Životopis

Životopis

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
 • 27. 2. 1947 ve Velkých Losinách
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: profesor, obor historie, FF UP v Olomouci
 • 2002: docent, obor české dějiny, habilitační práce Reemigrace zahraničních krajanů a jejich usidlování v letech 1945-1950, FF MU
 • 1986: docent, obor čs. dějiny FF MU
 • 1984: CSc., obor čs. dějiny, disertační práce Reemigrace a usidlování volyňských Čechů v letech 1945-1948, FF MU
 • 1976: PhDr., obor čs. dějiny, rigorózní práce Reemigrace a usidlování volyňských Čechů na severní Moravě v letech 1945-1948, FF MU
 • 1970: učitelství, obor dějepis ruský jazyk, PdF UP v Olomouci
Přehled zaměstnání
 • 1973 - dosud: PdF MU, odborný asistent, docent a profesor
 • 1969-1973: Základní škola v Sobotíně, učitel
Pedagogická činnost
 • přednášky na PdF MU: Dějiny 19. století
 • Dějiny 20.století
 • České ústavní dějiny
 • Politické strany ČSR
 • Osobnosti 1. ČSR
 • Studená válka a třetí odboj 1948-1989
 • vedení bakalářských a magisterských diplomových prací z českých dějin
 • předseda státní rigorózní komise pro obor učitelství dějepisu na PdF MU
 • předseda státní zkušební komise pro obor dějepis na PdF MU
 • člen oborové komise doktorského studia programu Didaktika dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě
 • člen zkušební komise pro disertační zkoušky v programu Didaktika dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grantové projekty:
 • MŠMT ČR. Mládež a dějiny. Odborný spolupracovník. 1996-1998.
 • PdF MU. Volyňští Češi po své reemigraci. Řešitel. 1998.
 • FRVŠ. Výchova k evropanství. Odborný spolupracovník. 1999.
 • FRVŠ. Evropská studia pro učitele. Spoluřešitel. 2000.
 • FRVŠ. Celoživotní vzdělávání učitelů dějepisu s přihlédnutím k potřebám regionu. Spoluřešitel. 2000.
 • FRVŠ. Centrum pro evropská studia. Spoluřešitel. 2001.
 • Hlávkova nadace. Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945-1950. Řešitel. 2001.
 • LP MŠMT ČR. Češi v cizině emigrace a návrat do vlasti. Řešitel. 2001-2002.
 • FRVŠ. Celoživotní vzdělávání učitelů dějepisu s přihlédnutím k potřebám regionu. Odborný spolupracovník 2002-2004.
 • MŠMT ČR. Rozšiřující studium učitelství dějepisu na ZŠ pro potřeby jihomoravského regionu. Odborný spolupracovník. 2002-2004.
 • GA ČR Poválečná reemigrace a repatriace Čechů z ciziny. Řešitel. 2001-2003.
 • FRVŠ. Lidská práva v evropském kontextu. Spoluřešitel. 2002.
 • IVF. The Conference The role of history and history teachers in the shaping of a multi-cultural society. Řešitel. 2002-2003.
 • GA ČR. Znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí po druhé světové válce. Odborný spolupracovník. 2003-2005.
 • KEGA. Súčasné historické vedomie. Odborný spolupracovník. 2003-2005.
 • MŠMT ČR. Podpora oborových didaktik zkvalitněním doktorského studijního programu Pedagogika. Odborný spolupracovník . 2004.
 • PdF MU. Podpora účasti na celostátním kole SVOČ v oboru historie. Řešitel. 2004.
 • GAČR. Češi v cizině 1850-1938. Odborný spolupracovník. 2004-2007.
 • Výzkumný záměr. Škola a zdraví pro 21. století. Odborný spolupracovník. 2005-2010.
 • GAČR. Dějiny odborů v českých zemích v letech 1918-1948. Odborný spolupracovník. 2006-2008.
 • GAČR. České a slovenské migrace v letech 1918-1938. Odborný spolupracovník 2008-2010.
 • MŠMT - Mobility. Slovenské a české krajanské hnutí v USA (2012-2013).
 • GAČR Reemigrace Čechů a Slováků 1918-1923. Řešitel 2012-2014.
 • IVF Mediální aspekty výuky dějepisu v Polsku, na Slovensku a ČR 2011.
 • MŠMT - Mobility Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Řešitel 2016 - 2017
Akademické stáže
 • 1984-1985: Moskevská státní univerzita v Moskvě (Rusko), 5 měsíců, studijní pobyt
 • 1988: Leningradská státní univerzita v Leningradě (Rusko), 1 měsíc, studijní pobyt
 • 2003: Varšavská univerzita ve Varšavě (Polsko), 1 měsíc, studijní pobyt
 • 2004: Uniwersytet Wrocławski (Polsko), 1 měsíc, studijní pobyt
 • 2005: Sanktpetěrburská státní univerzita v Sankt Petěrburgu (Rusko), 1 měsíc, studijní pobyt
 • 2006: Národní pedagogická univerzita Drahomanova v Kyjevě (Ukrajina), 1 měsíc, studijní pobyt
