RNDr. Martin Culek, Ph.D.

odborný asistent – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02016
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3371
e‑mail:
Životopis

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • CULEK, Martin,   RNDr., Ph.D. Born in Brno, the Czech Republic, EU, in 1960, married, 3 children
Department/Faculty/University
 • the Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno
Function, current position
 • Function: Professor Assistant
Education and academic qualifications
 • 2004: Doctoral studies, Forest Ecology, Ph.D.
 • The title of Dissertation Theses: „Biogeographical Division of the Czech Republic in Forestry“.
 • The Faculty of Forestry and Timber of the Mendel University (MENDELU) in Brno.
 • 1984: Master studies, Physical Geography, RNDr.
 • Masters Diploma title: „Geographical Research of the Ponávka Creek Catchment Area between the Villages Lelekovice and Mokrá Hora“. I finished my study with excellent results (red diploma).
 • Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno.
Major publications
 • VOREL, Ivan, Jiří KUPKA, Martin CULEK, Jiří LÖW, Roman BUKÁČEK, Vladimír DUJKA, Simona VONDRÁČKOVÁ, Tomáš DOHNAL a Zuzana BOUŠKOVÁ. Krajinný ráz : Analytické a plánovací přístupy a metody. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2021. 239 s. ČVUT. ISBN 978-80-01-06838-0. info
 • KALIVODOVÁ, Hana, Martin CULEK, Martin ČERMÁK, Petr MADĚRA a Hana HABROVÁ. Potential importance of Socotra dragon’s blood tree cloud forests and woodlands for capturing horizontal precipitation. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. Milan: Springer - Verlag Italia Srl, 2020, roč. 31, č. 3, s. 607-621. ISSN 2037-4631. doi:10.1007/s12210-020-00933-7. URL info
 • CULEK, Martin a Josef UNGER. Blansko, k.ú Hořice, okr. Blansko. Středověk. Zaniklá ves Jedle. Přehled výkumů. Open Access Journal. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2019, roč. 60/2019, č. 2, s. 228-230. ISSN 1211-7250. info
 • CULEK, Martin. Nezastavěná krajina je také památkou - a máme nové možnosti jak ji zkoumat. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 140-155. ISSN 1214-5327. URL info
 • WITTMANN, Maxmilian, Gabriel KOPÁČIK, Martin CULEK, Antonín VAISHAR, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Tomáš CTIBOR. Mezi domy, mezi lidmi? 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017. 351 s. ISBN 978-80-7204-955-4. info
 • BÍNOVÁ, Ludmila, Martin CULEK, Josef GLOS, Jiří KOCIÁN, Lacina DAREK, Martin NOVOTNÝ a Eliška ZIMOVÁ. METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY. 2017. doi:10.13140/RG.2.2.20014.51526. info
 • CULEK, Martin. člen výkonné rady internetového časopisu European Countryside, zařazeného v databázi Scopus. European Countryside, 2016. info
 • DIVÍŠEK, Jan, David STORCH, David ZELENÝ a Martin CULEK. Towards the spatial coherence of biogeographical regionalizations at subcontinental and landscape scales. Journal of Biogeography. 2016, roč. 43, č. 12, s. 2489-2501. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.12832. Publikace na webu vydavatele info
 • VEČEŘA, Martin, Martin CULEK a Tomáš SLACH. Dispersal function of recently planted biocorridors. In Lněnička, L. Central Europe Area in View of Current Geography. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 191-201. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016. Elektronický sborník info
 • CULEK, Martin. Biogeografická východiska a kritéria vytváření ÚSES. In Andrea Petrová, Mendelu. ÚSES - Zelená páteř krajiny. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE), MŽP ČR, 2016. s. 23-32. ISBN 978-80-86636-52-8. URL adresa článku na ResearchGate info
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK, Irena SMOLOVÁ a Jaroslav VAŠÁTKO. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 610 s. 1. a 2. díl. ISBN 978-80-7509-113-0. info
 • CULEK, Martin, Vít GRULICH, Zdeněk LAŠTŮVKA a Jan DIVÍŠEK. Biogeografické regiony České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 448 s. ISBN 978-80-210-6693-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013. Munispace info
 • CULEK, Martin. Geological and morphological evolution of the Socotra Archipelago (Yemen) from the biogeographical view. Journal of Landscape Ecology. Praha, 2013, roč. 6, č. 3, s. 84-108. ISSN 1803-2427. info
 • ŠENFELDR, Martin, Petr MADĚRA, Antonín BUČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Zuzana ŠPINLEROVÁ, Martin CULEK, Michal FRIEDL, Jan ŠTYKAR, Dušan VAVŘÍČEK, Jan PECHÁČEK, Aleš TIPPNER a Antonín SEDLÁČEK. Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2012. 236 s. 16. ISBN 978-80-7204-803-8. info
 • CULEK, Martin, Martin VEČEŘA a Tomáš SLACH. Vybrané poznatky z vývoje biokoridorů na jižní Moravě. In Andrea Petrová, Ivo Machar. ÚSES - zelená páteř krajiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 17-33. ISBN 978-80-244-3214-4. info
 • CULEK, Martin. Vliv časového faktoru na stav biokoridorů. In J. Kolejka. Nové výzvy v geografii : Sborník z konference ČGS konané ve dnech 3 – 7. 9. 2012 v Brně. Brno: Česká geografická společnost, 2012. 15 s. info
 • MADĚRA, Petr, Antonín BUČEK, Zuzana ŠPINLEROVÁ, Martin CULEK, Michal FRIEDL, Jiří MATĚJÍČEK, Jan PECHÁČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Martin ŠENFELDR, Aleš TIPPNER a Dušan VAVŘÍČEK. Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku. 2012. info
 • CULEK, Martin. Vliv stanoviště, polohy a vysazených dřevin na vývoj realizovaných biokoridorů. Brno: Mendelova univerzita, 2012. 12 s. info
 • LOW, Jiří, Martin CULEK, Jaroslav NOVÁK a Pavel HARTL. Typy krajinného rázu. 2010. info
 • CULEK, Martin a Vít GRULICH. Biogeografické členění ČR. 2010. info
 • CULEK, Martin. Biogeografické jednotky. 2010. info
 • CULEK, Martin, Ludmila BÍNOVÁ a Igor MÍCHAL. Evropská ekologická síť. 2010. info
 • MACKOVČÍN, Peter, Martin CULEK a Ludmila BÍNOVÁ. Územní systém ekologické stability krajiny. 2010. info
 • CULEK, Martin. Geografické začlenění Babího lomu. In Babí lom. Vyd. 1. Brno: Littera, 2009. s. 11-12. ISBN 978-80-85763-51-5. info
 • SAUL, Jiří, Martin CULEK a Libuše VODOVÁ. Flóra a vegetace Babího lomu. In Babí lom. 1. vyd. Brno: Littera, 2009. s. 27-34. ISBN 978-80-85763-51-5. info
 • CULEK, Martin. Klimatické podmínky Babího lomu a jeho okolí. In Babí lom. 1. vyd. Brno: Littera, 2009. s. 21-22. ISBN 978-80-85763-51-5. info
 • CULEK, Martin. Návrh na rozšíření geobiocenologického systému A. Zlatníka. In Geobiocenologie a její aplikace v krajině. Geobiocenologické spisy 13. Vydání první. Brno: MZLU, 2009. s. 17-22. ISBN 978-80-7375-363-4. info
 • CULEK, Martin. Typologie niv České republiky. In Obnova ekologických funkcí břehových a doprovodných porostů - revitalizace ekosystémů niv. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2007. s. 7-57, 50 s. ISBN 978-80-7212-467-1. info
 • CULEK, Martin. Biogeographical division of the Czech Republic. In Ekologie krajiny. Journal of Landscape Ecology. Brno: CZ-IALE, 2007. s. 25-31, 161 s. ISBN 978-80-86386-97-3. info
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Petra CIBULKOVÁ, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK a Jaroslav VAŠÁTKO. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: MŽP ČR, 2006. 582 s. Zeměpiský lexikon ČR, 2. upravené vydání. ISBN 80-86064-99-9. info
 • LOW, Jiří, Martin CULEK, Jaroslav NOVÁK a Pavel HARTL. Typy krajinného rázu České republiky. In Sborník konference Ochrana krajinného rázu. 1. vyd. Praha: FA ČVUT, FLE ČZU, MŽP ČR, 2006. s. 43-50, 169 s. ISBN 80-903206-7-8. info
 • CULEK, Martin, Vít GRULICH a Dalibor POVOLNÝ. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996. 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3. info

2017/08/29

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info