doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
Pracoviště
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Sociální geografie, RNDr., "Dopravní hierarchie středisek osídlení České republiky a její změny v transformačním období: geografická analýza"; Geografický ústav PřF MU
 • 2012: Regionální geografie a regionální rozvoj, Ph.D., "Aktuální změny v dopravním systému České republiky: geografická analýza"; Geografický ústav PřF MU
 • 2016: Humánní geografie, doc., "Doprava a prostorová organizace společnosti: teoretická východiska a aplikace na území České republiky"; PřF UK, Bratislava
Přehled zaměstnání
 • 2007 - dosud: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Geografie dopravy, Sídelní a regionální systémy
Mimouniversitní aktivity
 • místopředseda Jihočeské pobočky České geografické společnosti
 • člen redakční rady časopisu Informace České geografické společnosti
 • člen Výzkumného centra dopravní geografie PřF UK v Praze
 • člen Centra pro analýzu regionálních systémů PřF UP v Olomouci
Vybrané publikace
 • KRAFT, Stanislav. A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical Reports. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2012, roč. 20, č. 3, s. 38 - 49. ISSN 1210-8812. info
 • KRAFT, Stanislav a Jan BLAŽEK. Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, roč. 43, č. 2, s. 65-82. ISSN 1212-2157. URL info
 • KRAFT, Stanislav a Jan KUBEŠ. Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2011, č. 4, s. 805 - 829. ISSN 0038-0288. URL info
 • KRAFT, Stanislav. Prostorová a časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. České Budějovice: Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. a Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., 2010. 21 s. Výzkumná zpráva. info
 • KRAFT, Stanislav a Michal VANČURA. Transport concentration areas and their relations to the spatial organization of society: a case study of the Czech Republic. Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2010, roč. 62, č. 4, s. 279-291. ISSN 0016-7193. URL info
 • KRAFT, Stanislav. Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava, 2010. s. 517 - 522. ISBN 978-80-7368-903-2. info
 • KRAFT, Stanislav a Michal VANČURA. Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský Obzor. 2009, roč. 9, č. 1, s. 21-33. ISSN 1213-2446. URL info
 • KRAFT, Stanislav. Doprava v Českých Budějovicích a v jejich zázemí. In Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2009. s. 105 - 119. ISBN 978-80-8083-734-1. info
 • KRAFT, Stanislav a Michal VANČURA. Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Brno, 2009, Vol. 17, No. 3, s. 10 - 21. ISSN 1210-8812. URL info
 • KRAFT, Stanislav a Michal VANČURA. Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha, 2009, Vol. 114, No. 4, s. 298-315. ISSN 1212-0014. URL info
 • KRAFT, Stanislav. "Time accessibility" - příklad deformace prostoru generované dopravou. Miscellanea geographica 14. Plzeň, 2008, s. 77-84. ISSN 1213-7901. info
 • KRAFT, Stanislav a Petra KARVÁNKOVÁ. Verkehrswesen und Metropolregionen in der Tschechischen Republik. Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung: Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien. Chemnitz, 2008, Heft 47, s. 55-57. ISSN 0942-5934. info
 • KRAFT, Stanislav. Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje. In Česká geografie v evropském prostoru. Sborník referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice, 2007. s. 130-138. ISBN 978-80-7040-986-2. info
 • KRAFT, Stanislav a Pavel ŠVEC. Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS. Miscellanea geographica 12. Plzeň, 2006, s. 63-72. ISSN 1213-7901. info

3. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info