doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

docent – Ústav slavistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.307
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
 • 2. 12. 1958
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: docent (doc.), lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky), FF MU
 • 1991: kandidát filologických věd (CSc.), ruský jazyk, FF MU v Brně
 • 1983: doktor filozofie (PhDr.), učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor ruština - psychologie, FF UJEP v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2013-dosud: docent Ústavu slavistiky FF MU
 • 1995-2013: odborný asistent Ústavu slavistiky FF MU v Brně
 • 1988-1995: odborný asistent na katedře ruského jazyka FF MU v Brně
 • 1985-1988: interní vědecká aspirantura na katedře ruského jazyka FF UJEP v Brně
 • 1978-1983: studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor ruština - psychologie na FF UJEP v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka v kurzech:
 • Základy jazykovědy
 • Slovní zásoba současné ruštiny
 • Aktuální procesy v současné ruštině
 • Základy překladatelství
 • Analýza textu a diskurzu
 • Praktické a technické aspekty překladu
 • Problémy rusko-české ekvivalence
 • Ruština a jazyková hra
 • Vedení prací:
 • vedení diplomových prací v oborech Ruská studia, Ruský jazyk a literatura, Překladatelství ruského jazyka, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Filologicko-areálová studia, Učitelství ruského jazyka a literatury
 • vedení doktorských prací v oborech Ruský jazyk, Filologicko-areálová studia
 • Členství ve zkušebních komisích:
 • předseda/člen zušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky pro obory:
 • Ruská studia
 • Ruský jazyk a literatura (Bc., NMgr.)
 • Učitelství ruského jazyka a literatury
 • předseda zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací pro obory:
 • Ruský jazyk
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky
 • Slovanské jazyky
 • člen oborové komise pro obor:
 • Areálově-filologická studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • ruská lexikologie a slovotvorba
 • ruská neologie
 • jazyk současné ruské publicistiky
 • sociolingvistika
 • integrovaná žánrová typologie
 • politická lingvistika
Akademické stáže
 • Institut ruského jazyka A.S.Puškina v Moskvě: Kurz zvyšování kvalifikace učitelů ruského jazyka. Moskva, 1988
 • Univerzita v Záhřebu (Chorvatsko): Zagrebačka slavistička škola (Záhřebská slavistická škola. Pula, září 1996.
Universitní aktivity
 • 2002-2006 proděkan FF MU pro studium
 • 2002-2006 člen Kolejní rady MU
 • od 2012 - člen Rady studijních programů FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • člen Jazykovědného sdružení AV ČR
 • člen České asociace rusistů
 • člen České asociace slavistů
 • člen Slavistické společnosti Franka Wollmana
 • člen Středoevropského centra slovanských studií, o.s. (revizor účtů)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členství v redakčních radách:
 • od 1991 - výkonný redaktor časopisu Opera Slavica (Slavistické rozhledy)
 • od 2008 - člen redakčního kruhu časopisu Nová rusistika (Mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky)
 • od 2008 - člen redakčního kolegia časopisu Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
 • Editorství sborníků:
 • Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 71 s., ISBN 80-210-1503-9.
 • Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. 121 s., ISBN 80-210-2225-6.
 • Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002. 233 s.
 • Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, vydavatelství PARTNER, Poniky SR, 2005. 187 s., ISBN 80-89183-15-8.
 • Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. Brno: Ústav slavistiky FF MU, Tribun EU, 2009, 187 s., ISBN 978-80-7399-889-9.
Vybrané publikace
 • ŠAUR, Josef a Jiří GAZDA. Slavonic Brothers? Current Language, Literature and Cultural Interaction Between Russia and the Czech Republic in Light of the Security Issue. Online. In Holzer, Jan; Mareš, Miroslav. Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020, s. 177-196. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20546-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-20546-1_7. URL info
 • GAZDA, Jiří. Skrytá aserce jako prostředek jazykové manipulace v současné ruské a české politické publicistice. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2020, s. 21-30. ISBN 978-80-88296-09-6. info
 • GAZDA, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (5): pragmatika – syntax – sémantika. Sborník příspěvků z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika konaného v Brně 10. května 2019. Brno: Vyšlo péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Středoevropským centrem slovanských studií., 2020, 127 s. ISBN 978-80-88296-09-6. info
 • SAMYLICHEVA, Nadezhda a Jiří GAZDA. Derivative neologisms as sociocultural dominants in the Russian and Czech languages of the modern period. Online. In Nailya Valeeva. SHS Web of Conferences 88 (2020). Neuveden: Neuveden, 2020, s. 1-9. ISSN 2261-2424. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20208801022. URL info
 • GAZDA, Jiří. Formirovanije vzaimnych obrazov i mežkuľturnych stereotipov russkich i čechov v uslovijach sovremennoj neoficiaľnoj internet-kommunikacii. In I. Pospíšil, M. Zelenka, L. Paučová. Česká slavistika 2018. Brno: Česká asociace slavistů, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-88296-00-3. info
 • GAZDA, Jiří. Online Comments as a Tool of Intercultural (Russian–Czech) “Anti-Dialog”. Journal of Nationalism, Memory & Language Politics. Warsaw: DE GRUYTER Poland, 2018, Vol. 12, č. 1, s. 100-120. ISSN 2570-5857. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jnmlp-2018-0006. URL URL info
 • GAZDA, Jiří. Jazykovyje osobennosti sovremennogo russkogo vnešnepolitičeskogo diskursa. In Pálušová, Martina; Varga, Patrik; Chadaeva, Olga. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.–8. 9. 2017. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 101-110. ISBN 978-80-244-5361-3. info
 • GAZDA, Jiří. Formirovanije vzaimnych obrazov i mežkul’turnych stereotipov russkich i čechov v uslovijach sovremennoj neoficial’noj internet-kommunikacii. In XVIe Congrès international des slavistes (Beograd 20-27 VIII 2018). Teze i rezimei. 1, Jezik. 2018. ISBN 978-86-917949-5-8. URL URL info
 • GAZDA, Jiří. Rusko a ruské zájmy v českém mediálním prostoru (česko-ruská reflexe). In Štefančík, Radoslav. Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie II. Bratislava: EKONÓM, 2017, s. 226-234. ISBN 978-80-225-4424-5. info
 • GAZDA, Jiří. Obraz Čechů a Česka v ruském neoficiálním diskurzu. In Kołodziej, Agnieszka; Piasecki, Tomasz. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 101-114. ISBN 978-80-7465-322-3. info
 • GAZDA, Jiří. Jazyk vraždy i jazykovoje manipulirovanije v sovremennom mass-medijnom diskurse (Metodologičeskije problemy kritičeskogo jazykovogo analiza mass-medijnych tekstov). Slavistika. Belgrad: Slavističko društvo Srbije, 2016, roč. 20, č. 1, s. 664-671. ISSN 1450-5061. URL info
 • GAZDA, Jiří. Vnitřní a vnější faktory synchronní dynamiky slovanských jazyků (na příkladu ruštiny a češtiny). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015, s. 235-242. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • GAZDA, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, 180 s. ISBN 978-80-906183-0-5. info
 • GAZDA, Jiří. Internetová diskusní fóra jako prostor pro interkulturní dialog i „antidialog“ (Případová studie). In Lepilová, Květuše a kol. Text a kontext. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny, 2013, s. 16-23. ISBN 978-80-7329-374-1. info
 • GAZDA, Jiří. Jazykové prostředky řečové agrese v ruském a českém tisku. In Richterek, Oldřich; Půža, Miroslav. Dialog kultur VII. Materiály z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, s. 84-92. ISBN 978-80-86472-57-7. info
 • GAZDA, Jiří. Proměny jazyka a komunikace v Rusku konce 20. století a jejich teoretická reflexe v současné rusistice. In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) : jazyk, literatura, dějiny kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 63-72. ISBN 978-80-210-5904-7. info
 • GAZDA, Jiří. Dynamika jazykových procesů v transformačním posttransformačním období vývoje ruské společnosti. 2012. info
 • GAZDA, Jiří. Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině). In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 83-98. ISBN 978-80-7422-001-2. URL info
 • GAZDA, Jiří. Issledovanije jazyka SMI - odno iz važnejšich napravlenij v sovremennoj rusistike. Russkij jazyk kak inoslavjanskij: sovremennoje izučenije russkogo jazyka i russkoj kultury v inojazyčnom okruženii. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2010, Neuveden, č. 2, s. 103-115. ISSN 1821-3146. info
 • GAZDA, Jiří. Integration Tendencies in Word Formation in Current Slavonic Languages: Focussing on the Situation in Russian and Czech. In Languages in the Integrating World. Muenchen: Lincom Europa, 2010, s. 105-122. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2. URL info
 • GAZDA, Jiří. Olbanskij jazyk - hra, hrozba, nebo výzva? In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. vydání první. Brno: TRIBUN EU, s. r. o., 2009, s. 31-35. ISBN 978-80-7399-889-9. info
 • GAZDA, Jiří. Russkij jazyk i jazykovaja igra. Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny (2009). CD. Ostrava: Repronis, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7329-234-8. info
 • GAZDA, Jiří a Radka FLEJBERKOVÁ. Diskurzivní strategie v rusky psaných časopisech pro ženy. In Text a kontext. Vydání první. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008, s. 136-148. ISBN 978-80-7329-176-1. info
 • GAZDA, Jiří. Češskije imena sobstvennyje v russkich internetovskich tekstach kak problema mežkuĺturnogo obščenija. In Rossica Olomucensia XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08. - 01.09.2007. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 279-284. ISBN 978-80-244-1994-7. info
 • GAZDA, Jiří. Rost analitizma (i agglutinativnosti) kak odna iz konvergentnych tendencij v razvitii sovremennych slavjanskich jazykov (na materiale novych složnych naimenovanij v russkom i češskom jazykach). In Izučenije slavjanskich jazykov, literatur i kuľtur kak inoslavjanskich i inostrannych. Sbornik dokladov. Belgrad: Slavističeskoje obščestvo Serbii, 2008, s. 118-123. ISBN 978-86-7391-023-9. info
 • GAZDA, Jiří. Lingvokulturní situace v současném Rusku. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 58-66. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • GAZDA, Jiří. Jazyková situace na Ukrajině. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 76-78. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • GAZDA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Proměny jazyka a literatury v současných ruských textech. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, 146 s. Spisy MU v Brně. Filozofická fakulta. Č. 367. ISBN 978-80-210-4426-5. info
 • GAZDA, Jiří a Jana OTEVŘELOVÁ. Jazykovaja igra v gazetnych zagolovkach. Przeglad Rusycystyczny. Katowice: Polskie towarzystwo rusycystyczne, 2006, XXVIII, 3 (115), s. 19-30. ISSN 0137-298X. info
 • GAZDA, Jiří. Spornyje voprosy peredači češskich sobstvennych imen na russkom jazyke. In Naučnoje nasledije B. N. Golovina a aktuaľnyje problemy sovremennoj lingvistiki: Sbornik statej po materialam naučnoj konferencii, posvjaščennoj 90-letiju professora B. N. Golovina. Nižnij Novgorod: Izdateľstvo Nižegorodskogo universiteta, 2006, s. 115-117. ISBN 5-85746-923-6. info
 • GAZDA, Jiří. Slovoobrazovatel'nyje osobennosti rossijskoj publicistiki 1990-ch godov. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, vydavatelství PARTNER, Poniky SR, 2005, s. 82-88. ISBN 80-89183-15-8. info
 • Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2). Editor: Jiří Gazda. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, vydavatelství PARTNER, Poniky SR, 2005, s. 82-88. ISBN 80-89183-15-8. info
 • GAZDA, Jiří. Současná česká jazykovědná bohemistika jako součást středoevropské slavistiky. In Litteraria humanitas XIII. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies i Their Central European Context. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005, s. 109-120. ISBN 80-210-3897-7. info
 • GAZDA, Jiří. Tendencija internacionalizacii v zapadnoslavjanskich jazykach v rabotach srednejevropejskich lingvistov. In Comparative Cultural Studies in Central Europe. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, s. 43-60. ISBN 80-210-3374-6. info
 • GAZDA, Jiří. K charakteristice ruských publicistických textů počáteční etapy transformačního období. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2004, XIV., č. 4, s. 17-27. ISSN 1211-7676. info
 • GAZDA, Jiří. Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků. In Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha: Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, 2003, s. 64-73. ISBN 80-86496-11-2. info
 • GAZDA, Jiří. Dynamika a internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2002, 121 s. 3510-17/99. ISBN 80-210-2780-0. info
 • GAZDA, Jiří. Internacionalizacija kak integrirujuščij element jazykov srednejevropejskogo prostranstva. In Crossroads of Cultures: Central Europe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002, s. 131-142. ISBN 80-210-2812-2. info
