prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.


kancelář: 237
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6717
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová,CSc.; místo narození Kroměříž; 15. 9. 1955; rozvedená; dvě děti.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního a evropského práva.
Funkce na pracovišti
 • Od 1.4.2015 prorektor MU pro záležitosti studentů. Děkan Právnické fakulty MU od 1.4. 2007 do 31. 3. 2015.
 • V předchozích obdobích od roku 2004 proděkan pro oblast magisterského studia a proděkan pro oblast strategie PrF MU.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Profesor pro obor mezinárodní právo soukromé a obchodní (UK Praha, 2005).
 • Docent pro obor mezinárodní právo (MU Brno, 1994).
 • Kandidát věd v oboru mezinárodní právo (MU dříve UJEP Brno, 1986).
 • Rigorózní řízení, katedra mezinárodního práva (MU dříve UJEP Brno, 1980).
 • Právnická fakulta UJEP Brno (1975-1979).
 • Střední ekonomická škola - obor mezinárodní obchod (1975).
Přehled zaměstnání
 • Vysokoškolský učitel (1979 - doposud).
 • Právník KKS Brno (1. 10. 1979 - 1. 12. 1979).
 • Odborný referent IDZ Brno Chepos (1. 9. 1979-30. 9. 1979).
Pedagogická činnost
 • Garant oboru Právo, studijní program Právo a právní věda.
 • Garant předmětů magisterského studia (Mezinárodní právo soukromé I., Mezinárodní právo soukromé II, Právo mezinárodního obchodu).
 • Garant předmětů v oboru bakalářského studia Právo a mezinárodní obchod, resp. Mezinárodněobchodní studia.
 • Školitel studentů doktorského studia v oboru Mezinárodní právo soukromé.
 • Garant předmětů v doktorském studiu.
 • Člen komisí pro SZK v oboru bakalářském, magisterském, doktorském.
 • Předseda stálé zkušební doktorské komise pro Mezinárodní právo soukromé.
 • Předseda oborové komise doktorského studia pro Mezinárodní právo soukromé.
 • Autor základních učebnic z oblasti mezinárodní rozhodčí řízení, evropské mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu.
 • Jako profesor pravidelně vede přednášky v povinných předmětech magisterského studia (Mezinárodní právo soukromé I, II, Právo mezinárodního obchodu).
 • Působí jako zkoušející především v magisterském studiu. Vede pravidelně diplomové práce.
Vědeckovýzkumná činnost
 • V oblasti vědeckovýzkumné se věnuje dlouhodobě následujícím tématům: mezinárodní právo soukromé, mezinárodní a vnitrostátní rozhodčí řízení, nestátní právo v řízení před soudy a rozhodci.
 • Řešitel projektů GAČR, specifického výzkumu a výzkumného záměru (2005-2015). V aktuální době hlavní řešitel projektu Private International Law.
 • Mezinárodní projekt JUST/2012/JCIV/AG/3434 Dimensions of Evidence in European Civil Procedure.
Akademické stáže
 • 7/1986–7/1986 Nizozemí, Akademie mezinárodního práva, studijní pobyt.
 • 7/1988–7/1988 Nizozemí, Akademie mezinárodního práva, studijní pobyt.
 • 9/1993–9/1993 Itálie, Akademie evropského práva, studijní pobyt.
 • 3/2001–3/2001 Francie, Universita Sceaux, přednáškový pobyt.
 • 8/2003–8/2003 WIPO, Ženeva, studijní pobyt.
 • 6/2005–6/2005 Právnická fakulta, Ženeva, studijní pobyt.
 • 6/2006–6/2006 UNIDROIT, Řím, studijní pobyt.
 • Řada kratších pobytů či konferenčních výjezdů po nástupu do pozice děkana. Například 4/2008 Litva, Právnická fakulta Vilnyus, 3/2008 Hamburg, ELFA, 4/2009 Polsko, Právnická fakulta Bialystok, 10/2010 Maďarsko, Právnická fakulta Budapešť, 10/2012 USA, John Marshall Law School, 3/2013 Indie, Mysore, IALS, 4/2014 Turecko, Faculty of Law Ankara, 10/2014 Turecko, Mersin, Faculty of Law. Další řada krátkodobých pobytů a cest.
Universitní aktivity
 • Člen Vědecké rady Právnické fakulty MU.
 • Člen Vědecké rady Masarykovy univerzity.
 • Předseda Panelu pro rovné příležitosti.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Vědecké rady Právnické fakulty, Univerzita Karlova Praha.
