doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.
 • narozen 20. ledna 1959, Starý Bohumín
 • ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Pedagogická fakulta
 • Katedra speciální pedagogiky
 • Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1983: učitelství pro 1. stupeň ZŠ, diplomová práce: Učební pomůcky a didaktická technika v hudební výchově na 1. stupni ZŠ, Pedagogická fakulta v Ostravě
 • 1987: rigorózní zkouška, titul PaedDr., obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta v Ostravě
 • 1988: učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1998: speciální pedagogika, titul Ph.D., doktorská disertační práce: Vliv hudby na mentálně postižené děti v ústavu sociální péče, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Přehled zaměstnání
 • 1979: Domov mládeže v Ostravě 1, vychovatel (prac. poměr před vysokoškolským studiem)
 • 1983-1984: Základní škola v Orlové - Lutyni, učitel
 • 1985-1987: Zvláštní škola v Ostravě - Vítkovicích, učitel
 • 1987-1989: Pomocná škola internátní v Ostravě - Kunčicích, učitel
 • 1989-dosud: Pedagoická fakulta v Ostravě, od r. 1991 Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta (katedra pedagogiky a psychologie, ústav celoživotního vzdělávání, katedra pedagogiky, katedra speciální pedagogiky), odborný asistent
 • 1991-1993: Pedagogicko-psychologická poradna 1, Ostrava - Poruba, speciální pedagog (částečný úvazek)
Pedagogická činnost
 • výuka předmětů: psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, základy speciální pedagogiky, seminář k muzikoterapii (v dřívějších letech rovněž výuka teorie výchovy, metodiky výchovného poradenství a etopedie)
 • vedoucí 43 diplomových prací v oborech: speciální pedagogika, vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením, učitelství pro základní školy
 • vedoucí 40 bakalářských prací v oborech: speciální pedagogika, sociální pedagogika
 • školitel v doktorském studiu, obor speciální pedagogika, konzultant v doktorském studiu oboru hudební teorie a pedagogika
 • člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru speciální pedagogika a vychovatelství
 • člen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru hudební teorie a pedagogika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Tuzemsko
 • 1993: Další vzdělávání pedagogických poracovníků v Ústavu celoživotního vzdělávání PdF OU, hl. řešitel: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. Řešitel subprojektu Zkvalitňování bakalářského studia speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol na PdF OU.
 • 2000: Vzdělávání učitelů kombinovaně postižených žáků - vývoj vzdělávacích programů. Řešitel projektu FRVŠ 1995/00.
 • 2002: Podpora a rozvoj studijního programu v souladu s Boloňskou deklarací - Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky. Řešitel projektu MŠMT 25-725.
 • 2004: Optimalizace studia na Ostravské univerzitě v rámci kreditního systému, hl. řešitelka: doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. Řešitel subprojektu Optimalizace obsahu a struktury pedagogicko psychologické složky učitelských studijních oborů. Projekt MŠMT, číslo subprojektu 311425.
 • 2004: Optimalizace studia na Ostravské univerzitě v rámci kreditního systému, hl. řešitelka: doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. Spoluřešitel subprojektu Příprava učitelských studijních oborů v souladu s novými trendy ve vzdělávací a kurikulární politice primárního a premprimárního vzdělávání. Projekt MŠMT, číslo subprojektu 311142.
 • Zahraničí
 • 1996-1997: Edukacja w zakresie praw dziecka w krajach Europy srodkowej i wschodniej. Hlavní řešitel: Piotr Sikora, Dr., Uniwersytet Opolski. Spoluřešitel projektu Phare - Helsinki Foundation for Human Rights and Helsinki Committee in Poland, (dílčí úkol: Prawa dziecka w rodzinie).
 • 1999-2002: Starting Competences Needed To Be an Inclusive Teacher. Hlavní řešitel: Danny Wyffels, Dr. Spoluřešitel: 1.Framework for Initial Teacher Training, 2. Provision for Children with Special Educational Needs, 3. Permanent and Temporary Needs. CDI - Erasmus 28 179-IC-3-98-1-BE.
Akademické stáže
 • Česká republika:
 • 1994-1995: Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 1, kurz neverbálních psychoterapeutických technik
 • Zahraničí:
 • 1994: Vídeň (Rakousko), Universität Wien, 2 týdny, Pädagogik im Pluralismus, studijní pobyt
 • 2000: Brusel (Belgie), NATO, 3 dny, studijní pobyt
 • 2000: Portalegre (Portugalsko), Escola Superior de Educacao, 1 týden studijní pobyt v rámci programi Socrates - CDI
 • 2001: Linc (Rakousko), Pädagogische Akademie, 1 týden, studijní pobyt v rámci programu Socrates - CDI
 • 2002: Lincoln (Velká Británie), Bishop Grosseteste College, 1 týden, studijní pobyt v rámci programu Socrates - CDI
 • 2003: Portalegre (Portugalsko), Escola Superior de Educacao, 1 týden, studijní pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2004: Krakov (Polsko), Uniwersytet Jagielonski, 1 týden, účast na mezinárodní konferenci
 • 2005: Jönköping (Švédsko), Universita Jönköping, Högskolan för lärende och kommunikation, 2 týdny, studijní pobyt, rozvojový projekt MŠMT
Universitní aktivity
 • 1998-2004: proděkan pro studium a sociální záležitosti PdF OU
 • 1998-2004: předseda disciplinární komise PdF OU
 • 1998-dosud: člen vědecké rady PdF OU
 • 1998-dosud: garant studia speciální pedagogiky na PdF OU
 • 2001-2003: vedoucí katedry speciální pedagogiky
 • 1996-2001: vedoucí oddělení na katedře pedagogiky
Mimouniversitní aktivity
 • 1992-1995 člen Českého národního sdružení pro předškolní výchovu (OMEP)
 • 1992-dosud člen České psychopedické společnosti
 • 1992-dosud člen České pedagogické společnosti
 • 1995-2000 předseda ostravské pobočky ČPdS
 • 1995-2000 člen hlavního výboru České pedagogické společnosti
 • 2000-2005 člen výboru ostravské pobočky ČPdS
 • 2005- člen hlavního výboru, člen předsednictva ČPdS
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2000: spoluorganizátor Sjezdu učitelů 2000, moderování jednání v sekci
 • 2001: recenzní činnost pro sborník z mezinárodní konference K otázkám srovnávací pedagogiky na PdF UK v Praze
 • 2002: osvědčení pro pracovníky distančního vzdělávání, Národní centrum distančního vzdělávání v Praze
 • 2003-dosud: člen redakční rady mezinárodního časopisu The New Educational Review
 • 2003-dosud: člen širší redakční rady časopisu Pedagogická orientace
 • recenzní činnost pro časopis Pedagogická orientace
 • 2005: recenzní činnost pro sborník České pedagogické společnosti
 • 2005: vedení sekce na mezinárodní konferenci Proměny pedagogiky na PdF UK v Praze (ČPdS)
Vybrané publikace
 • FRANIOK, Petr. Transformace ve vzdělávání mentálně postižených a základní školy speciální. In Transformace ve vzdělávání mentálně postižených. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2005. s. 9-12, 4 s. ISBN 80-7368-031-9. info
 • FRANIOK, Petr. Das Praktikum im Fach Sonderpädagogik für Studierende der Grundschulpädagogik. In SASSE, Ada a Marie VÍTKOVÁ. Integrations - und Sonderpädagogik in Europa. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2004. s. 234-237, 4 s. ISBN 3-7815-1342-4. info
 • FRANIOK, Petr. Některé aspekty vzdělávání učitelů v otázkách speciální pedagogiky. Pedagogická orientace, Brno, 2004, č. 3, s. 98-102. ISSN 1211-4669. info
 • FRANIOK, Petr. Existují specifické poruchy učení u mentálně retardovaných žáků? In Specifické poruchy učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2004. s. 9-11, 3 s. ISBN 80-7042-309-9. info
 • FRANIOK, Petr. Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycielek przedszkoli w zakresie pedagogiki specjalnej. In Watki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia spolecznego osób niepelnosprawnych. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2004. s. 119-123, 5 s. ISBN 83-226-1440-3. info
 • FRANIOK, Petr. Some Aspects of Under-graduate Teacher Training in Special Education. In The Foundations of Educational Community. Zeszyt abstraktów. 1. vyd. Kraków: Uniwersytet Jagielonski, 2004. s. 39-42. info
 • FRANIOK, Petr. Speciální pedagogika v Ostravě. In Pedagogika na Ostravské univerzitě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2004. s. 154-157, 4 s. ISBN 80-7042-377-3. info
 • FRANIOK, Petr. Kapitoly z teorie speciální pedagogiky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2003. 57 s. ISBN 80-7042-280-7. info
 • FRANIOK, Petr. Místo české speciální pedagogiky v kontextu speciálních vzdělávacích potřeb. In K otázkám srovnávací pedagogiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 2003. s. 307-310, 4 s. ISBN 80-246-0571-6. info
 • FRANIOK, Petr. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In WYFFELS, Danny a Luc STELLEMAN. Starting Competences Needed To Be an Inclusive Teacher. 1. vyd. Kortrijk: KATHO, 2002. 3 s. CD-ROM. info
 • FRANIOK, Petr a Jaroslav KYSUČAN. Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2002. 57 s. ISBN 80-7042-247-5. info
 • FRANIOK, Petr a Marta ŠIGUTOVÁ. The Aspects of Czech Special Education. In WYFFELS, Danny a Luc STELLEMAN. Starting Competences Needed To Be an Inclusive Teacher. 1. vyd. Kortrijk: KATHO, 2002. 5 s. CD-ROM. info
 • FRANIOK, Petr. Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí. In PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Terapie ve speciálně pedagogické péči. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 39-52, 14 s. ISBN 80-7315-010-7. info
 • FRANIOK, Petr. Specifický model muzikoterapie a jeho využití. In Psychologické aspekty hudební výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. s. 79-87, 9 s. ISBN 80-244-0405-2. info
 • FRANIOK, Petr. Postavení zvláštních škol na prahu 21. století v české vzdělávací soustavě. In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Protokol ze Sjezdu učitelů v Brně 30.-31.8.2000. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2001. s. 194-196, 3 s. ISBN 80-7302-016-5. info
 • FRANIOK, Petr. Vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené děti. In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. 8. konference ČPdS. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. s. 125-127, 3 s. ISBN 80-85615-92-4. info
 • FRANIOK, Petr. Mam prawo do informacji - takze o seksie. In SIKORA, Piotr a Ladislav LANGR. Prawa dziecka w rodzinie. 1. vyd. Opole: ZMTPD, 1998. s. 19-28, 10 s. ISBN 83-909362-7-5. info
 • FRANIOK, Petr. Dzieci w rodzinach nalezacych do mniejszosci narodowych. In SIKORA, Piotr a Ladislav LANGR. Prawa dziecka w rodzinie. 1. vyd. Opole: Zarzad Miejski Towarzystwa Przyjaciol Dzieci, 1998. s. 29-36, 8 s. ISBN 83-909362-7-5. info
 • FRANIOK, Petr. Granice praw dziecka w rodzinie - granice wlady rodzicielskiej. In SIKORA, Piotr a Ladislav LANGR. Prawa dziecka w rodzinie. 1. vyd. Opole: Zarzad Miejski Towarzystwa Przyjaciol Dzieci, 1998. s. 37-44, 8 s. ISBN 83-909362-7-5. info
 • FRANIOK, Petr. Multikulturní výchova jako prevence intolerance a rasismu. Pedagogická orientace, Brno, 1998, č. 1, s. 65-68. ISSN 1211-4669. info
 • FRANIOK, Petr. Výchova prací u mentálně postižených. In Rozumienie i zrozumienie. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 1998. s. 135-141, 7 s. ISBN 83-902795-9-2. info
 • FRANIOK, Petr. Postavení žáků se specifickými poruchami učení a chování na prvním stupni základní školy. In Pedagogická diagnostika 1997. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 1998. s. 152-155, 4 s. ISBN 80-7042-126-6. info
 • FRANIOK, Petr. Praxe studentů učitelství 1. stupně základní školy. In Pedagogická praxe - praxeologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. s. 71-74, 4 s. info
 • FRANIOK, Petr. Idealy wychowawcze Komenskiego a nauczanie poczatkowe. In MALICKI, Jan. Jan Amos Komenski. 1. vyd. Katowice: Slask, 1996. s. 35-43, 9 s. ISBN 83-7164-030-7. info
 • FRANIOK, Petr. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. vyd. Ostrava: ÚCVR PdF OU, 1996. 40 s. info
 • FRANIOK, Petr. Současná škola a handicapované dítě. Speciální pedagogika, Praha: UK, 1996, roč. 6, č. 5, s. 14-18. ISSN 0862-1632. info
 • FRANIOK, Petr. Vzdělávání učitelů běžných škol ve speciální pedagogice. In Pedagogické a psychologické disciplíny ve vzdělávání učitelů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - PdF, 1995. s. 28-30, 3 s. info
 • FRANIOK, Petr. Mentálně postižené dítě a muzikoterapie. Predškolská výchova, Bratislava, 1994, roč. 48, 7-8, s. 7-8. ISSN 0032-7220. info
 • FRANIOK, Petr. Vzdělávání učitelek mateřských škol pro výchovnou práci s postiženými dětmi. Predškolská výchova, Bratislava, 1993, roč. 47, č. 3, s. 10-11. ISSN 0032-7220. info

13. 10. 2005