ČR hrozí nárůst ekonomicky závislých lidí. Řešení nabízí age management

  • 5. ledna 2012

Počet ekonomicky závislých lidí v České republice podle odborníků vzroste do roku 2050 na téměř dvojnásobek, pokud se včas nepodaří zvýšit zaměstnanost lidí nad 50 let. V důsledku demografického vývoje se totiž nejpočetnější skupinou v české populaci brzy stanou právě lidé ve věku od 50 do 64 let, jejichž zaměstnanost se nyní pohybuje jen kolem 59 %. Návrhy konkrétních opatření, která by měla přispět ke zvýšení zaměstnanosti v této věkové skupině, přinesl projekt Strategie Age Managementu v ČR vedený Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, na němž se podílí i odborníci z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (MU).


V rámci projektu odborníci srovnali situaci v České republice a ve Finsku, které patří k nejaktivnějším zemím EU při řešení otázky zaměstnávaní stárnoucí populace. „Na rozdíl od Finska se v České republice dosud nepodařilo skloubit podmínky pro odchody do důchodu v připravované důchodové reformě s aktivní politikou zaměstnanosti a s podporou pracovní schopnosti stárnoucí populace,“ shrnula výsledky studie vedoucí expertního týmu Milada Rabušicová z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU.


Starší pracovníci jsou přitom nejvíce ohroženi v situaci, kdy přijdou o zaměstnání a musí si znovu hledat práci. V následujících letech se situace ještě zhorší, protože lidí hledajících v tomto věku práci bude přibývat. „Možnost získat znovu práci je u těchto lidí závislá na jejich kvalifikaci a schopnosti adaptovat se na současné požadavky trhu práce. Navíc je na starší pracovníky pohlíženo stereotypně,“ upozornil člen expertního týmu projektu Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU. Řada zaměstnavatelů je přesvědčena, že se lidé po 50 letech věku hůře učí novým věcem, hůře se adaptují na změny a pracují nižším tempem než lidé mladší, doplnil Novotný.


Odborníci přitom poukazují na to, že zaměstnávaní starších lidí přináší i výhody. Při řešení praktických problémů mohou například využívat zkušenosti, které mladí nemají, připomíná studie. Dlouholeté výzkumy a pozorování navíc vyvracejí mýtus, že starší lidé nemají dostatečný potenciál pro učení. Lidé v tomto věku dokáží lépe využívat všechny informace, jejich zkušenost ovlivňuje i přístup k různým situacím a jejich interpretaci, disponují tedy nespornými výhodami.


Pro zohlednění všech specifik zaměstnávaní lidí nad 50 let navrhují odborníci začít mezi zaměstnavateli v ČR prosazovat systém řízení zohledňující věk zaměstnanců, tzv. age management, který zahrnuje doporučení v těchto oblastech: péče o zdraví; restrukturalizace pracovních míst; rozvoje pracovního prostředí; přizpůsobení organizace práce; hledání řešení, která omezují fyzickou zátěž pracovníků; řízení směn podle podnětů zaměstnanců; rozvoje mezigenerační spolupráce; podpory a propagace rozvoje fyzické kondice zaměstnanců; rozvoje personálních strategií s přihlédnutím k potřebě age managementu; uspokojení z práce a zachování pracovní pohody.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info