 • GAZDA, Jiří. Lingvisticko-metodologické aspekty srovnávací typologie textů se zřetelem k areálu střední a východní Evropy. In Areál - sociální vědy - filologie. 1. vyd. Brno: Maarykova univerzita v Brně, 2002, s. 26-38. ISBN 80-210-2835-1. info
 • GAZDA, Jiří. Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě. In Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. Brno: Nakladatelství Linie, 2002, s. 71-79. ISBN 80-903089-7-X. info
 • GAZDA, Jiří. Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002, s. 37-44. info
 • GAZDA, Jiří. Slovník ruské publicistiky včera a dnes. Alternativa plus : literatura, umění, kritika, historie. Ostrava: Společnost Leopolda Vrly, 2002, Ročník VI., 3/4, s. 32-37. ISSN 1212-5776. info
 • GAZDA, Jiří. Internacionalizacionnyje slovoobrazovateľnyje tendencii v sovremennom russkom i češskom jazykach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, A 49, s. 127-137. ISSN 0231-7567. info
 • GAZDA, Jiří. Nekotoryje metodologičeskije problemy sopostaviteľnogo izučenija sinchronnoj dinamiki sovremennogo russkogo i češskogo jazykov. Russkij jazyk v centre Jevropy. Banská Bystrica: Asociácia rusistou Slovenska, 2001, roč. 2, č. 4, s. 27-33. ISSN 80-968315-8-5. info
 • GAZDA, Jiří. Tendencii razvitija leksiki v sovremennom russkom i češskom jazykach i nekotoryje obščije metodologičeskije voprosy sopostavlenija sinchronnoj dinamiki slavjanskich jazykov. In II Slavističeskije čtenija pamjati professora P. A. Dmitrijeva i professora G. I. Safronova. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. 12-14 sentjabrja 2000. 2001. ISBN 5-8465-0063-3. info
 • GAZDA, Jiří. Internacionalizacionnyje tendencii v razvitii sovremennych zapadnoslavjanskich jazykov. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2000, X, č. 4, s. 29-37. ISSN 1211-7676. info
 • GAZDA, Jiří. The Journalistic Text as Both an Indicator and Mechanism of the Process of Transformation in Central and Eastern Europe. In Von der sozialistischen zu einer marktorientierten Kultur? Würzburg: Ergon Verlag, 2000, s. 29-36. Transformationen. Gesellschaften im Wandel. ISBN 3-933563-82-2. info
 • GAZDA, Jiří. Lingvistické aspekty integrované typologie textů. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 42-72. ISBN 80-210-2192-6. info
 • GAZDA, Jiří. Publicistický text jako indikátor i nástroj transformačních procesů ve východní a střední Evropě. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 133-139. ISBN 80-210-2192-6. info
 • GAZDA, Jiří. Praktická transkripce grafému y v českých propriích v ruském textu. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 97-101. ISBN 80-210-2225-6. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, 182 s. ISBN 80-210-2192-6. info
 • GAZDA, Jiří. K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1998, A 46, s. 161-168. ISSN 0261-7567. info
 • GAZDA, Jiří. Leksika sovremennoj russkoj publicistiki i obščije tendencii razvitija jazyka. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, XLVI, č. 45, s. 157-164. ISSN 0231-7567. info
 • GAZDA, Jiří. Problemy peredači inojazyčnych nazvanij v russkom delovom tekste. In Rossica Ostraviensia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997, s. 65-68. ISBN 80-7042-484-2. info
 • MYRONOVA, Halyna a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 89 s. ISBN 8021012595. info
 • MIRONOVA, Galina a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, 89 s. 17/92. ISBN 80-210-1259-5. info
 • GAZDA, Jiří. K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 43. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 127-134. info
 • GAZDA, Jiří. K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, XLIII, A42, s. 107-113. ISSN 0231-7818. info
 • GAZDA, Jiří. Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, XLI, A40, s. 109-115. ISSN 0231-7818. info
 • GAZDA, Jiří. K systémovým aspektům některých internacionalizačních procesů v slovní zásobě současné ruštiny. Opera Slavica. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993, roč. 3, č. 2, s. 37-42. ISSN 1211-7676. info
 • GAZDA, Jiří. Pojmenování s kořennými prepozitivními elementy cizího původu v současné ruštině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 39. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s. 57-62. info
 • GAZDA, Jiří. Aktualizacija leksiki v processe obučenija studentov-rusistov. Russistik. Berlin: Dieter Lenz Verlag, 1991, roč. 3, č. 2, s. 60-68. ISSN 0935-8072. info
 • GAZDA, Jiří. Integrace cizojazyčných prvků v slovní zásobě současné ruštiny a češtiny na materiálu substantivních neologismů. 1990, 181 s. info
 • GAZDA, Jiří. Cizojazyčné neologismy v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 37-38. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1990, s. 53-60. info

20. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info