Dr. rer. pol. Mgr. Michaela Kováčová

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michaela Kováčová
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Obor řízení Didaktika cizího jazyka
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 2. 6. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Stellung der Filmarbeit im DaF-Unterricht in der Sekundarstufe II in der Slowakei
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Text habilitační práce byl odevzdaný jako rukopis knihy do vydavatelství Waxmann. Ve smlouvě mezi autorkou a vydavatelstvím autorka jsou autorská práva přenesena na vydavatelství, včetně práva na elektronické zveřejnění díla.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta)
prof. dr hab. Przemysław Gębal (Slezská technická univerzita, Institut pro výzkum ve vzdělávání a komunikaci)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Členové doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích- Pedagogická fakulta,)
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. (Filozofická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě)
Prof. Dr. Ilona Feldné Knapp (Univerzita Eötvöse Loránda v Budapešti - Fakulta humanitních studií)
prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info