prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty
vedoucí institutu – Institut výzkumu školního vzdělávání


kancelář: 5016
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1632
e‑mail:
Životopis

Životopis

Vita
 • prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

  Je absolventem oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (se zaměřením na německý jazyk) na Pedagogické fakultě MU a magisterského oboru Educational Management na University of Derby. Na Pädagogische Akademie des Bundes in Wien absolvoval roční kurz dalšího vzdělávání Lehrgang Reformpädagogik. V letech 2001-2004 studoval doktorský obor Pedagogika na PdF MU a na částečný úvazek vyučoval na základní škole. V roce 2008 absolvoval habilitační řízení a v roce 2018 řízení ke jmenování profesorem v oboru Pedagogika na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání a působí jako proděkan pro výzkum a akademické záležitosti. V letech 2009–2011 souběžně pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl celonárodní výzkum kurikulární reformy. V letech 2007-2014 byl vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace. V letech 2010–2016 byl členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantroplogii a od roku 2014 předsedou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise (v roli editora se podílel na monografii Oborové didaktiky: bilance a perspektivy a na Rámcové koncepci přípravy učittelů pro ZŠ a SŠ). V roce 2014 se zapojil do zpracování výsledků mezinárodně srovnávacího výzkumu TALIS. V letech 2015-2017 byl členem poradního týmu ministryně školství. Odborně se zaměřuje na problematiku reforem ve vzdělávání, učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Na PdF MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku.

