Publication details

Role aminoglykosidů v terapii multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů

Title in English The role of aminoglycosides in the treatment of multidrug-resistant strains of Pseudomonas aeruginosa in severely burned patients
Authors

LIPOVÝ Břetislav ŘIHOVÁ Hana HANSLIANOVÁ Markéta GREGOROVÁ Nora SUCHÁNEK Ivan BRYCHTA Pavel

Year of publication 2011
Type Article in Periodical
Magazine / Source Nozokomiálne nákazy
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Surgery incl. transplantology
Keywords burns aminoglykosides Pseudomonas aeruginosa
Description Cíl studie: Porovnat citlivost resp.rezistenci „wild-type“ a multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa k nejužívanějším aminoglykosidům (gentamicin, amikacin, tobramycin). Typ studie: Retrospektivní, monocentrická. Materiál a metodika: Celkem bylo do studie zařazeno 281 dospělých pacientů hospitalizovaných na naší klinice v období 1.1.2005 do 31.12.2009. U každého popáleného pacienta je mikrobiologická monitorace striktně individuální, reflektující aktuální potřeby pacienta a epidemiologickou situaci na pracovišti. Na Oddělení klinické mikrobiologie jsme odesílali stěry a otisky z popálených ploch, materiál z dolních dýchacích cest, močového systému, hemokultury apod. Ke stanovení citlivost, resp. rezistence Pseudomonas aeruginosa byla použita disková difúzní metoda,v některých případech byla tato metoda doplněna stanovením minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro dané antibiotikum pomocí Etestu. Kmeny Pseudomonas aeruginosa byly hodnoceny jako multirezistentní, pokud byly rezistentní k minimálně třem z pěti skupin protipseudomonádových antibiotik (protipseudomonádové peniciliny, protipseudomonádové cefalosporiny, aminoglykosidy, karbapenemy, fluorochinolony). Výsledky: U 281 dospělých pacientů hospitalizovaných ve sledovaném období pro termické trauma bylo izolováno celkem 1943 kmenů Pseudomonas aeruginosa (včetně opakovaně zachycených kmenů). Počet multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa byl 432 (22,2%). Z celkového počtu 1943 kmenů Pseudomonas aeruginosa bylo rezistentních ke gentamicinu, tobramycinu a amikacinu v roce 2005 69%, 34%, 30% kmenů a v roce 2009 68%, 43%, 34% kmenů. Ze 432 kmenů multirezistentní Pseudomonas aeruginosa bylo rezistentních ke gentamicinu, tobramycinu a amikacinu v roce 2005 (100%, 74%, 53% kmenů) a v roce 2009 (100%, 87%, 71% kmenů). Výsledky: Pseudomonas aeruginosa je obávaný nemocniční kmen, vyvolávající široké spektrum infekcí zejména u kriticky nemocných pacientů. Aminoglykosidy představují zavedenou skupinu antibiotik v terapii infekčních komplikací vyvolaných Pseudomonas aeruginosa. Jako nejúčinnější aminoglykosid, v boji proti kmenům Pseudomonas aeruginosa, se nejen díky této práci, ale zejména pro klinickou zkušenost jeví amikacin, který si zachovával relativně dobrou citlivost i u řady multirezistentních kmenů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info