doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Datum narození: 26.l2.l945, Brno. Stav: ženatý, 2 děti.
Pracoviště
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Gorkého 7, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Vzdělání :
  Studium psychologie na FF UJEP (l965-68)
  University of Colorado,U.S.A.(l968-l97O,diplom M.A.)
  Doktorát na Komenského univerzitě v Bratislavě (l978)
  Čtyřsemestrový postgraduální kurs na VŠE v Praze (l979-l980)
  Kandidát věd v oboru ekonomie na Komenského univerzitě v Bratislavě (l988)
  Státní zkouška z jazyka anglického, květen l981
Přehled zaměstnání
 • Přehled zaměstnání :
  1998 - dosud : Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU v Brně
  1997 - 1998 : Ústav psychologie, Fakulta filozofická, MU v Brně, docent
  1990 - 1997 : Ústav psychologie, Fakulta filozofická, MU v Brně, odborný asistent
  1994 - dosud : Podnikatelská fakulta VUT,Brno Business School - vyučuji v modulech "řízení lidí" a "řízení lidských zdrojů"
  l979 - 1990: ekonom ve Výzkumném ústavu zdravotnické techniky v Brně působící v plánování technického rozvoje,prognózování rozvoje oboru ve vedoucím pracovišti VTR, organizace a technika
  l972 - 1977 : Domácí potřeby Brno - psycholog
  1977 - 1979 : Domácí potřeby Brno - vedoucí odd. inventarizací
  l972 - 1972 : Ústřední svaz Cikánů-Romů ČSR v Brně - psycholog
  l97l - 1971 : odbor sociálního zabezpečení NVmB - kurátor pro sociálně nepřizpůsobené občany
Pedagogická činnost
 • Obecná psychologie I - kognitivní procesy
  Obecná psychologie II - prožívání a jednání
  Obecná psychologie III - metakognice

  Psychologie organizace a řízení
  Metody perzonální práce
  Řízení lidských zdrojů
  Psychologie prodeje
  Podnikání a reklama
  Psychologie pro divadelní manažery

  Psychologie a architektura
  Mezioborový seminář studií budoucnosti
  Psychologie tvořivého myšlení
  Teorie chaosu v psychologii
  Sociálně - psychologické aspekty a etika práce likvidátora organizace
  Specifika proměnných v psychologické výzkumu se zřetelem k jejich kvantitativnímu zpracovnání
  Dosažení jednoty využitím různosti (techniky vyjednávání)
  Analýza usuzování ve skupinové situaci (program POLICY)
  Výhody a nevýhody rozhodování ve skupině
  Psychologie v politice
  Psychologie v agroturistice
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1993 "Rozvoj tvořivého myšlení GA ČR, nositel grantu Prof.Smékal FFMU , (spoluřešitel)
  1994 "Students' Opinion about Society" Johan Jacobs Fndt.
  Univ.of Michigan nositel grantu, (spoluřešitel))
  1994 "Marketing and Public Relations Teching", grant TEMPUS (PHARE) - JEP 08032-94, nositel grantu doc.M. Keřkovský CSC., PF VUT Brno (spoluřešitel)
  1995 "Sociální reprezentace lidských práv", GA ČR Doc.Frýba FFMU nositel grantu, (spoluřešitel)
  1997 "Etika v podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur", GA ČR, nositelka grantu RNDr. Anna Putnová, MBA, (spoluřešitel)
Akademické stáže
 • ICASSI, Rudolf Dreikurs Summer Institute, Noordwijkerhout, The Netherlands, výcvik v technikách adlerovské psychologie, 26.7. - 7.8.1992 PHARE - European Studies, training trainers - semináře o distančním vzdělávání 13. - 14.11.1995 VŠE Bratislava 15.- 16.1.1996 VUT Brno 9. - 14.3. 1996, University of Linkoping, Sweden IFOA, Reggio Emilia, Italy, 13. - 24.3.1995, psaní případových studií pro výuku managementu, (TEMPUS s FBM VUT Brno) SUNY, Albany, USA, studijní pobyt na Graduate School of Public Affairs od 14.8.1998 - 14.2. 1999, stipendium Fulbrightovy komise.
Universitní aktivity
 • Člen AS MU, předseda AS FSS.
Vybrané publikace
 • KOSTROŇ, Lubomír. Řízení města jako dynamického systému. In Konference. Brno: URBIS, 1999. s. 43-44. ISBN 80-7194-194-8. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Teorie růstu města -- snění o Brně ve 21 století. In Duše Brna - publikace pro mezinárodní konferenci -- Křižovatky evropské kultury. Brno: xxx, 1998. s. 110-115. ISBN 80-214-1200-3. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Psychologické dimenze urbanizmu. Brno: xxx, 1998. 5 s. ISBN 80-214-1249-6. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Postcommunist Societies in Times of Transition: Perception of Change Among Adolescents in Central and Eastern Europe. J. of Social Issues. Oxford: SPSSI, 1998, roč. 54, č. 3, s. 547-561. ISSN 0022-4537. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Psychologie usuzování -- teorie a metodologie Egona Brunswika, K.R. Hammonda a jejich následovníků. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 1997. 169 s. ISBN 80-210-1646-9. info
 • MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Lubomír KOSTROŇ. Social Representations of Human Rights Amongst Czech University Students. J. of Community and Applied Social Psychology. Chichester: John Wiley&Sons, 1997, roč. 7, č. 1, s. 65-76. ISSN 0022-4537. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Budoucnost Masarykovy univerzity. Univerzitní noviny. Brno: MU, 1997, X, 7-8, s. 24-26. ISSN 11211-6866. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Řízení lidí. Brno: Brno Business School Podnikatelské fakulty VUT, 1997. 35 s. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Řízení lidských zdrojů. Brno: Brno Business School Podnikatelské fakulty VUT, 1997. 163 s. info
 • MACEK, Petr, Mojmír TYRLÍK a Lubomír KOSTROŇ. How do Czech People Perceive Social Changes? How do Czech People Perceive Social Changes? In XIV Biennieal ISSBD Conference. Quebec: ISSBD, 1996. s. 376. info
 • MACEK, Petr a Lubomír KOSTROŇ. Adolescents' opinion about society: The case of Czech republic. In Paper presented et XIV Biennieal ISSBD Conference. Quebec: ISSBD, 1996. s. 376. info
 • MACEK, Petr, Mojmír TYRLÍK a Lubomír KOSTROŇ. Understanding of democracy on the Basis of Relevant Concepts. In The social psychology of changing experience and experiencing democracy. Stará Lesná: European Assoc. of experimental social psychology, 1996. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Enchanting Hyperspace of Knowledge and the Role of Education. In International Transdiciplinary Conference. Bratislava: International Transdiciplinary Conference, 1996. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Vysokoškolské studium jako výcvik v informačním hyperprostoru. In Sborník konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy FF MU. Brno: Sborník konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy FF MU, 1995. ISBN 80-7204-060-X. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Information Hyperspace and Creativity. In International Workshop. Plzeň: International Society for Design Science of Engineering Design, Západočeská univerzita Plzeň, 1995. info
 • MACEK, Petr, Liduška OSECKÁ a Lubomír KOSTROŇ. Values and Religious Orientation of Czech University Students. Values and Religious Orientation of Czech University Students. In East-West Meeting of European Association of Experimental Social Psychology. Abstracts Book. Praha: European Association of Experimental Social Psychology, 1995. s. 15. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Didactical aspects in the Distance Education : A Philosophical Background. In Didaktické aspekty distančního vzdělávání, sborník a konference. Brno: Centrum distančního vzdělávání VUT Brno, 1994. info

24. 9. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info