Vysoké školy dokončily první fázi příprav projektu centra excelentní vědy v Brně

  • 2. dubna 2008

Brněnské vysoké školy dokončily první fázi příprav projektu Středoevropský technologický institut (CEITEC), který se stane centrem excelentní vědy v Brně. Projekt CEITEC již byl zařazen na seznam velkých projektů, jenž je přílohou návrhu operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Cílem projektu je vytvořit špičkové podmínky a zázemí pro rozvoj výzkumu biotechnologií, biomedicíny a pokročilých materiálů, a tím zvýšit konkurenceschopnost regionu i celé ČR v Evropě.
„Připravili jsme projekt, který odpovídá zadání operačního programu, jenž zde vytvoří fungující evropské centrum excelence a povede k pozvednutí regionu a posílení jeho konkurenceschopnosti v rámci Evropy,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Zdůraznil, že brněnské univerzity již prokázaly schopnost propojit základní a aplikovaný výzkum, dosahovat ve vědě excelentní světově uznávané výsledky, zajistit financování vědy i realizaci velkých investic do stavby budov. Připomněl zřízení center transferu technologií na obou univerzitách a fungující spolupráci s firmami.
Základem projektu CEITEC je vybudování a přístrojové vybavení centrálních laboratoří, které budou sloužit týmům vědců z různých oborů. Jejich propojení přinese zásadní pokrok například při hledání způsobů léčby rakoviny, nových materiálů, zdokonalení bezdrátové komunikace apod. Výzkum bude koncentrován do čtyř center, která se zaměří na biologický výzkum, biomedicínský výzkum, ochranu zdraví zvířat a lidí a vývoj pokročilých materiálů a technologií.
Výzkumné centrum pro přírodní vědy a medicínu bude umístěno v blízkosti Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, centrum pro materiálové vědy je plánováno v sousedství univerzitního areálu VUT Pod Palackého vrchem. Náklady na jejich vybudování byly spočítány na 10 mld. korun, z toho 2,5 mld. na stavbu budov a 7,5 mld. na pořízení špičkového přístrojového vybavení. Plánovaný termín dokončení je v roce 2015. V budoucnu by měl CEITEC nabídnout zhruba až 600 nových pracovních míst.
Narozdíl od některých konkurenčních projektů nebude projekt CEITEC v budoucnu zcela závislý na čerpání peněz ze státního rozpočtu ČR, počítá se s významným zapojením soukromých zdrojů a prostředků z EU a dalších mezinárodních vědeckých programů. V CEITECu budou působit již existující vědecké týmy, které prokázaly schopnost získávat peníze na výzkum z jiných zdrojů. Počítá s využitím a prohloubením už existujících vazeb na domácí firmy a průmysl, ale i se zvýšením zájmu o spolupráci ze strany zahraničních vědců i firem. Realizace projektu posílí i vzdělávání na všech zapojených vysokých školách a zajistí rostoucí podíl high-tech firem v regionu.
Oprávněnost požadavku na realizaci nejméně jednoho z velkých projektů na jihu Moravy vyplývá z mimořádné koncentrace vysokých škol, vědeckých kapacit a studentů v Brně. Vedle projektu CEITEC je do Brna situován ještě návrh projektu Středoevropské synchrotronové laboratoře, který připravuje Akademie věd ČR, avšak bez spolupráce s vysokými školami. Výstavba synchrotronu postrádá vazbu na výzkumné a inovační kapacity regionu a nepovede tak k rozvoji znalostní ekonomiky v regionu ani v ČR. Projekt synchrotronu s deklarovaným plošným nadnárodním či národním dopadem tak nesplňuje základní poslání strukturálních fondů, tedy přispívat k snižování rozdílů mezi více a méně rozvinutými regiony v Evropě.
Projekt CEITEC byl zařazen na seznam velkých projektů připravovaných pro operační program Věda a výzkum pro inovace, jehož prostřednictvím bude Česká republika čerpat prostředky z evropských strukturálních fondů v letech 2009–2015. Návrh znění operačního programu již zveřejnilo ministerstvo školství, následně se jím bude zabývat vláda. Další užší výběr ze seznamu projektů na národní úrovni lze očekávat na podzim letošního roku. Evropská komise by se jimi měla zabývat v roce 2010.
Středoevropský technologický institut (CEITEC) je projekt moderního centra excelentní vědy v Brně, který významně zvýší výzkumný a inovační potenciál ČR a bude mít zásadní dopad v regionu NUTS II Jihovýchod (Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina). Na přípravě projektu se podílí Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a brněnské ústavy AV ČR.
Více informací http://www.ceitec.cz

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info