PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.


kancelář: bud. B/5023
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8867
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury
  Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
  Poříčí 7
  Brno 603 00
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
  Garant oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ; Garant oboru Učitelství pro Mateřské školy; Členka NOK při MŠMT v Praze; Členka pracovního týmu NÚV v Praze pro vytváření Standardů pro základní vzdělávání 2.-9. roč.; Garant akreditované akce pro učitele základních a středních škol FORUM BOHEMICUM; členka redakční rady časopisu Komenský; rozvrhářka katedry.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Ph.D., Slovní druhy v jazykovém vyučování, PdF MU v Brně
 • 1987: PaedDr., obor občanská výchova, PdF MU v Brně
 • 1979: absolvování Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity obor český jazyk - občanská výchova
Přehled zaměstnání
 • od 1994: katedra českého jazyka PdF MU v Brně, odborná asistentka
 • 1992-1994: Základní škola ve Šlapanicích, učitelka NJ
 • 1990-1992: Základní škola ve Šlapanicích, učitelka 1. st. ZŠ
 • 1986-1990: katedra mimoškolní výchovy a pedagogické praxe PdF MU, odborná asistentka
 • 1981-1986: Základní škola ve St. Městě u Uh. Hradiště, učitelka Čj-Ov
 • 1979-1981: Základní škola ve St. Městě u Uh. Hradiště, učitelka 1. st. ZŠ
Pedagogická činnost
 • Prezenční studium obor Učitelství pro 1. st. ZŠ
 • Současný český jazyk - morfologie (semináře)
 • Současný český jazyk - syntax (semináře)
 • Současný český jazyk - didaktika mateřského jazyka a slohu (přednášky a semináře)
 • Jazyková analýza textu
 • Výběrový seminář - Všestranný jazykový rozbor
 • Kombinované studium obor Učitelství pro 1. st. ZŠ
 • Jazyková analýza textu
 • Současný český jazyk - didaktika mateřského jazyka a slohu
 • Vedení diplomových prací v prezenční i kombinované formě studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluúčast na projektu Komplexní systém hodnocení: CZ,02.3.68/0.0./0.0./15_001/0000751 Spolupráce při řešení projektu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů Doplňkový kurz češtiny pro učitele - nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky (2001, 2002, 2003)
 • Spoluřešitelka grantu Další vzdělávání učitelů základních a středních škol v českém jazyce (2003)
 • Spolupráce na projektu Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu na ZŠ a SŠ (2006)
Akademické stáže
 • ---
Universitní aktivity
 • Přednášková činnost:
 • Učebnice českého jazyka pro 1. st. základní školy. PdF MU, Forum bohemicum, Brno 1997
 • Problematika českých sloves. CDVU Brno 1998
 • Současné problémy českého pravopisu. CDVU Brno 1998
 • Nové metody a postupy v hodinách mateřského jazyka a slohu na 1. st. CDVU Liberec, Pardubice, Most 2001
 • Nové metody a postupy v učivu tvarosloví na 1. st s přihlédnutím k RVP. CDVU Přerov 2005
 • Nové metody a postupy v učivu tvarosloví na 2. st. s přihlédnutím k RVP. CDVU Karviná, Opava 2005
 • Současná čsština v jazykovědě a praxi. Wien 2005
 • Redakční činnost:
 • Redakce sborníku Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Brno: PdF MU, 1999, onomatika a škola, sv. 7. ISBN 80-210-2031-8
 • Redakce sborníku Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Brno: PdF MU, 1999, 206 s. ISBN 80-210-2164-0.
 • Redakce sborníku Profesor Hauser jubilující. Brno: PdF MU 2001. ISBN 80-210-2753-3.
 • Redakce sborníku Čeština - bádání a učení. Brno: PdF MU 2006.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Dne 29. 6. 2015 byla paní PaedDr. Květoslavě Klímové, Ph.D., a paní PhDr. Ivaně Kolářové, CSc., udělena Cena děkana za významný tvůrčí čin publikace Čeština zajímavě a komunikativně I. a Čeština zajímavě a komunikativně II.
Vybrané publikace
 • KLÍMOVÁ, Květoslava. Ověřování dovednosti práce s textem prostřednictvím ilustrativních úloh ke Standardům pro základní vzdělávání. In Vala, J., Kusá, J.. Text jako učební úloha: teorie - výzkum - aplikace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 23-50, 28 s. Ediční řada - Odborná publikace (kolektivní monografie). ISBN 978-80-244-5014-8. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava. Domácí úkoly: historie a současnost. In Komenský: Odborný časopis pro učitele základní školy. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2016. s. 49-53, 5 s. ISSN 0323-0449. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava. Čeština zajímavě a komunikativně I, II. In Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání. 2016. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava. Částice - jejich poznání a užití. In Šmejkalová, M.; Kvíčalová, M.; Vybíral, P.. Žena - růže - píseň - řeč. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. s. 35-42, 8 s. ISBN 978-80-7290-831-8. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava, Helena ANDERSOVÁ, Jitka ALTMANOVÁ, Kamila BALHAROVÁ, Jarmila SULOVSKÁ, Petr KOUBEK a Jana NEDVĚDOVÁ. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. 225 s. ISBN 978-80-7481-145-6. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava. Český jazyk a základní kurikulární dokument RVP ZV (Ramowy program edukacyjny dla kształcenia podstawowego). Kształcenie Językowe, Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskieg, 2014, roč. 22, č. 1, s. 33-40. ISSN 1642-5782. info

14. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info