MUDr. Michaela Habalová


telefon: 532 23 4581, 4996
e‑mail: