doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.


kancelář: bud. C/C.414
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3520
e‑mail:
Životopis
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • akademický pracovník - docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, habilitační řízení v oboru Pedagogika (doc.), habilitační práce: Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze
 • 2009: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program v oboru Pedagogika (Ph.D.), disertační práce: Volba další vzdělávací dráhy žáků základních škol v kontextu rodiny
 • 2005: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, rigorózní zkouška v oboru Pedagogika (PhDr.), rigorózní práce: Příprava žáků základních škol na volbu povolání
 • 2002: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol (Mgr.)
Přehled zaměstnání
 • 2017 – dosud
  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
  pozice: docent
 • 2009 – 2016
  Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Oddělení sociálních věd
  pozice: docent (od 2014), zástupce ředitelky pro vědu a výzkum (2/2016 – 6/2016), odborný asistent (2009 – 2014)
 • 2011 – 2013
  Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Oddělení sociálních věd
  pozice: manažer projektu OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě studia, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0017
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů: Poradenské služby, Sociální pedagogika, Sociální patologie, Pedagogická diagnostika, Úvod do pedagogického výzkumu, Metody a techniky pedagogického výzkumu, Kariérové poradenství, Svět práce, Výchovné poradenství, Sociologie a psychologie aj.
 • Člen zkušební komise pro státní bakalářské, magisterské a doktorské zkoušky v oboru Pedagogika (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Odborná profilace
 • Sociální vlivy promítající se do volby další vzdělávací a profesní dráhy, vliv rodiny, rodinného prostředí a rodinných procesů na kariérové rozhodování, výchova k volbě povolání, kariérový rozvoj, kariérová adaptabilita, přechod jedinců na trh práce
 • Rizikové skupiny na trhu práce
 • Pracovní kariéra osob s diabetes mellitus
 • Postoje k jednicům s homosexuální orientací
 • Pracovní schopnost u osob 50+

  2018 – 2020: Hlavní řešitel projektu GAČR Kariérová adaptabilita absolventů odborných vyšších sekundárních škol v období přechodu ze školy do práce (18-07537S)
  2019 - 2021: Hlavní řešitel projektu TAČR Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (Profesní seniorita)
Akademické stáže
 • 2014 - University of Porto, Faculty of Arts (Portugalsko)
 • 2014 - University of Lisboa, Faculty of Education (Portugalsko)
 • 2012 - University of Zadar, Faculty of Education (Chorvatsko)
 • 2008 - Penn State University, College of Education (USA)
Členství v univerzitních orgánech
 • Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně, Komise rektora pro mezinárodní vztahy a Komise rektora pro vědu a výzkum; Mendelova univerzita v Brně (2011–2016)
 • Vědecká rada Institutu celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně (2016–2017)
Odborné aktivity a členství v redakčních radách
 • Člen hodnotícího panelu GAČR (panel 207 - Psychologie, pedagogika) (od roku 2019)
 • Člen redakční rady recenzovaného vědeckého časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (ISSN 1804-526X), Acta Educationis Generalis (dříve Acta Technologica Dubnicae), ISSN 1338-3965 a Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích, ISSN 2570-7612
 • Člen výkonné redakce vědeckého časopisu Studia paedagogica (ISSN 1803-7437)
 • Člen vědeckého výboru konferencí: Edukácia dospelých (2019, 2018, 2017), Kariérové poradenství v měnícím se světě (2017), Aktuální přístupy managementu vzdělávání (2017), Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství (2016)
 • Člen organizačního výboru mezinárodní vědecké konference ICOLLE: 2016 (předseda organizačního výboru), 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 (člen organizačního výboru)
 • Hodnotitel vědeckých projektů (Vědecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV)
 • Recenzent vědeckých časopisů (Acta Polytechnica Hungarica, Studia paedagogica, Pedagogická orientace, ePedagogium, Technológia vzdelávania, Orbis Scholae, Journal of Technology and Information Education, Studia sportiva aj.)

  Ukončené aktivity:
 • Šéfredaktor recenzovaného vědeckého časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (ISSN 1804-526X) (2011–2016)
Výsledky vědecké práce
 • Autorství a spoluautorství: více než 90 vědeckých a odborných publikaci
 • Ohlasy: 127 citací a recenzí v českých a zahraničních publikacích (8 ve Web of Science)
Vybrané publikace
 • HLAĎO, Petr, Bohumil POKORNÝ a Markéta PETROVOVÁ. Work ability of the Czech workforce aged 50+ and the relationship between selected demographic and anthropometric variables. Kontakt : Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017, roč. 19, č. 2, s. 145-155. ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2017.05.001. info
 • HLAĎO, Petr. Psychosociální konstrukt kariérové adaptability z pohledu teorie a empirické evidence – přehledová studie. Liefelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 2016, roč. 6, č. 4, s. 102-125. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele20160603102. URL info
 • HLAĎO, Petr. Postoje univerzitních studentů pedagogicky orientovaných studijních programů k homosexualitě měřené na škále Homosexuality Attitude Scale. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 3, s. 438-464. ISSN 1211-4669. info
 • HLAĎO, Petr. Potřeba kariérových informací u žáků absolventských ročníků odborně profilovaných středních škol. Orbis Scholae, Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 55-81. ISSN 1802-4637. info
 • HLAĎO, Petr. Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy. Liefelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 2, s. 32-53. ISSN 1804-526X. info
 • BROŽ, J, M BRABEC, DJ ZDARSKA, Z FEDAKOVA, L HOSKOVCOVA, JY YOU, V DONICOVA, Petr HLAĎO, D RAHELIC, M KVAPIL a J POLAK. Fear of driving license withdrawal in patients with insulin-treated diabetes mellitus negatively influences their decision to report severe hypoglycemic events to physicians. PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE, ALBANY: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2015, roč. 9, s. 1367-1370. ISSN 1177-889X. doi:10.2147/PPA.S87393. URL info
 • HLAĎO, Petr. Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze: analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových skupin. 1. vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7375-874-5. info
 • HLAĎO, Petr. Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7302-164-1. info
 • HLAĎO, Petr a Jiří BALCAR. Sociálně-psychologické aspekty volby technického a humanitního studijního zaměření při tranzici žáků do maturitních oborů na středních školách. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s., 2012, roč. 22, č. 4, s. 544-564. ISSN 1211-4669. info
 • HLAĎO, Petr. Views of the Authonomy of Czech Students of Technically and Vocationally Oriented Secondary Schools and the Influence of the Significant other on Career Decisionmaking. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, roč. 30, č. 4, s. 193-205. ISSN 1732-6729. info
 • HLAĎO, Petr. Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 87-104. ISSN 1803-7437. info

21. 2. 2019