Publication details

Vliv antioxidantů na poškození DNA buněčné linie HL-60 chelerythrinem

Title in English Effect of antioxidants on chelerythrine caused DNA damage in HL-60 cell line
Authors

MATEJOVIČOVÁ Milena DVOŘÁK Miroslav SLANINOVÁ Iva SLUNSKÁ Zdenka TÁBORSKÁ Eva

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Chelerythrin (CHE) a sanguinarin (SA) jsou hlavní zástupci kvarterních benzo[c]phenanthridinových rostlinných alkaloidů. CHE a SA způsobují poškození DNA v buněčné kultuře HL-60(1), mechanismy jejich genotoxického působení však mohou být odlišné. Molekula SA, na rozdíl od CHE, interkaluje do struktury DNA, jak bylo prokázáno na různých buněčných liniích(2). Nejnovější data také potvrzují oxidativní poškození DNA pod vlivem SA(3). Cílem práce bylo zjistit, zda jedním z mechanismů genotoxicity CHE může být také oxidativní stres. Buňky HL-60 o hustotě 106/ml byly inkubovány s CHE (3ug ml-1) po dobu 60 min v kultivačním médiu. Při sledování vlivu antioxidantů předcházela 30 min inkubace se zkoumanou látkou. Flavonoid baicalin, kyselina kávová a Trolox měly v kultuře HL-60 protektivní účinek na poškození DNA peroxidem vodíku, které jsme sledovali metodou analýzy komet. Po ukončení kultivace se zkoumanými látkami byly buňky resuspendovány ve fosfátovém pufru s 10 mM EDTA, pH 7,4 a přidány do roztoku agarózy s nízkou teplotou tání. Alikvóty suspenze byly aplikovány na podložní mikroskopická skla. Po ztuhnutí gelu byly imobilizované buňky lyzovány a podrobeny denaturaci v alkalickém roztoku. Po neutralizaci jsme provedli elektroforézu denaturované DNA imobilizovaných buněk v Tris-borátovém pufru, pH 8,4 (15 min za konstantního napětí 1 V cm-1). Po obarvení dusičnanem stříbrným jsme sledovali podíl DNA v ohonu komet, odpovídající poškození s dvouřetězcovými zlomy. Poškození DNA způsobené CHE odpovídalo 63% DNA v ohonu komet. Všechny aplikované antioxidanty snižovaly poškození DNA (Trolox 50 %, baicalin 40 %, kyselina kávová 54 % DNA v ohonu). Na základě těchto údajů je možné předpokládat, že oxidativní stres je jedním z mechanismů, kterým CHE způsobuje poškození DNA v buněčné kultuře HL-60. Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 525/08/0819. LITERARURA 1. Dvořák M., Matejovičová M., Slaninová I.,Slunská Z., Táborská E.: VI International Comet Assay Workshop, Warszawa, Poland, September 22-24 2005, Abstract. 2. Slaninová I., Slanina J., Táborská E.: Cytometry 71A, 700 (2007). 3. Matkar S.S., Wrischnik L.A., Hellmann-Blumberg U.: Chemico-Biological Interactions 172, 63 (2008).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info