Publication details

Finanční účetnictví

Title in English Financial Accounting
Authors

JUROVÁ Michaela

Year of publication 2010
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Metodická příručka se zabývá konkrétními postupy účtování o majetku, závazcích, nákladech a výnosech ekonomických subjektů (společností a institucí). Seznamuje studenty s detailnějšími způsoby účtování zejména v oblasti majetku a závazcích podniku, vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů, účtování o nákladech a výnosech s uzavíráním účtů na konci účetního období a sestavováním závěrečné rozvahy, výpočtem VH, sestavením výkazu zisku a ztráty a přehledu o cash flow a přílohy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info