Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Martin Černohorský, nar. 31. srpna 1923 v Brně, ženatý.
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • statutární emeritní profesor statutární emeritní profesor statutární emeritní profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • •• 1990: profesor; fyzika kondenzovaných látek a akustika. • 1967: docent; experimentální fyzika. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (tehdy UJEP). • 1963: kandidát fyzikálně-matematických věd (CSc.). Rentgenometrie jednoduchých mřížek. Ústav fysiky pevných látek ČSAV, Praha. • 1952: doktor přírodních věd (RNDr.). Disertace "Mikrostrukturní analysa Röntgenovými paprsky". Hlavní rigorosum: Experimentální a theoretická fysika. Vedlejší rigorosum: Matematická analysa. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. • 1950: vysoká škola: učitelství matematiky a fyziky. Metody výpočtu eliptických integrálů. Analysa kmitavého pohybu. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. • 1942: maturita> Reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli.
Přehled zaměstnání
 • • 1999–dosud (2013) emeritní profesor (nikoli v zaměstnaneckém poměru, s nehonorovanými pedagogickými a dalšími aktivitami; od roku 2011 statutární emeritní profesor), Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity • 1992–1998 rektor Slezské univerzity v Opavě. • 1991 profesor (15 %), Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. • 1990 samostatný odborný pracovník speciaista (22.1.–31.12. 15 %), Katedra fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty (MU). • 1989 dělník DP III. kvalifikačního stupně (1.10.–31.12., 15 %), Katedra fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty (MU). • 1988–1989 samostatný odborný pracovník specialista (1.10.1988–31.12.1988 100 %, 1.1.1989–30.6.1989 25 %), Katedra fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty (MU). • 1972–1988 docent, Latedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty (MU). • 1967–1971 docent, Katedra fyziky pevné fáze Přírodovědecké fakulty (MU). • 1956–1967 vědecký pracovník, vedoucí Fyzikálního oddělení. Laboratoř pro studium vlastností kovů ČSAV vyvinutá v Ústav vlastností kovů ČSAV, resp. Ústav fyzikální metalurgie ČSAV (nynější /2013/ Ústav fyziky materiálů AV ČR). • 1953–1956 odborný asistent, Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty (MU). • 1950–1953 asistent, Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty (MU). • 1948–1950 výpomocný asistent, Ústav experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty (MU). • 1945–1946 vychovatel v Dětské ozdravovně města Brna v Předklášteří u Tišnova.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Akademie věd ČR 1958: Zvláštní uznání Československé akademie věd udělené "za vynikající hodnoty vědecké práce Měření mezirovninných vzdáleností zářením různých vlnových délek". 1961: Čestné uznání Československé akademie věd udělené "za vynikající hodnoty souboru prací z rentgenové difraktografie". 1983 Stříbrná plaketa Františka Křižíka Československé akademie věd udělená za zásluhy o rozvoj technických věd. 1998 Čestná medaile Akademie věd České republiky "De scientia a humanitate optime meritis". Učená společnost ČR 2011: Medaile Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy. Univerzita Karlova 1978: Medaile Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 2. stupně udělená za zásluhy o rozvoj fakulty. 1988: Medaile Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 2. stupně udělená za zásluhy o rozvoj fakulty. (Poprvé 1978, podruhé 1988.) 1998: Jubilejní pamětní medaile Univerzity Karlovy "za vynikající zásluhy o vysoká učení České republiky". (V uvozovkách překlad z latiny.) Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Medaile Ekonomické univerzity Karola Adamického v Katovicích (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) "za zásluhy o posílení mezinárodního postavení univerzity a za zásluhy o rozvoj vztahů polské akademické komunity s českými vysokými školami iniciováním různých forem spolupráce". (V uvozovkách překlad z latiny.) Masarykova univerzita 1983 Stříbrná pamětní medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně udělená za dlouholetou záslužnou práci pro fakultu. 