 • Člen hodnotící komise GAČR.
 • Člen Vědecké rady, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita Brno.
 • Hodnotitel vědeckých projektů, Národní vědecké centrum, Polsko. Hodnotitel vědeckých projektů, VEGA, Slovensko.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Scientific Board. Silesian Journal of Legal Studies. Katowice, Wydzial prawa.
 • Editorial board. Journal: STUDIA JURIDICA ET POLITICA JAURINENSIS. Deák Ferenc Faculty of Law, Széchenyi István University, 9026 Győr, Hungary.
 • Editorial Board: Jurisprudence: research papers Mikolas Romeris University. Juriprudencija : mokslo darbai. Vilnius: Mykolas Romeris University = Mykolo Romerio Universitetas, 1993.
 • Editorial board: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu = Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. Seria ştiinţe juridice = Juridical sciences series. Târgu Jiu: Academica Brâncuşi, 2007-.
 • Druhý spoluvydavatel Czech Yearbook of International law a Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Nakladatelství Juris Publishing.
Vybrané publikace
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. peer review expert of Slovak Research and Development Agency. : Slovak Research and Development Agency, 2017 - 2017. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. hodnotitel, Národní vědecké centrum, Polsko. 2016. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 268 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-501-7. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Vyšší moc, hardship aneb smluvní doložky v mezinárodní praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 1, s. 56-63. ISSN 1210-9126. info
 • VALDHANS, Jiří, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. Consequences of Corrupt Practices in Business Transactions (Including International) in Terms of Czech Law. In Bonell, Meyer. The Impact of Corruption on International Commercial Contracts. Basel: Springer International Publishing, 2015. s. 99-117, 19 s. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-19053-2. URL info
 • VALDHANS, Jiří, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research, 2014, roč. 4, č. 2, s. 155-168. ISSN 1805-8396. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Následky porušení smlouvy – tradiční i méně tradiční nároky. In Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 141-153, 13 s. Scientia, sv. č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závěr. In Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 225 - 232, 8 s. Scientia, sv. č. 489. ISBN 978-80-210-7491-0. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7491-0. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kolize kolizních norem – aneb k úpravě kvalifikace a zpětného odkazu v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 315 - 326. ISSN 1210-9126. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 s. 1182 svazek. ISBN 978-80-7478-004-2. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3 aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 s. e-pub. ISBN 978-80-7478-005-9. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 448 s. ISBN 978-80-7478-016-5. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Teaching Human Rights on the Borderline between Trade and Arbitration. In IALS 2013 Meeting The Role of Law Schools and Human Rights. 2013. http://www.ialsnet.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/Papers-Teaching-the-Relationship-between-Business-and-HR.pdf info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Sebeuvedomenie pravnej vedy - případ vysokých škol. In Konference k 60. výroční založení Slovenské akademie vied. 2013. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6309-9. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Průniky regionalismu a universality v mezinárodním právu soukromém. In Působení práva v 21. století. 2013. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Několik slov k mezinárodnímu právu soukromému a jeho vývoji. In Rozehnalová Naděžda, Kyselovská Tereza. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 14-26, 13 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice S, svazek 455. ISBN 978-80-210-6455-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. National Report on the topic II B 2: Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. 1. vyd. Brno: neuveden, 2013. 18 s. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Průniky regionalismu a universality v mezinárodním právu soukromém. In Adam Giertl. Regionalizmus: stav, východiská, perspektívy. prvé. Košice: Univerzita J. J. Šafárika Košice, 2013. s. 14 - 18, 5 s. ISBN 978-80-8152-070-9. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kvalifikace. Zpětný odkaz. Předběžné otázky. Závazková práva. In Pauknerová, Rozehnalová, Zavadilová, kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 141-161; 559 - 626, 86 s. komentáře, Codex, 16. ISBN 978-80-7478-368-5. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 254 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Overriding Mandatory Rules, Rules of Safety, Protective Mandatory Rules and Other Limits on Application of Law Determined by Confl ict-of-law Rules under the Rome I and Rome II Regulations. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 2012. vyd. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012. s. 49-63, 15 s. