doc. Mgr. Miroslav Vosátka, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Miroslav Vosátka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování hodnoticí komisí
Datum zahájení řízení 1. 6. 2020
Složení komise
Předseda prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové Assoc. Prof. Katalin Posta, DSc. (Szent Istvan University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences)
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (MENDELU)
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)