prof. Damián Němec, Dr.

Katedra ústavního práva a politologie


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Damián Němec, nar. 1960
 • svobodný (řeholník - člen dominikánského řádu od 1986, katolický kněz od 1991)
 • ORCID: 0000-0002-9960-2452
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021 jmenování profesorem v oboru teologie
 • 2008 habilitace v oboru teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (doc.), habilitační práce: Konkordátní smlouvy Apoštolského stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2007)
 • 2003 doktorát v oboru teologie (dr), Papieski Wydział Teologiczny (PWT) Wrocław (Polsko), disertace: Vývoj České dominikánské provincie v letech 1948 – 1997
 • 1996 licenciát v oboru teologie (lic.), PWT Wrocław (Polsko), licenciátní práce: Vývoj České dominikánské provincie v letech 1908 – 1948
 • 1991 – 2002 postgraduální studium teologie ve specializaci kanonické právo, na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi (PWT Wrocław, Polsko) pod vedením prof. Edwarda Góreckého
 • 1990 – 1991 studium teologie, CMTF UP v Olomouci
 • 1986 – 1990 studium teologie na CMBF v Litoměřicích
 • 1980 – 1986 projektant, Brno (1981 - 1983 základní vojenská služba)
 • 1976 – 1980 studium na Střední odborné škole strojnické v Jedovnicích, okr. Blansko, obor přístrojová a automatizační technika
Pracoviště a funkce na pracovišti - praxe akademická
 • 2018 (doposud) výuka kanonického práva na právnické fakultě MU Brno
 • 2017 (doposud) člen Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • 2016 (doposud) vedoucí katedry církevních dějin a církevního práva Cyrilomedtodějské fakulty (dále "CMTF") Univerzity Palackého v Olomouci (dále "UP")
 • 2015 (doposud) člen vědecké rady časopisu Przegląd Prawa Wyznaniowego (Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Lublin, Polsko)
 • 2013 (doposud) přednášející konfesního práva a majetkového práva v rámci distančního licenciátního kurzu kanonického práva na Akademii kanonického práva na Vranově u Brna
 • 2012 (doposud) vědecký pracovník Ústavu pro právní otázky náboženské svobody na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě
 • 2012 (doposud) člen vědecké rady časopisu Ecumeny and Law (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko)
 • 2011 (doposud) člen vědecké rady časopisu Prawo Wyznaniowe (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko)
 • 2011 (doposud) člen vědecké rady časopisu Kościół i Prawo (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko)
 • 2011 (doposud) docent katedry církevního práva CMTF UP (od 2017 katedry církevních dějin a církevního práva)
 • 2008 – 2016 vedoucí katedry církevního práva CMTF UP (od 2017 katedry církevních dějin a církevního práva)
 • 2007 (doposud) externí vyučující katedry historie, filosofická fakulta UP v Olomouci
 • 2006 (doposud) člen Vědecké rady CMTF UP
 • 2006 – 2014 proděkan pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti a stálý zástupce děkanky CMTF UP
 • 2005 (doposud) člen oborové rady doktorského studia Praktické teologie na CMTF UP
 • 2005 – 2008 pověřen vedením katedry církevního práva CMTF UP
 • 2005 (doposud) člen legislativní komise akademického senátu UP (od 2017 předseda)
 • 2005 – 2006 člen akademického senátu UP
 • 2004 – 2011 odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP
 • 2002 (doposud) člen (2006–2018 předseda) Komise pro intelektuální život České dominikánské provincie
 • 1998 – 2004 externí vyučující katedry církevního práva CMTF UP
 • 1996 – 1999 člen akademického senátu CMTF UP
 • 1996 – 1997 přednášející v rámci doškolování klandestinů (tajně svěcených kněží) pro jejich zapojení do apoštolského exarchátu katolické církve byzantského obřadu (řeckokatolická církev)
 • 1994 – 2010 externí vyučující katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty UP v Olomouci
 • 1993 – 1996 asistent katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP
 • 1991 (doposud) lektor církevního práva na Generálním studiu České dominikánské provincie
 • 1991 – 1994 výuka fundamentální teologie na CMTF UP v Olomouci
 • 1990 – 1991 člen akademického senátu fakulty a kolegia rektora UP v Olomouci
Mimouniverzitní aktivity - praxe církevní
 • 2017 (doposud) poradce Komise ekonomicko-právní České biskupské konference
 • 2014 – 2017 pomocný biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké
 • 2012 (doposud) člen Rady pro zdravotnictví při České biskupské konference
 • 2007 (doposud) poradce Tiskového střediska České biskupské konference
 • 2006 – 2018 člen (2012–2018 předseda) Liturgické komise České dominikánské provincie
 • 2004 – 2006 člen Liturgické komise České biskupské konference
 • 2003 – 2006 tajemník Překladatelské skupiny liturgických textů při Liturgické komisi České biskupské konference
 • 2003 – 2005 poradce Plenárního sněmu katolické církve v České republice
 • 2002 – 2018 člen provinční rady České dominikánské provincie
 • 2002 - 2018 člen Ediční rady České dominikánské provincie
 • 2002 – 2009 člen Komise pro přípravu zasvěceného vdovství při Biskupství plzeňském
 • 2002 – 2004 farář v Praze – Hlubočepích
 • 1998 – 2002 provinciál České dominikánské provincie
 • 1993 – 1998 převor konventu dominikánů v Olomouci
 • 1991 – 1992 farní vikář u sv. Michala v Olomouci
Vědeckovýzkumné zaměření
 • právo zasvěceného života
 • oblast vztahů mezi státem a církví, především s katolickou církví, se zaměřením na konkordátní právo
 • podíl na formulaci církevní legislativy, především v oblasti vlastního práva řeholních institutů
 • spolupráce na překladech liturgických textů (Římský pontifikál, Svatební obřady, revize překladu Římského misálu)
 • překlady církevních dokumentů (především kanonickoprávní povahy) a příprava na oficiální vydání
 • historické a právní souvislosti života řeholních institutů od r. 1918 do současnosti se zvláštním zřetelem na období komunistické totality
 • právně poradenská činnost pro některé církevní právnické osoby (Česká biskupská konference, Konference vyšších řeholních představených, Biskupství brněnské, jednotlivé řeholní instituty, zvláště ženské)
Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem
 • člen Společnosti pro církevní právo od r. 1992, náhradník pracovního výboru Společnosti pro církevní právo a člen jejího Institutu konfesního práva
 • člen mezinárodních kanonistických a právnických organizací: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Řím), Société Internacionale de Droit Canonique et de Législations Réligieuses Comparées (Paříž), International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] (Milano) a The European Society for History of Law (Brno)
Granty
 • 2018 – 2019 Visegrád Fund, č. 21730060 – Registration of Churches and Religious Societies (řešitel)
 • 2007 Fond rozvoje vysokých škol, č. 1191/2007 – Právo východních katolických církví (řešitel)
 • 2013 – 2015 Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky, č. 1/2577012 – Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky (zástupce řešitele)
Výběrová bibliografie - monografie a kapitoly v monografiích
 • Monografie Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990–2010). [Law and Religious Studies 8]. Leuven – Paris – Walpole, MA: Peeters, 2012. 544 s. ISBN 978-90-429-2519-9
 • Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2008). Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 544 s. ISBN 978-80-89096-45-9
 • Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha – Kostelní Vydří: Krystal OP – Karmelitánské nakladatelství, 2006. 215 s. ISBN 80-85929-83-X – 80-7195-065-3
 • Kapitoly v monografiích JANCZEWSKI, Z. – DOHNALIK, J. – KILANOWSKI, I. (eds.). Kodeks pio-benedyktyński między tradycją a rozwojem. Warszawa: Spes, 2017. 222 s. ISBN 978-83-949461-0-4; kapitola Ewolucja regulacji CIC/1917 dotyczącej profesji czasowej, s. 115–146
