doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.


telefon: 543 182 692
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Eva Brichtová
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika dětské chirurgie, traumatologie a ortopedie LF MU
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 4. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Onemocnění dětského neurokrania
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha, ÚVN Praha)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Společná pracoviště s FN U Sv.Anny)
doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. (Nemocnice Ústí n.L.)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha, ÚVN Praha)
doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. (Nemocnice Ústí n. L.)
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. (UK Hradec Králové, Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2010