  Více k mým odborným aktivitám
  Plný seznam mých publikací
  Plné texty mých publikací na Research Gate
  Didactica viva: portál pro učitele
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Institut výzkumu školního vzdělávání
  Poříčí 31a
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce
 • proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
 • vedoucí výzkumného institutu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: prof., obor pedagogika, MU
 • 2008: doc., obor pedagogika, habilitační práce Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: analýza procesů vyučování a učení v základní škole, PdF MU
 • 2004: Ph.D., obor pedagogika, disertační práce Znalost jako pedeutologická kategorie: obsah pedagogických znalostí studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ, PdF MU
 • 2003: M.Ed., Continuing Professional Development, diplomová práce Reflective Teacher Education, The University of Derby
 • 2001: PhDr., obor pedagogika, rigorózní práce Montessoriovský, daltonský a waldorfský učitel. Kritické analýzy výchovného vztahu a pokus o jejich srovnání, PdF MU
 • 2001: Mgr., obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ ve specializaci německý jazyk, diplomová práce Montessoriovský materiál: klíč ke světu, PdF MU
Přehled zaměstnání
 • 2015-dosud: Pedagogická fakulta MU, proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
 • 2008-dosud: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, vedoucí pracoviště
 • 2013-2013: Národní institut dalšího vzdělávání, vedoucí klíčové aktivity v projektu IPn
 • 2009-2011: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, vedoucí klíčové aktivity v projektu IPn
 • 2004-2007: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, odborný asistent
 • 2001-2004: Katedra pedagogiky PdF MU, interní doktorand
 • 2000-2002: Základní škola ve Vranovicích, učitel, pracovník ve školním klubu - částečný úvazek
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře v doktorském studiu: Metodologie vědecké práce, Školní pedagogika
 • Přednášky a semináře v magisterském studiu: Komparativní pedagogika, Školní pedagogika, Obecná didaktika
 • V letech 2002-2009 semináře: The Czech Educational System, Visiting of Schools (pro zahraniční studenty programu ERASMUS/SOCRATES)
Vědeckovýzkumná činnost - témata a projekty
 • Spoluřešitel projektu TA ČR TL02000368 Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice (2019-2022) s PdF JU v Českých Budějovicích
 • Řešitel projektu GA 15-05122S Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změnu učiteli v období deseti let implementace reformy (2015-2017)
 • Řešitel projektu GA13-21961S Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka (2013-2015)
 • Řešitel projektu GA ČR 407/11/0262 Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (2011-2013)
 • Řešitel projektu GA ČR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept kurikulární reformy (2006-2008)
 • Člen týmu v projektu GA ČR 14-06480S Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (2014-2016)
 • Člen týmu v projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006-2011)
Akademické stáže
 • 2017: Visiting researcher at the University of Agder (2 měsíce)
 • 2014: Gastprofessur an Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (1 týden)
 • 2012: Gastaufenthalt am Lehrstuhl Schulpädagogik und Didaktik des Instituts für Erziehungswissenschaft an der Friedrich-Schiller Universität Jena (1 týden)
 • 2007: Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften Kiel (4 měsíce)
Universitní aktivity
 • Člen Ediční rady Masarykovy univerzity (2015-dosud)
 • Člen Scientific Advisory Board of Vice-Rector of Masaryk University (2013-dosud)
 • Koordinátor projektů ERASMUS-SOCRATES (2002-2009)
 • Místopředseda Akademického senátu PdF MU (1998-1999)
 • Člen Akademického senátu PdF MU (1996-2000)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UKF v Nitře (2019-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2014-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2011-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (2011-dosud)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (2009-dosud)
 • Člen poradního týmu ministryně školství (2015-2017)
 • Předseda Stále pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise (2014-2016)
 • Člen Stále pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantroplogii Akreditační komise (2010-2016)
 • Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy (2011-2014)
 • Vedoucí redaktor a předseda redakční rady časopisu Pedagogicka orientace (2007-2014)
 • Člen redakce časopisu Orbis scholae (2007-dosud)
 • Člen mezinárodní redakční rady časopisu Journal of Pedagogy (2011-dosud)
 • Člen redakční rady časopisu Pedagogika (2015-2018)
 • Člen hlavního výboru České pedagogické společnosti (2007-2014)
 • Člen hlavního výboru České asociace pedagogického výzkumu (2009-2012)
 • Člen European Association for Research on Learning and Instruction (2012-dosud)
 • Člen Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (2004-dosud)
 • Člen oborových rad doktorských studijních programů na Masarykově univerzitě, na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Zakladatel portálu Didactica viva: http://didacticaviva.ped.muni.cz
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana PdF MU za mimořádný pulikační počin (2016)
 • Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za mimořádný pulikační počin (2014)
 • Ocenění České asociace pedagogického výzkumu za mimořádný pulikační počin (2013)
 • Cena rektora MU pro nejlepší studenty doktorského studia (2004)
 • Janík, T. (2015). Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem… Vyžádaný plenární referát na konferenci České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky (3/2015, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice)
 • Janík, T. (2013). (Ne)produktivní kultura vyučování a učení jako výsledek (ne)reformy? Vyžádaný plenární referát na konferenci České pedagogické společnosti, 3/2013, TU Liberec
 • Janík, T., Najvar, P., & Minaříková, E. (2012). Vom Nutzen videographischer Daten in der Lehrerbildung am Beispiel von VideoWeb. Vyžádaný plenární referát na konferenci Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken, 3/2012, Universität Siegen
