MUDr. Eva Ganovská, Ph.D.


telefon: 532 23 2454
e‑mail: