Dr. rer. pol. Mgr. Michaela Kováčová

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michaela Kováčová
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Obor řízení Didaktika cizího jazyka
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 2. 6. 2022
Datum ukončení řízení 8. 11. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Stellung der Filmarbeit im DaF-Unterricht in der Sekundarstufe II in der Slowakei
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Text habilitační práce byl odevzdaný jako rukopis knihy do vydavatelství Waxmann. Ve smlouvě mezi autorkou a vydavatelstvím autorka jsou autorská práva přenesena na vydavatelství, včetně práva na elektronické zveřejnění díla.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta)
prof. dr hab. Przemysław Gębal (Slezská technická univerzita, Institut pro výzkum ve vzdělávání a komunikaci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 10. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Členové doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích- Pedagogická fakulta,)
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. (Filozofická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě)
Prof. Dr. Ilona Feldné Knapp (Univerzita Eötvöse Loránda v Budapešti - Fakulta humanitních studií)
prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 11. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info