 • Janík, T. (2009). Stav a výhledy pedagogického výzkumu v České republice. Vyžádaný plenární referát na konferenci České pedagogické společnosti, 9/2009, PdF OU Ostrava
 • Janík, T., & Miková, M. (2007). Einblicke in Physikunterricht in der Tschechischen Republik. Vyžádaný plenární referát na Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 3/2007, Universität Regensburg
 • Vyžádaný příspěvek na veřejném slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu Parlamentu České republiky dne 19. června 2001
Vybrané publikace
 • JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Didaktische Videokasuistik: Ansatz – Vorgehen – Ergebnisse. Hildesheimer Beiträge zur Schul- und Unterrichtsforschung. 2020, roč. 1, č. 1, s. 51-61. ISSN 2365-8924. doi:10.18442/105. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Štefan PORUBSKÝ, Magdolna CHRAPPÁN, Kinga KUSZAK, Eliška WALTEROVÁ, Rita BENCZE, Katarzyna SADOWSKA, Natalia KLYSZ-SOKALSKA, Agnieszka BOJARCZUK-TÜNCER, Karolína DUNDÁLKOVÁ, Jan TUPÝ, Beata KOSOVÁ a Petra FRIDRICHOVÁ. Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism. Münster: Waxmann, 2020. 162 s. n.a. ISBN 978-3-8309-4162-0. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Darina JIROTKOVÁ. The Same and the Different: On Semantization and Instrumentalization Practices in the (Maths) Classroom. SAGE open. 2020, roč. 10, č. 3, s. 1-12. ISSN 2158-2440. doi:10.1177/2158244020950380. URL info
 • JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. School in the Czech Republic. In M. Harring, C. Rohlfs & M. Gläser-Zikuda (Eds.),. Handbuch Schulpädagogik. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2019. s. 261-270. UTB. ISBN 978-3-8252-8698-9. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, 2019, roč. 51, č. 2, s. 185-201. ISSN 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1552719. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Inger Marie DALEHEFTE a Stefan ZEHETMEIER, ET AL. Supporting Teachers: Improving Instruction - Examples of Research-based Teacher Education. Münster: Waxmann, 2019. 186 s. ISBN 978-3-8309-4029-6. info
 • JANÍK, Tomáš, Inger Marie DALEHEFTE a Stefan ZEHETMEIER. Introduction: On Research-based Teacher Education. In Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. et al. Supporting Teachers: Improving Instruction. Münster: Waxamm, 2019. s. 7-16. ISBN 978-3-8309-4029-6. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR, Marcela JANÍKOVÁ a Martin RUSEK. 3A Content Focused Approach for Improving Instruction: Developing and Sharing Knowledge in Professional Communities. In Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. et al. Supporting Teachers: Improving Instruction. Münster: Waxmann, 2019. s. 55-76. ISBN 978-3-8309-4029-6. info
 • JANÍK, Tomáš. From Content to Meaning: Semantics of Teaching in the Tradition of Bildung-centred Didactics. In J. Novotná & H. Moraová (Eds.). Equity and diversity in elementary mathematics education. Proceedings from International Symposium Elementary Maths Teaching. Praha: PedF UK, 2017. s. 31-41. ISBN 978-80-7290-955-1. info
 • JANÍK, Tomáš. Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik: Curriculum – Unterricht – Lehrerbildung. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2016. 152 s. Mimo ediční řady. ISBN 978-3-8309-3467-7. URL info
 • JANÍK, Tomáš. Škola na kruhovém objezdu aneb když se to vezme kolem a kolem. In Strouhal, M. & Štech, S. et al. Vzdělávání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální souvislosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. s. 163-178. Pedagogika. ISBN 978-80-246-3558-3. info
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Jan SLAVÍK, Michaela PÍŠOVÁ, Zdeněk BENEŠ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Ondřej HNÍK, Miroslav PAPÁČEK, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Jiří VANÍČEK a Naďa VONDROVÁ. Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In Iva Stuchlíková, Tomáš Janík et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 423-453. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0. URL info
 • MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Klára ULIČNÁ. Video Clubs: EFL Teachers’ Selective Attention Before and After. Orbis Scholae. Karolinum, 2015, roč. 9, č. 2, s. 55-75. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2015.80. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Jitka JARNÍKOVÁ a Jan TUPÝ. Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 5, s. 721-752. ISSN 1211-4669. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ a Vladimíra SPILKOVÁ. Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis Scholae. 2014, roč. 8, č. 3, s. 133-158. ISSN 1802-4637. info
 • JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Ansätze. In U. Riegel, K. Macha. Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken. Münster: Waxmann, 2013. s. 63-78. Fachdidaktische Forschungen 4. ISBN 978-3-8309-2880-5. info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5. info
 • JANÍK, Tomáš. Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace. Brno, 2013, roč. 23, č. 5, s. 634-663. ISSN 1211-4669. URL info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 6, s. 823-843. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-6-823. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Josef TRNA a Petr NOVÁK. Opportunities to Learn in Physics Instruction in the Czech Republic: Findings of the IRSE Video Study. New Educational Review. Toruń: WYDAWNICTWO ADAM MARSZALEK, 2012, roč. 28, č. 2, s. 102-114. ISSN 1732-6729. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 4, s. 375-415, 40 s. ISSN 1211-4669. URL info
 • JANÍK, Tomáš. Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, č. 2, s. 5-22. ISSN 1211-4669. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6. URL info
 • JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 120 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-186-7. info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. 2008, roč. 14, č. 1, s. 201-217. ISSN 0949-1147. info
 • JEŽKOVÁ, Věra, Botto KOPP VON a Tomáš JANÍK. Školní vzdělávání v Německu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 224 s. Karolinum. ISBN 978-80-246-1558-5. info
 • JANÍK, Tomáš. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido, 2005. 171 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-080-8. info

5. 1. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info