doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.


telefon: 532 23 2463
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2014
Datum ukončení řízení 1. 3. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Molekulárně-genetické aspekty maligních komorových arytmií a náhlé srdeční smrti
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Janoušek, CSc. (FN Motol, Praha)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Heinc, CSc. (LF UP Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2014 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Janoušek, CSc. (FN Motol, Praha)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Heinc, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 1. 2015