1988 Pamětní medaile Jana Evangelisty Purkyně udělená univerzitou za zásluhy o Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. 1993 Zlatá medaile Masarykovy univerzity udělená za vynikající přínos k vědeckému a vzdělávacímu působení univerzity. 1994 Pamětní jubilejní medaile Masarykovy univerzity "Veritas vincit" udělená univerzitou za posílení věhlasu univerzity Slezská univerzita v Opavě 1998: Pamětní list Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě udělený jako "projev vděčnosti za zdárné dílo vykonané při založení opavského vysokého učení v postavení rektora Slezské univerzity v letech 1992–1998". (V uvozovkách překlad z latiny.) 1998: Zlatá medaile Slezské univerzity v Opavě udělená "za vynikající vedení Slezské univerzity od jejího samotného počátku, za úspěšné úsilí o její důstojné začlenění mezi univerzity České republiky a za vysoce lidský přístup ke všem členům akademické obce". (V uvozovkách překlad z latiny.) 2001: Pamětní list udělený Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity "za mimořádné zásluhy a práci ve prospěch založení vysokého učení v Opavě a rozvoje jeho Filozoficko--přírodovědecké fakulty". (V uvozovkách překlad z latiny.) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1992: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky II. stupně za průkopnické dílo ve vysokoškolské pedagogice.
Vybrané publikace
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. The rotation in Newton-s wording of his First Law of motion. In Proceedings of the Tercentenary Celebration "Isaac Newton-s Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", Lublin 1987. Singapore–New Jersey–Hong Kong: World Scientific Publ. Co., 1988. s. 28–46. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin a Josef JANÁS. Pedagogicko-fyzikální semináře "Nové impulzy" a "Úvod do fyzikálního praktika", Tři Studně u Nového Města na Moravě, 5.-8. září 1983. Brno: Odborná skupina Pedagogická fyzika Fyzikální vědecké sekce JČSMF, Brno, 1984. 587 s. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin, Marie FOJTÍKOVÁ a Josef JANÁS. Pedagogicko-fyzikální problematika kvantové fyziky, Luhačovice, 12.-14. května 1981. Brno: Odborná skupina Pedagogická fyzika Fyzikální vědecké sekce JČSMF, Brno, 1981. 436 s. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. The Influence of the Universities on Physics Education. Invited paper for The International Conference on Postgraduate Education of Physicists – Introductory lecture for the topic Postgraduate Training and General Physics Education. In P. J. Kennedy P. J., Vacek K. (eds.). P. J. Kennedy P. J., Vacek K. (eds.): Proceedings of The International Conference on Postgraduate Education of Physicists, Prague, 24th – 30th August 1980. Edinburgh, Scotland, U.K.: The International Commission on Physics Education, Physics Department, University of Edinburgh, Scotland, U.K., 1981. s. 250-255. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Newtonova formulace prvního pohybového zákona. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha,: Jednota českých matematiků a fyziků, 1975, roč. 20 (1975), s. 344-349. ISSN 0032-2423. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. The post-graduate education of physicists. . Invited Trend paper for the IUPAP/UNESCO International Conference on Physics Education, Edinburgh, 1975. 1975. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Newtonova formulace 1. pohybového zákona. In Přednáška ve Fyzikální pedagogické skupině brněnské pobočky Jednoty československých matematiků a fyziků. Brno, 9. dubna 1975. 1975. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Specjalne metody precyzyjneho pomiaru stałych siecowych. Soubor šesti přednášek. Materiály letní školy Polské akademie věd, Krystalografická komise, Jabłonna kolo Warszawy, 1971. In Conference , Polish Academy o Sciences, Committee for Crystallography, Jablonna near Warsaw, 1971. 1971. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Odešel profesor Zahradníček. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha,: Jednota českých matematiků a fyziků, 1968, roč. 13 (1968), s. 319-319. ISSN 0032-2423. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Promotion of interest in the interdisciplinary and borderline topics in the course of university teaching. Conference invited paper, discussed at the presence of the author. 