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jan HAVLÍČEK. International Commercial Arbitration - Czech republic. In International Commercial Arbitration - Practise and Procedure. prvé. New Delhi India: Universal Law Publishing Co. PVT LTD., 2012. s. 241 - 260, 20 s. International Series. ISBN 978-93-5035-129-1. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 485. ISBN 978-80-210-5154-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, Ivan CISÁR, Filip ČERNÝ, Hana FUNKOVÁ, Slavomír HALLA, Jan HAVLÍČEK, Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Tereza KYSELOVSKÁ, Jan MAURIC, Dušan SULITKA, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 269 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 114 s. Edice učebnic PrF MU č. 471. ISBN 978-80-210-5276-5. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. The European Area of Justice in Civil Matters and Other Related Aspects. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 175-182, 8 s. ISBN 978-1-878326-20-1. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Impact of European Private Law on Czech Private International Law. In Réka Somssich. Central and Eastern European Countries after and before the Accession. Volume 2. 2011. vyd. Budapešť: Faculty of Law, ELTE, 2011. s. 55-61, 12 s. ISBN 978-963-284-199-1. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém - dopady do obchodní oblasti. Obchodněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 2001, č. 1, s. 290 - 294. ISSN 1803-6554. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Soukromoprávní vztahy s mezinárodní prvkem - od národní k regionální úpravě. In Naděžda Rozehnalová. Európské a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednost právnických profesií. prvé. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 193 - 204, 10 s. ISBN 978-80-970207-3-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Na křižovatce mezi mediací, rozhodčím řízením a řízením soudním? In Mediace 2011 - Kultivovaný způsob řešení sporu. 2011. URL info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Changes in the area of private international law. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and limits of Europeanisation of national legal system. 1. vyd. Maribor: University of Maribor Faculty of Law, 2011. s. 253 - 265, 13 s. ISBN 978-961-6399-62-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropský justiční prostor ve věcech civilních - nová dimenze mezinárodního práva soukromého a procesního. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: MU Brno, 2011, XIX, č. 4, s. 356 - 364. ISSN 1210-9126. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jan HAVLÍČEK. Rozhodčí smlouva a rozhodci ve světle některých rozhodnutí ...aneb quo vadis...? Právní fórum, Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 3, s. 114 - 119. ISSN 1214-7966. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. A Few Observations on Choice of Law. In Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis. 1. vyd. New York: Juris Publishing, 2010. s. 3-24, 21 s. Czech Yearbook of International Law. ISBN 978-1-57823-272-7. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Několik poznámek ke kontraktaci v mezinárodním obchodním styku. In Pocta Petru Hajnovi k 75. nározeninám. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7357-510-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 273 s. Edice monografiie, řada teoretická, svazek č. 375. ISBN 978-80-210-5240-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právní režim smluv s mezinárodním prvkem. Právní fórum, 2010, roč. 2010, č. 10. ISSN 1214-7966. info
 • FALDYNA, František, Miloš TOMSA, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Ivan KOBLIHA, Tomáš POHL, Petr BALABÁN, Jindřich VÍTEK a Karel MAREK. Obchodní právo :. In Obchodní právo. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. s. 19-47; 59-69;113-181, 109 s. Meritum. ISBN 978-80-7357-577-9. URL info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropské kolizní právo - několik poznámek k nařízení Řím I. In Úloha medzinarodného práva a evropskeho práva v 21. storočie z pohladu krajín V. prvé. Trnava: Trnavská univerzita, 2009. 200 s. ISBN 978-80-8082-258-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Party Autonomy and its Restrictions according to Rome I Regulation. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. prvé. Rumunsko: Targu Jiu University, 2009. s. 28-35, 10 s. ISBN 978-973-144-283-9. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Hlavní doktríny ovládající rozhodčí řízení. In Dny práva - 2009 - Days of Law. prvé. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1856 - 1865, 10 s. ISBN 978-80-210-4990-1. URL info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Overriding Mandatory Rules according to the Draft New Czech Act on Private International Law. In Five Yers of EU Membership – Case of Czech. prvé. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 133 - 154, 20 s. monografie. ISBN 961-6399-58-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Europejski obszar sądowy i jego wpływ na państwa trzecie, zwłaszcza wschodnie. In M. Zdanowicz, A. Doliwa - Klepacka (red.) Wybrane aspekty wpływu członkostwa Państw Europy Środkowo - Wschodniej na stosunki ze wschodnimi państwami ościennymi. Białystok: Wydzial Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. s. 167-182, 17 s. Nr. 1. ISBN 978-83-89620-76-7. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K vývoji evropského kolizního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Praha: Karolinum, 2008, Roč. 54, č. 1, s. 103-108. ISSN 0323-0619. ISSN 0323-0619. info
