prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.


e‑mail:
Životopis

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.
Department/Faculty/University
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geology and Paleontology, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovakia
Function, current position
 • Head of the Department of Geology and Paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Education and academic qualifications
 • 2001: Prof. – Professor, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
 • 2000: DrSc. – Doctor of Sciences, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
 • 1996: Doc. – Associate professor, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
 • 1986-1994: Senior research worker, Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava
 • 1981-1985: Junior research worker, Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava
 • 1980: PhD. – Doctor of Philosophy, Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava
 • 1975-1980: Doctoral study, Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava
 • 1976: RNDr. – Doctor rerum naturalium, Faculty of Natural Sciences, Charles University in Prague
 • 1970-1975: Geology, Faculty of Natural Sciences, Charles University in Prague
Professional experience
 • 2015-2018: Head of the Department of Geology and Paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
 • 2003-2011: Vice dean at Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
 • 1994-2003: Head of the Department of Geology and Paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Teaching activities
 • DYNAMIC GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY, SEQUENCE STRATIGRAPHY, BASIN ANALYSIS, TERTIARY PALEOGEOGRAPHY OF THE WESTERN CARPATHIANS, TERTIARY GEODYNAMIC DEVELOPMENT OF THE WESTERN CARPATHIANS
Research activities
 • SEDIMENTOLOGY; CENOZOIC PALEOGEOGRAPHY, PALEOENVIRONMENT, PALEOCLIMATE; CENOZOIC GEODYNAMICS
Other academic activities, research projects, grants
 • Editorial Board of the Geologica Carpathica
 • Scientific Board of the Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
 • Slovak Commission for Scientific degree DrSC - SKVH (Slovenská komisia pre vedecké hodnosti pri Ministerstve Školstva SR)
Projects
 • 2018-2019: APVV SK-AT-2017-0010 Stratigrafia, geodynamický vývoj a paleogeografia Viedenskej panvy: cezhraničná korelácia údajov medzi Rakúskom a Slovenskom. Stratigraphy, geodynamic development and paleogeography of the Vienna Basin: a cross-border correlation of data between Austria and Slovakia (principal investigator Prof. Michal Kováč).
 • 2017-2021: APVV-16-0121 Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. Geodynamics of the Alpine-Carpathian junction area constrained by dating of the Cenozoic evolutionary phases in the Vienna and Danube basins (principal investigator Prof. Michal Kováč).
 • 2016-2017: APVV SK-FR-2015-0017 Evolúcia a chronológia geologických procesov Podunajskej nížiny počas pliocénu a kvartéru: aplikácia kozmogénnych nuklidov. Evolution and chronology of the Danube Lowland during the Pliocene and Quaternary: application of cosmogenic nuclides (principal investigator Prof. Michal Kováč).
 • 2016-2020: APVV-15-0575 Paleoklimatický záznam a variabilita miocénnej klímy v centrálnej a východnej Paratetýde. Palaeoclimate record and Miocene climate variability in Central and Eastern Paratethys (principal investigator RNDr. Marianna Kováčová, PhD.).
 • 2015-2019: APVV-14-0118 Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát. Regional stratotypes for genetic, EarthTime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins (principal investigator Assoc. Prof. Ján Soták).
 • 2015-2016: APVV SK-HU-2013-0020 Dunajská panva – korelácia a vývoj sedimentárnych fácií a paleoprostredí počas neskorého neogénu. Danube Basin – correlation and development of sedimentary facies and paleoenvironments during the late Neogene (principal investigator Prof. Michal Kováč).
 • 2012-2015: APVV-0099-11 Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy. Development of the Danube basin depositional systems (principal investigator Prof. Michal Kováč).
 • 2012-2015: APVV-0625-11 Nová syntéza reliéfu Západných Karpát – príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz. A New Synthesis of relief of the Western Carpathian landform evolution – preparation of the database for testing the key hypotheses (principal investigator Prof. Jozef Minár).
 • 2008-2011: ESF-EC-0009-07 (VAMP) Tektonické a klimatické zmeny v Indo-eurázijskej kolíznej zóne v období mladších treťohôr. Tectonic and climatic changes in the India-Eurasia collision zone during the Late Tertiary – (principal investigator M. Kováčová).
 • 2008-2011: ESF-EC-0006-07 (SOURCE & SINK) Od výzdvihu k poklesu: integrované hodnotenie prírodných hrozieb prostredníctvom kvantifikácie transportu materiálu z pohorí do aktívnych sedimentárnych paniev. From source to sink: integrated natural hazard assessment through the quantification of mass transfer from mountain ranges to active sedimentary basins) (principal investigator Prof. Jozef Minár).
 • 2007-2011: ESF-EUROCORES – TOPOEUROPE (national representative)
 • 2006-2010: APVV-LPP-0120-06 Sequence stratigraphy and depositional systems of the Vienna Basin: a case study of the Middle Miocene sediments in key areas of the northern part of the basin; Sekvenčná stratigrafia a depozičné systémy usadenín stredného miocénu na základe kľúčových oblastí v severnej časti Viedenskej panvy
Most significant professional accomplishments
 • 2017 Dionýz Štúr Prize, category “Personality“ – for excellent lifetime contribution to geology State Geological Institute of Dionýz Štúr
 • 2016 Bohuslav Cambel Medal – for outstanding scientific contributions to research in geosciences The Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences
 • 2016 Ján Pettko Prize – for promoting the Slovak geology abroad and for citation impact (H-index 19, SCOPUS) National Geological Committee of Slovakia
 • 2015 Silver Medal of Comenius University to Excellence Team – Geodynamic Development of the Western Carpathians (principal investigator – prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.) Comenius University in Bratislava
 • 2013 Memorial Medal of Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences – for contribution to, and development of geosciences Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava
 • 2012 Dimitrij Andrusov Medal – for contribution to Western Carpathian geology Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
 • 2010 Honorable Mention – for extraordinary results and long-lasting contribution to environmental care Ministry of Environment of the Slovak Republic
 • 2009 Honorable Mention – in recognition of his fundamental contribution to the understanding of the Paratethys geodynamics in 13th Congress RCMNS Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy
 • 2005 Ján Slávik Medal – for extraordinary contribution to the understanding of the Western Carpathian geology and long-lasting contribution to Slovak Geological Society activities Slovak Geological Society
 • 2005 Slovak Geological Society Prize – for most important scientific paper between 2001 – 2004 Kováč, M., Bielik, M., Hók, J., Kováč, P., Labák, P., Moczo, P., Plašienka, D., Šefara, J. & Šujan, M., 2002: Seismic activity and neotectonic evolution of the Western Carpathians (Slovakia). In: Cloetingh, S.A.P.L., Horváth, F., Bada, G. & Lankreijer, A.C. (Eds.): Neotectonics and seismicity of the Pannonian Basin and surrounding orogens. EGS Stephan Mueller Special Publication, 3, 167–184. Slovak Geological Society
 • 2002 Memorial Medal of 100 years of the Hurbanovo Observatory – for contribution to seismic research in Slovakia Division of Geophysics, Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences
 • 2002 Memorial Medal of 240 years of the Technological University in Slovakia – for contribution to Slovak Science Slovak Technological University in Bratislava
 • 2000 Memorial Medal of 60 years of the Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava – for extraordinary effort and excellent results Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava

2018/10/03