prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Přednostka kliniky – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


Telefon: 532 23 2504
E‑mail:
Školitel

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Petr Illa absolvent 2014, téma: Vliv výživového stavu na toleranci a výsledek léčby bronchogenního karcinomu
Lenka Jakubíková absolvent 2008, téma: Prognostický význam promotorového polymorfismu matrix metaloproteinázy-1 na časnost metastazování bronchogenního karcinomu
Bohdan Kadlec absolvent 2013, téma: Sledování změn hemokoagulace a hemostázy u nemocných s bronchogenním karcinomem
Gustáv Ondrejka absolvent 2016, téma: Přínos bronchoskopické metody narrow band imaging v diagnostice a sledování nemocných s nádory plic
Ondřej Venclíček téma: Možnosti a limitace diagnostiky nemalobuněčného plicního karcinomu

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Kristián Brat téma: Vliv pobytu v polárních podmínkách na lidský organizmus
Martina Doubková absolvent 2016, téma: Optimalizace diagnostiky a léčebné péče u pacientů s intersticiálními plicními procesy
Karel Hejduk téma: Neintervenční klinické studie u nemocí s bronchiální obstrukcí v ČR a jejich využití pro běžnou klinickou praxi
Vladimír Herout téma: Simulace depozice částic v bronchiálním stromu u patologických plicních stavů
Pavel Matuška absolvent 2006, téma: Neinvazivní ventilační podpora u pacientů s akutní exacerbací CHOPN
Stanislava Potrepčiaková téma: Primární prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí a adolescentů
Pavel Turčáni absolvent 2014, téma: Význam nemedikamentózní léčby u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se zaměřením na vyhledávání nemocných s overlap syndromem chronická obstrukční plicní nemoc - syndrom obstrukční spánkové apnoe
Petra Žurková absolvent 2015, téma: Význam fyzioterapie u chronických plicních onemocněních

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info