9 p. In Meeting of experts on Unesco´s Interdisciplinary University Science Teaching Project, Paris, 27-29 November 1968. 1968. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Metrologie mřížkových parametrů. Praha: Academia, 1968. Rozpravy Československé akademie věd, řada technických věd, ročník 78, sešit 5. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Přesné měření parametrů atomových mřížek. In Šafránek J. Referáty semináře "Metodika práce na rtg. difrakčním goniometru", Živohošť, 15-27. května 1967. Praha: Ústřední dům techniky Československé vědecko-technické společnosti,, 1967. s. 255-259, 265-271, 7 s. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Černohorský M.: Překlad učebnice Dekker A. J.: Fyzika pevných látek. Academia, Praha, 1966. 544 s. Z anglického originálu Dekker A. J.: Solid State Physics. Prentice-Hall, Eng-lewood Cliffs, N. J., 1959, 540 p. přeložil M. Černohorský. 1966. 544 s. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. A new set of charts for two-parameter lattices. Acta Cryst. 14 (1961) 1081–1083. Acta Cryst. 1961, roč. 14 (1961), s. 1081–1083. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Effective-D-method for lattice parameter determination of cubic, hexagonal and tetragonal substances. In American Crystallographic Association. Abstracts of the Annual Meeting July 31 – August 4, 1961. University of Colorado, Boulder, 1961. P. 16. 1961. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Summer School in Modern Methods of Crystal-Structure Determination. Czech. J. Phys. B 11 (1961) 227-228. Czech. J. Phys. B. 1961, roč. 11 (1961), s. 227-228. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Letní škola o moderních metodách v určování krystalových struktur. Čs. čas. fys. 11 (1961) 194-194. Čs. čas. fys. 1961, roč. 11 (1961), s. 194-194. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Determination of accuracy in measuring the parameters of tetragonal and hexagonal lattices. Czech. J. Phys. 10 (1960) 225-232. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 1960, roč. 10 (1960), s. 225-232. ISSN 0011-4626. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Charts for two-parameter lattices. In International Union of Crystallography. Fifth International Congress and Symposia, Cambridge, England, 15-24 August 1960. 1960. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Charts for Cubic, Tetragonal and Hexagonal Lattices. International Union of Crystallography. Fifth International Congress and Symposia, Cambridge, England, 15-24 August 1960. Exhibition. 1960. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Měření mezirovinných vzdáleností zářením různých vlnových délek. Práce Brněnské základny Československé akademie věd 31 (1959) 148-156. 1959, 31 (1959), s. 148-156. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Rentgenová, elektronová a neutronová difraktografie. – Elektrická a magnetická analysa. – Kalorimetrie. Statě v kompendiu Píšek F.: Nauka o materiálu II, 2. svazek. .Kalorimetrie s. 14-30, Elektrická a magnetická analysa s. 78-96, Rentgenová, elektronová a neutronová difraktografie s. 97-159; 648-650. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 671 s. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Nomogramy pro kubické mřížky. Práce Brněnské základny Československé akademie věd. Brno, 1958, roč. 30 (1958), s. 131-153. 8 příloh., 23 + 8. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Grafické řešení Braggovy rovnice. Práce Brněnské základny Českosloven-ské akademie věd. 1958, 30 (1958), s. 155-159. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Sjezd fyziků v Lipsku 1958. Věda a život. Praha: Orbis, 1958, roč. 1958, číslo 7, s. 430-431. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Heisenberg přednáší o rovnici pole. Praha: Literární noviny, 1958. info
 • DOSTAL, Karel a Martin ČERNOHORSKÝ. Röntgenografická a termická analysa v soustavě SeO3 –H2O. Chem. listy. Praha: Česká společnost chemická, 1956, roč. 50 (1956), s. 702-710. ISSN 0009-2770. info
 • ČERNOHORSKÝ, Martin. Podílová metoda pro absolutní rentgenografické stanovení mřížkových konstant rovinnou komorou. Spisy přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 1952, roč. 1952/10, číslo 342, s. 327-354. info

22. 6. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info