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 971 s. ISBN 978-80-7380-562-3; heslo Vztah církve a státu, s. 504–526 (Němec: 40%, Jonová 30%, Parma 30%)
 • RYGUŁA, Piotr (ed.). Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej [Civil Effects of Canonical Marriages with Special Regard on the Legislative in Poland, Slovakia and Czech Republic]. Kraków: Scriptum, 2014. 166 s. ISBN 978-83-64028-22-9; Chapter Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym [Civil Effects of Canonical Marriages in the Czech Legal System], pp. 115–126
Výběrová bibliografie - recenzované časopisy a sborníky - články
 • MORAVČÍKOVÁ, Michaela (ed.). Reštitúcie cirkevného majetku. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 244 s. ISBN 978-80-89096-48-0; kapitola Vývoj zásad uplatněných v návrzích majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v České republice ve světle konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi. s. 143–175
 • COGLIEVINA, Stella (ed.). Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. Milano: Vita e pensiero, 2010. XXII + 226 s. ISBN 978-88-343-1869-0; kapitola Repubblica Ceca. s. 123–148
 • ČERNUŠÁK, Tomáš – PROKOP, Augustin – NĚMEC, Damián. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP, 2001. 239 s. ISBN 80-85929-50-3; kapitola Česká dominikánská provincie po jejím obnovení v r. 1905, s. 158–239
 • Conscientious Objection in Current Czech Law. Ecumeny and Law, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Nr 4: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society, 2016, s. 249–273, ISSN 2353-4877
 • Právní omezení v udělování svátosti smíření v CCEO a CIC. Studia theologica, Olomouc. CMTF UP, zima 2016, roč. 18, č. 4/2016, s. 83–110, ISSN 1212-8570
 • Tschechische Besonderheiten in den Konkordatsverträgen. In: SITARZ, Mirosław – STANISZ, Piotr – STAWNIAK, Henryk (eds.). Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari et, quae sunt Dei, Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefu Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej (Prace Wydziału Nauk Prawnych 57). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014. 935 s. ISBN 978-83-7306-667-0; s. 155–174
 • The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In KOWAL, Janusz – LLOBELL, Joaquín (eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 4 sv., celkem 2434 s. (číslováno průběžně ve všech 4 svazcích). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2010. ISBN 978-88-209-8351-2 (sv. I & II & III), 978-88-209-8352-9 (sv. IV); sv. IV, s. 1033–1054
 • Das tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften aus dem Jahr 2012. Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache, Paderborn: Ferdinand Schöning, 182. Band, Jahresgang 2013, pp. 161–200, ISSN 0003-9160
 • Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu na základě dokumentů Kongregace pro klérus z let 2009 a 2010. Revue církevního práva, Praha: Společnost pro církevní právo, ročník neuveden, jaro 2012, č. 51 – 1/12, s. 7–22, ISSN 1211-1635
 • Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej. In KRUKOWSKI, Józef – SITARZ, Mirosław – DZIUB, Krzysztof (eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. 220 s. ISBN 978-83-7306-469-0, 873-83-7702-038-3; s. 101–108
 • Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948–1989. In MAČALA, Pavol – MAREK, Pavel – HANUŠ, Jiří (eds.). Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 648 s. ISBN 978-80-7325-218-2; s. 573–594
 • Typologické zařazení smluv mezi Apoštolským stolcem na jedné straně a Slovenskou republikou (2000) a Českou republikou (2002) na straně druhé. Revue církevního práva, [březen 2003,] č. 24 – 1/03, s. 17–26. ISSN 1211-1635
 • Papež jako patriarcha křesťanského Západu. Revue církevního práva, [říjen 2000,] č. 16 – 2/00. s. 105–119. ISSN 1211-1635
 • Změny v kodexu kanonického práva. K apoštolskému listu Ad tuendam fidem. Teologické texty, září 1998, roč. 9, č. 4, s. 132–134. ISSN 0862-6944

23. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info