MUDr. Pavel Hude, Ph.D.


telefon: 532 23 2137, 3801
e‑mail: