Lidé, zdravotnictví a právo 2017

Lékařská fakulta MU ve spolupráci s Právnickou fakultou MU a VZP ČR
pořádá již druhý ročník konference
Lidé, zdravotnictví a právo 2017
konferenční téma: Limity ve zdravotnictví
Program:
Čtvrtek 14. září:
9.00
Slavnostní zahájení
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan Lékařské fakulty MU
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnické fakulty MU
Mgr. Radomíra Jahodářová, náměstkyně ředitele VZP ČR pro právo a legislativu
9.30
Sekce „Limity souhlasu a limity komunikační“
Povinnosti a součinnost pacientů
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta MU
Marná péče – právní a etická úskalí
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., vedoucí oddělení soukromého práva, Ústav státu a práva AV ČR, advokát
Limity ochrany plodu v těle matky
JUDr. Lucie Široká, Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK, advokátka
11.00
Coffee Break
11.20
Sekce „Limity mlčenlivosti a ochrana citlivých údajů“
Institut mlčenlivosti zdravotnických pracovníků z pohledu ZZS a OZ
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva,
1. Lékařská fakulta UK, advokátka
Představení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Mgr. Josef Prokeš, ředitel sekce správní, Úřad pro ochranu osobních údajů
JUDr. Soňa Matochová, Úřad pro ochranu osobních údajů
GDPR a jeho dopady zdravotnické praxe
JUDr. Radek Policar, náměstek MZ ČR pro právo a legislativu
13.00 – 14.00
Oběd
14.00
Sekce „Lokální, temporální a kapacitní limity zdravotní péče“
Pohled na demografický vývoj nositelů výkonů poskytovatelů
Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel OÚZP VZP ČR
Dostupnost a limity péče poskytované praktickými lékaři
Mgr. Jakub Uher, Sdružení praktických lékařů ČR, advokát
Personální limity zdravotnických zařízení a jejich trestněprávní konsekvence
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhD, advokát
Limity vzájemného vztahu bezpečí zdravotnických pracovníků a pacientů při poskytování zdravotní péče
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D., Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK, advokátka
16.00
Konec odborného programu ve čtvrtek
19.00
Večeře
Pátek 15. září:
9.00
Limity financování zdravotní péče I Limity dostupnosti léčby ČR dle dat národního zdravotnického informačního systému
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS, vedoucí IBA LF MU
Limity veřejného zdravotního pojištění
JUDr. Jaroslav Blatný, vedoucí oddělení právních služeb, VZP ČR
Ústavní východiska a limity financování zdravotní péče a judikatura Ústavního soudu
JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D., generální sekretář Ústavního soudu ČR
10.30
Coffee Break
10.45
Limity financování zdravotní péče II (odškodnění)
Neposkytnutí zdravotní péče z kapacitních či finančních důvodů
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., Centrum zdravotnického práva při Lékařské fakultě MU
Limity zabezpečení újmy na zdraví ze strany poskytovatele péče (insolvence)
a pojišťovny jeho odpovědnosti
JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK, advokát
Odčinění duševních útrap při usmrcení osoby blízké
Mgr. Ondřej Pavelek, doktorand katedry občanského práva, Právnická fakulta MU,
asistent soudce NS
12.15
Konec konference

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info