MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.


telefon: 532 23 2114
e‑mail: