doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
  5. 3. 1943 Blansko, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • (Od října r. 1998 do října r. 2012 vedoucí katedry českého jazyka)
Vybrané publikace
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Reproductive and Productive Communication of Pupils in Connection with Special Educational Needs. In Sieglová, N, Zítková, J. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 86-91. ISBN 978-80-210-6281-8. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Nábožensky motivované metafory v komunikaci češtinou (zvl. v žurnalistice, ve společenské a politické rétorice a v běžné řeči). In Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung őffentlicher Diskurse. Georg Olms Verlag. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2012. s. 185-196. ISBN 978-3-487-14821-2. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylizační a funkční specifičnosti shodných atributů v žurnalistické komunikaci. Burkhardt, Hanna, Hammel, Robert, Ľaziňski, Marek (eds.) Sprache im Kulturkontext. Berliner Slawistische Arbeiten 39. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2012, roč. 39, č. 1, s. 99-106. ISSN 1430-192X. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 296 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-2979-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Metajazyková povaha stylu žurnalistické komunikace. In Balowski, M.; Hádková, M. Svět kreslený slovem. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. s. 295-300. ISBN 978-80-7414-365-6. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Funkce a probíhající sekularizace náboženského lexika v české publicistice. In NAGÓRKO, Alicja. Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch - Deutch). 1. vyd. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2011. s. 189-199. ISBN 978-3-487-14625-6. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Úloha kreativity ve vyučování slohu při překonávání komunikačních bariér žáků. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením v základní škole. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 233-239. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Variabilita a dynamika lexikálních prostředků publicistiky. In BIČAN, Aleš; KLAŠKA, Jan; MACUROVÁ, Petra; ZMRZLÍKOVÁ, Jana. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi. 1. vyd. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. s. 293-303. ISBN 978-80-7294-412-5. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Možnosti slohové a komunikační výchovy na ZŠ u žáků se sociálním znevýhodněním. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 155-162. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika češtiny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 84 s. ISBN 978-80-210-4973-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Pro potřeby školy a praxe. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s., 2009, roč. 59, č. 5, s. 255-256. ISSN 0009-0786. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Možnosti slohové a komunikační výchovy na ZŠ u žáků se sociálním znevýhodněním. In VOJTOVÁ, V. - VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Rozpětí knižnosti a hovorovosti v církevním tisku. In K diferenciaci jazykových prostředků. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. 12 s. ISBN 978-80-7368-637-6. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2008, roč. 133, č. 2, s. 30-34. ISSN 0323-0449. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Jubileum profesora Milana Jelínka. Bohemistyka. Poznań: Instytut Filologii Slowiańskej UAM + Pro, 2008, VIII, 1-4, s. 423-427. ISSN 1642-9893. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Informativní a persvazivní funkce jako konstituující faktor projevu. Funkční styl publicistický. In ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 244-283. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylotvorné faktory. In ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 75-92. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Teorie objektivních stylů, zvláště funkčních. The theory of the functional styles. In ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 93-105. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Slang a oficiálnost komunikace. In CHÝLOVÁ, H. (ed.) Slang a argot. 1. vyd. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 2008. s. 14-17. ISBN 978-80-7043-764-3. info
 • HAUSER, Přemysl. Přídavná jména individuálně přivlastňovací na -ŮV, -IN. In MINÁŘOVÁ, E. - KLÍMOVÁ, K. (eds.) Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 13-16. ISBN 978-80-210-4278-0. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Přemysl Hauser - vědec a učitel. In KLÍMOVÁ, K. - MINÁŘOVÁ, E. (eds.) Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 9-10. ISBN 978-80-210-4278-0. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylová charakteristika textů církevní komunikace. In KLÍMOVÁ, K. - MINÁŘOVÁ, E. (eds.) Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 70-73. ISBN 978-80-210-4278-0. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva a Květoslava KLÍMOVÁ. Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4278-0. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Členka státní zkušební komise pro rigorózní zkoušky a obhajobu rigorózní práce (7. 2. 2007). Komise pro rigorózní zkoušky a obhajobu rigorózní práce, Pedagogická fakulta UK, Praha, 2007. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Eva MINÁŘOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Květoslava KLÍMOVÁ a Ivana LUKLOVÁ. Forum bohemicum XXII - Kolik Evropanů, tolik jazyků. 2006. URL info
 • HAUSER, Přemysl, Eva MINÁŘOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Ivana LUKLOVÁ a Ivana KOLÁŘOVÁ. Forum bohemicum XXIII - Jak na větné členy a věty vedlejší; textová syntax. 2006. URL info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Nástin typologie textů církevní komunikace. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva a Kamil ŠTĚPÁNEK. K mezipředmětovým vztahům v rámci obsahové dimenze kurikula ZŠ: na příkladu českého jazyka a dějepisu. In MAŇÁK, J. - JANÍK, T. (eds.) Problémy kurikula základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 189-202. ISBN 80-210-4125-0. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Jazyk a styl církevní psané publicistiky. In GRYGERKOVÁ, M. - HUBÁČEK, J. - BAYEROVÁ, N. - KOVALČÍK, Z. - KVÍTKOVÁ, N. - LAŠŤOVIČKOVÁ, M. - VYDROVÁ, V. - ZONČOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. - BOGOCZOVÁ, I. Specifika církevní komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 145-157. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity 157. ISBN 80-7368-102-1. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Specifika církevní komunikace - závěr. In GRYGERKOVÁ, M. - HUBÁČEK, J. - BAYEROVÁ, N. - KOVALČÍK, Z. - KVÍTKOVÁ, N. - LAŠŤOVIČKOVÁ, M. - VYDROVÁ, V. - ZONČOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. - BOGOCZOVÁ, I. Specifika církevní komunikace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 209-213. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity 157. ISBN 80-7368-102-1. info
 • HAUSER, Přemysl, Eva MINÁŘOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Ivana LUKLOVÁ a Květoslava KLÍMOVÁ. Forum bohemicum XXI - Jazykové rozbory na základní a střední škole. 2005. URL info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Slang amatérského letectví a leteckého modelářství. In CHÝLOVÁ, Helena. Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. s. 52-56. ISBN 80-7043-359-0. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Parémie a frazémy v publicistice, jejich promny a funkce se zaměřením na církevní publicistiku. In Parémie národ slovanských II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. s. 64-72. ISBN 80-7368-100-5. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Český jazyk jako jazyk mateřský a jazyková kultura na ZŠ. In MAŇÁK, J. - JANÍK, T. (eds.) Orientace české základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 241-249. ISBN 80-210-3870-5. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Výrazové prostředky persvaze v psané církevní publicistice. In Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. s. 131-135. ISBN 80-7368-101-3. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Proměnlivost slohové hodnoty času ve funkčních stylech včetně stylu církevní psané publicistiky. In Čas v jazyce a v literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. s. 120-124. ISBN 80-7044-716-8. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Životní jubileum Marie Krčmové. Stylistyka. Opole -Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2005, XIV, č. 1, s. 661-669. ISSN 1230-2287. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Rozloučení s Janem Chloupkem. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, roč. 87/2004, č. 1, s. 44-45. ISSN 0027-8203. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Spisovnost a nespisovnost ve stylu psané církevní publicistiky (na základ analýzy Katolického týdeníku). In MINÁŘOVÁ, Eva a Karla ONDRÁŠKOVÁ. Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 238-241. ISBN 80-210-3568-4. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Eva MINÁŘOVÁ, Štěpán VLAŠÍN, Drahomíra VLAŠÍNOVÁ a Ivana LUKLOVÁ. Forum bohemicum XX - Setkání s českou literaturou. 2004. URL info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Jubileum Zdeňky Rusínové. Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 309-311. ISSN 1642-9893. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Tvoříme texty. In Čeština hravě. 1. vyd. Úvaly u Prahy: ALBRA, 2003. s. 67-92. ISBN 80-86490-63-7. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Konstituující faktory stylu regionální psané publicistiky. In Okraj a střed v jazyce a literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. s. 178-181. ISBN 80-7044-479-7. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Výrazové prostředky současného publicistického stylu v češtině. In Scientific papers. Vol. 41, book 1. Phylology. 1. vyd. Plovdiv: Plovdiv University „Paisii Hilendarski“, 2003. s. 403-409. ISBN 08610029. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistická terminologie na 2. stupni ZŠ jako prostředek k poznání norem komunikace. In E. Hájková - S. Machová (eds.): Školská jazykovědná terminologie. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002. s. 69-71. ISBN 80-7290-085-1. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Jubileum profesora Přemysla Hausera. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2001, roč. 51, 7-8, s. 193-195. ISSN 0009-0786. info
 • HAUSER, Přemysl, Helena KNESELOVÁ, Eva MINÁŘOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ a Ivana KOLÁŘOVÁ. Slovník jazykovědné terminologie k učebnicím českého jazyka pro základní školy. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2001. 108 s. ISBN 80-7289-032-8. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Začátek a konec zpráv v regionálním tisku. In Konec a začátek v jazyce a literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. s. 45-48. AUP 71. Studia litteraria et linguistica. ISBN 80-7044-370-7. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Jubileum profesora Přemysla Hausera. Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 179-181. ISSN 1642-9893. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylové osobitosti moderátorských diskurzů. Edited by Jana Klincková. In KLINCKOVÁ, Jana. Jazyková komunikácia v 21. storočí : 4. mezinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. september 2000. 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2001. s. 117-123. ISBN 80-8055-464-1. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. K jubileu profesora Přemysla Hausera. In KLÍMOVÁ, Květoslava a Helena KNESELOVÁ. Profesor Hauser jubilující. Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 7-9. ISBN 80-210-2753-3. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Vlastenecká výchova ve slohovém vyučování. In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. 1999. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. s. 63-66. Řada jazyková a literární č. 29. ISBN 80-210-2164-0. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Tvořivost ve slohovém vyučování. In Cesty k tvořivé škole. 1998. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. s. 235-238. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, sv. 140. ISBN 80-210-1938-7. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Jubileum profesora Rudolfa Šrámka. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1999, XXXIX, č. 1, s. 187-190. ISSN 1211-4413. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Jubileum profesora Jana Chloupka. Stylistyka. Opole-Krakow-Lublin: Uniwersytet Opolski, 1999, VII, 1998, č. 1, s. 404-411. ISSN 1230-2287. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Základy stylistiky češtiny. 1999. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 89 s. ISBN 80-210-1436-9. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Tvoříme texty. In Čeština hravě. první. Praha: Pansofia, 1999. s. 53-64. ISBN 80-85804-11-5. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylová podoba současné reklamy. In Jazyk a kultura vyjadřování. Sborník Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 57-62. ISBN 80-210-1801-1. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Pronikání slangu do oficiálních projevů. In Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15.-16. září 1998. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1998. s. 21-24. ISBN 80-7043-230-0. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Helena CHÝLOVÁ, Zita JANÁČKOVÁ a Jitka ZBOŘILOVÁ. Český jazyk. Učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 1998. ISBN 80-85607-76-X. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Tvoříme texty. In Čeština hravě. Cvičebnice pro 6. ročník základních škol a nižších gymnázií. první. Praha: Pansofia, 1998. s. 64-76. ISBN 80-85804-90-5. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Jan CHLOUPEK a Eva MINÁŘOVÁ. Stylistika současné češtiny. Praha: Institut sociálních vztahů - nakladatelství, 1997. 284 s. ISBN 80-85866-21-8. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Nespisovnost na stránkách denního tisku. In Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 201-203. ISBN 80-210-1304-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Rysy mluvené publicistiky. In K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 1996. s. 154-158. ISBN 80-7042-438-9. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Proměny učebního textu. In Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Praha: Karlova univerzita, 1996. s. 204-206. ISBN 80-86039-03-X. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Konference o učebních textech. Český jazyk a literatura. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, roč. 47, 1-2, s. 37-39. ISSN 0009-0786. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Slohové vyučování. In Slohové vyučování. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-210-1006-1. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Slang ve sportovní publicistice. In Sborník přednášek z V. konference o slangu a argotu v Plzni 7.-9. února 1995. Plzeň: Pedagogická fakulta ZčU, 1995. s. 123-128. ISBN 80-7043-181-4. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva a Helena KNESELOVÁ. Nová učebnice slohu. Český jazyk a literatura. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995, roč. 46, č. 34, s. 77-78. ISSN 0009-0786. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Obrazná vyjádření ve stylu publicistickém. In Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: Filozofická fakulta UK, 1995. s. 181-184. ISBN 80-85899-02-7. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylizační stereotypnost ve sportovním zpravodajství. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada jazyková a literární č. 26. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 5-8. ISBN 80-210-0857-1. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Frazeologismy ve stylu publicistickém, jejich proměny a funkce. In Frazeológia vo vzdelávaní, vede a kultúre. Nitra: VŠP, 1993. s. 275-281. ISBN 80-88738-05-9. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Výstavba publicistického textu. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada jazyková a literární č. 25. Brno: Masarykova univerzita, 1991. s. 59-66. ISBN 80-210-0361-8. info

19. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info