doc. Ing. Luděk Berec, Dr.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Luděk Berec, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení Matematika - Aplikovaná matematika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 8. 2011
Datum ukončení řízení 1. 8. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Matematické modelování v ekologii a epidemiologii
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre)
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
Dr. Frank M. Hilker (University of Bath)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre)
prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)
prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)
doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2012