in Proceedings
Conference České a Slovenské parazitologické dny
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Keywords diplozoon; fluktuační asymetrie
Description Využití cizopasníků ryb jako potenciálních indikátorů zdraví ekosystémů představuje jednu z dynamicky se vyvíjejících oblastí současné ichtyoparazitologie. Jednou ze zajímavých možností je studium příčin vývojové nestability organismů a vzniku fluktuační asymetrie. Tento fenomén je definován jako nahodilá odchylka z bilaterální symetrie u živočichů a rostlin, která je výsledkem vlivu environmentáního stresu nebo genetických poruch během embryonálního či ontogenetického vývoje jedince. U organismů vystavených působení nepříznivého vlivu prostředí dochází k nárůstu fluktuační asymetrie určitých orgánů, což obvykle nezůstává bez vlivu na fitness jedince a tedy i schopnost odolávat selekčnímu tlaku predátorů a parazitů. Použití metod analýzy FA u parazitů, je zatím zcela ojedinělé a naším cílem je prostudovat okolnosti výskytu a vzniku malformací struktur přichycovacího aparátů vejcorodých monogeneí čeledi Diplozoidae. Tito cizopasníci se vyznačují několika rovinami symetrie a jsou zajímavým modelem pro toto studium. Během prvních dvou měsíců roku 2004 bylo vyšetřeno 20 jedinců hrouzka obecného (Gobio gobio L.) s cílem získat žaberní parazity čeledi Diplozoidae, resp. druhu Paradiplozoon homoion. Celkem bylo měřeno 9 bilaterálních metrických znaků příchytného aparátu cizopasníků P. homoion. Zároveň byl sledován výskyt abnormalit u jedinců použitých pro hodnocení FA, kdy z celkového počtu 85 P. homoion bylo 22,4% jedinců malformováno.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info