 • RADVAN, Michal, Grzegorz LISZEWSKI a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Real estate in Czech and Polish law (Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4). Scientific editorial team G. Liszewski, M. Radvan; Reviewed by N. Rozehnalová. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. 298 s. ISBN 978-83-89620-43-9. info
 • FERRARI, Franco a Naděžda ROZEHNALOVÁ. The CISG and its Impact on National Legal Systems. In The CISG and its Impact on National Legal Systems. prvé. Mnichov: Sellier European Law Publishers, 2008. s. 107-112, 6 s. prvá. ISBN 978-3-86653-078-2. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Zásada autonomie a zásada rozhodování rozhodců o své pravomoci - dvě stránky jednoho problému. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, Roč. 16, č. 2, s. 112-121. ISSN 1210-9126. ISSN 1210-9126. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Intersections and Passing - Consideration about application of conflict-of-law rules, uniform law rules. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2008, XVI, č. 3. ISSN 1210-9126. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Ekonomická analýza práva - východisko pro hodnocení potřeby jednotné právní úpravy. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 117 - 120, 4 s. ISBN 978-80-248-1553-4. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropské soukromé právo v. evropské mezinárodní právo soukromé. In Tradice a inovace v občanském právu. prvé. Brno: PF MU, 2007. s. 112 - 128, 194 s. ISBN 978-80-210-4490-6. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. Vyd. 2., aktualiz. a dopl. Praha: ASPI, 2006. 555 s. učebnice vysokých škol. ISBN 807357196X. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 401 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; č. 262. ISBN 80-210-3054-2. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu [kapitola v knize]. In Právo. 2. přeprac. a dopl. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univezita, 2003. 13 s. ISBN 80-248-0236-8. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Institualisation et européisation dans le droit international privé : (un petit coup d'oeil en arriere et une petite refléxion sur les proces révolutionnaire dans le domain du droit international privé dans le siecle précédent et au début de notre siecle. Mezinárodní a srovnávací právní revue, Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, Roč. 3, č. 9, s. 80-85. ISSN 1213-8770. info
 • TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní normy. Právník, Praha: Academia, 2002, Roč. 141, č. 5, s. 14-35. ISSN 0324-7007. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku. Vyd. 1. Praha, 2002. 219 s. ASPI. ISBN 80-86395-41-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. The justice and home affairs acquis: asylum and migration, Country report: Czech Republic. In Handbook on European enlargement : a commentary on the enlargement process. 1. ed. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2002. s. 801-813, 13 s. ISBN 90-6704-151-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Luganská úmluva o příslušnosti soudů a uznání a výkonu aoudních rozhodnutí. Část I. Interpretace, rozsah aplikace. EMP, Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2000, roč. 9, č. 1, s. 15-19. ISSN 1210-3977. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Luganská úmluva o příslušnosti soudů a uznání a výkonu aoudních rozhodnutí. Část II. Pravomoc. EMP, Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 2000, roč. 9, č. 2, s. 31-35. ISSN 1210-3977. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo rozhodné v řízení před mezinárodními rozhodci (tendence v oblasti závazkového práva s přihlédnutím k úpravám v některých evropských zemích). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 2000, Roč. 138, č. 11, s. 1066-1086. ISSN 0324-7007. info
 • BEJČEK, Josef, František FALDYNA, Jarmila POKORNÁ a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Obchodní zákoník s komentářem. I. díl (§ 1- § 260). / František Faldyna (vedoucí autorského kolektivu) ... [et al.]. 1. vyd. Praha: Codex, 2000. 647 s. ISBN 80-86395-06-5. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Institut zrušení rozhodčího nálezu v mezinárodním prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 4, s. 305-315. ISSN 1210-9126. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Mezinárodní právo obchodní, část I - Obchodní transakce. druhé, rozšířené. Brno: MU Brno, 1997. 227 s. učebnice. ISBN 80-210-1518-7. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Arbitration in International Trade. In Survey of Lectures on Czech Law. druhé. Brno: MU Brno, 1995. s. 13. učebnice. ISBN 80-210-1079-7. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Arbitration in International Trade from the Perspective of Czech Law. In Introduction to Czech Law. prvé. Brno: MU Brno, 1993. s. 164-176, 195 s. učebnice. ISBN 80-210-0768-0. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. prvé. Brno: MU Brno, 1993. 58 s. učebnice. ISBN 80-210-0793-1. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Základy mezinárodního práva soukromého. In Základy práva. prvé. Brno: MU Brno, 1992. s. 210-214, 219 s. učebnice. ISBN 80-210-0462-2. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Standardizované formy uzavírání smluv v mezinárodním obchodním styku. prvé. Brno: MU Brno, 1991. 118 s. ISBN 55-956-91. info

8. 9. 2017