 • 2007: Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka v Kyjevě, 1 měsíc, studijní pobyt 1 měsíc, studijní pobyt
Universitní aktivity
 • garant studijního programu Pedagogické asistenství programu dějepisu pro základní školy
 • garant studijního programu Učitelství dějepisu pro základní školy
 • vedoucí redaktor Sborníku prací PdF MU - řada společenských věd
 • vedoucí redaktor Czech-polish historical and pedagogical journal.
Mimouniversitní aktivity
 • člen Association for Teacher Education in Europe
 • člen Society for Public Health Education
 • předseda celostátní hodnotící komise SOČ v oboru historie
 • člen celostátní hodnotící komise SVOČ v oboru historie
 • člen Sdružení historiků ČR
 • člen Matice moravské v Brně
 • člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
 • člen redakční rady Historica Olomucensia
 • člen reakční rady Slovanského přehledu
 • člen redakční rady Slavjanskij sborník (Saratov)
 • člen redakční rady Biuletyn Historii Wychovania (Poznaň)
 • člen redakční rady Czas Przeszly (Pozňaň)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora MU za vědeckovýzkumnou práci za rok 2002.
 • Cena rektora MU za vědeckovýzkumnou práci za rok 2004.
 • Cena ČSBS 2004
 • Pamětní medaile ČOL 2005
 • Cena předsedy GAČR 2006
 • Cena děkana PdF MU 2008
 • Cena děkana PdF MU 2010
 • Čestné uznání děkana PdF MU 2016
Vybrané publikace Monografie
 • VACULÍK, Jaroslav. Russkije čechi nakanuně i vo vremja revoljucii 1917 goda. Vestnik NGU. Serija: Istorija, filologija. Novosibirsk: Novosibirskij gosudarstennyj universitět, 2017, roč. 16, 2017, č. 8, s. 61-71. ISSN 1818-7919. info
 • KUCÍK, Štefan a Jaroslav VACULÍK. Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov: Universum,, 2014. 139 s. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. 112 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY SVAZEK 168. ISBN 978-80-210-6982-4. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Istorija volynskych čechiv. Praha: Tovarystvo čechiv v Volyni ta jich druziv, 2013. 307 s. ISBN 978-80-903164-6-1. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Muchina, L. - Vaculík. J. (eds): Dějiny Čechů na Ukrajině. Kyjev: Česká národní rada Ukrajiny, 2013. 600 s. ISBN 978-966-598-842-7. první. Kyjev: Česká národní rada na Ukrajině, 2013. 600 s. ISBN 978-966-598-842-7. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Nástin českých a slovenských přeshraničních migrací v meziválečném období. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 116 s. Spisy PdF MU č. 140. ISBN 978-80-210-5365-6. info
 • VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. 319 s. Libri. ISBN 978-80-7277-397-8. info
 • ČAPKA, František, Lubomír SLEZÁK a Jaroslav VACULÍK. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství, 2005. 359 s. Akademické nakladatelství. ISBN 80-7204-419-2. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 91 s. Spisy PdF MU sv. 90. ISBN 80-210-3314-2. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 229 s. Masarykova univerzita v Brně. ISBN 80-210-2818-1. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Češi v cizině- Emigrace a návrat do vlasti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 74 s. Masarykova univerzita v Brně. ISBN 80-210-3001-1. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 216 s. MU v Brně. ISBN 80-210-2568-9. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945-1950. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. 85 s. NUJH Praha. ISBN 80-238-7520-5. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů II.(1914-1945). první. Praha: Sdružení Čechů z Volyně, 1998. 191 s. ISBN 8O-901878-8-9. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů I. (1868-1914). Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997. 211 s. Dějiny volyňských Čechů. ISBN 80-901878-5-4. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Hledali svou vlast. Praha: Česká expedice, 1995. 40 s. ISBN 80-85281-14-7. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků vletech 1945-1950. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 200 s. ISBN 80-210-0585-8. info

23. 1. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info